Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Публични регистри
Фондация Програма Достъп до информация
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Търсенето и предлагането на справки от общински и данъчни служби е важен аспект от взаимодействието на граждани и институции. В рамките на проект Къде и как да упражняваме правото си на информация Фондация Програма Достъп до информация , съвместно с Агенция за социално икономически анализи извършва социологическо проучване за състоянието на публичните регистри в България от гледна точка на самите институции и на гражданите, търсещи информация от регистрите. Проучването е финансирано от Фондация Отворено общество София/COLPI.
Практика

Изследването на състоянието на публичните регистри в България протича на няколко етапа. Първата стъпка е систематичен преглед на регламентираните регистри, за да се подберат тези, чиито търсене е най-голямо. Въз основа на пилотно проучване в 18 града, осъществено с помощта на координаторската мрежа на Програма Достъп до информация , през лятото на 1999 г. се изготвят анкетни карти. Изследването се провежда лице в лице с граждани и институции във всички областни градове през м. ноември - декември 1999 г. Анкетирани са само граждани, общо 593-ма, търсили справка в съответните институции. В институциите са интервюирани деловодители и ръководители на отдели/административни секретари на съдилища, като данните, предоставяни от различни служители, са обобщавани във въпросник, така че да представят общото мнение на институцията. Посетени са 204 институции в страната и са проведени общо 184 интервюта. Докладът е публикуван през февруари 2000 г.

Търсене и предоставяне на справки

Изследването показва, че в общината гражданите търсят най-често справки от служба ГРАО 32,5%, 25,6% се обръщат към Техническата служба; 23,5% посещават Данъчната служба и 19,9% търсят справки от поземлената комисия.
Най-търсените справки в Данъчната служба са по повод оценка на недвижим имот, търговска дейност и разрешителни и данъчно задължение на недвижим имот.
Най-търсените справки в служба ГРАО са гражданско състояние на лицата и удостоверение за наследници.
Най-търсените справки в Техническа лужба са издаване на скица за недвижим имот, удостоверения на факти и обстоятелства по ТСУ, и справки за необходими документи за строителство. Относително най-малко справки се правят по повод квартално-застроителния план.
Най-често гражданите търсят решения на поземлената комисия, сведения за сделки и собственост върху земеделските земи, както и справки по плана за земеразделяне.
В районните съдилища гражданите най-често търсят справки за движение на съдебно дело, преписи от съдебни решения и издаване на свидетелство за съдимост.
Най-търсените справки в Службата по вписванията са по повод преписи от нотариални актове, справки за тежести и за право на собственост.
В Софийски градски съд и окръжните съдилища гражданите посещават най-често Общо деловодство или Фирмено отделение .

Състояние на институциите

Процесът на автоматизация е напреднал в службите на ГРАО и в поземлените комисии. Ситуацията в съдилищата е незавидна едва 14,8% от районните и 18,5% от окръжните съдилища разполагат с компютри със специализиран софтуер. Не е известно доколко наличната компютърна техника въобще позволява изграждането на локална мрежа или външни модемни връзки. Друга обективна пречка е свързана с огромната архивна информация, която на много места е трудно да се въведе в електронен вид, особено при липса на достатъчно квалифициран персонал.

Като цяло гражданите са запознати с това коя институция какви справки предоставя, като известността на общинските служби е по-ниска сред младите хора. Средно за страната еднократно посещение за справка в общинските служби отнема около половин час, а общо 36,8% от гражданите са посетили общината за една и съща справка минимум 2 пъти.

Гражданите, особено по-младите хора, са критични към качеството на обслужване, а служителите очакват от тях да са конкретни и да имат познания в областта на законодателството, т.е. те не ги възприемат като клиенти.

Наръчник Публични регистри

Въз основа на резултатите от изследването и в отговор на нуждите на гражданите Фондация Програма Достъп до информация подготвя и издава наръчник Публични регистри (м. март 2000). Публикацията е осъществена с подкрепата на Холандската организация за международно съвместно развитие (NOVIB) в рамките на проект Кампания за правно уреждане на достъпа до информация . В наръчника са систематизирани най-често търсените справки и услуги по регистрите, извършвани от общинските служители и съдилищата. Справките са подредени по служби и съдържат информация за необходимите документи, срокове и такси. За удобство тези справки са представени и в таблица. Изданието се разпространява безплатно.
Резултати

Проведеното представително за страната изследване на състоянието на публичните регистри и качеството на обслужване на гражданите показва необходимостта от изграждане на автоматизирани системи, бази данни и мрежи за обмен на информация между институциите, създаване на информационни служби за гражданите и широко разясняване на данъчното законодателство чрез медиите, както и обучение, промяна на нагласите и подобряване условията на работа на служителите в общинските служби и съда. Издаденият Наръчник Публични регистри цели да улесни гражданите когато търсят информация от тези институции, за да решат някакъв свой проблем. Пълният му текст може да бъде открит на уеб-страницата на Програма Достъп до информация www.aip-bg.org .
Иноватор: Гергана Жулева
Дата на публикация: 01 август 2000
Номинации: 11
Гергана Жулева
Председател
София - 1000
ул. Раковски 120, вх. А, ет. 4
Tel:(359 2) 988 50 62, 986 77 09, 981 97 91
Fax:(359 2) 988 50 62
http://www.aip-bg.org

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]