Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Административно обслужване

Идеята за изграждане на е-услуги възникна в контекста на:

- Потребността от нов подход и ново качество на административното обслужване;

- Примера и опита на общините, реализирали вече тази идея;

- Желанието на ръководството на Община Кубрат за затвърждаване убеждението сред собствените й граждани и бизнеса, че Общинската администрация ще управлява своята част от обществените дела единствено и само в полза и услуга на техните потребности и желания.

Иновативният подход включва изграждане на единна информационна среда на Общинската администрация Кубрат и нейното отваряне за по-широк кръг потребители чрез Интранет/Интернет технологии.

Резултатите, които се постигат с прилагането на този иновативен подход, са:

- за гражданите осигуряване на оптимален и удобен достъп до административните услуги; съкращаване на време и финансови разходи за набавяне на необходимите формуляри; елиминиране на възможността за корупция; яснота и информираност за услугите, чрез Интернет.

- за общинските служители дава достатъчно оперативно време за извършване на качествени услуги; професионално усъвършенства не и умения за работа с клиенти.

- за общинското ръководство възможност за вътрешен контрол; добра база за ефективни управленски решения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2006
Номинации: 5
С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Oбщина Стралджа. Тя не се прилага за селскостопански, горски и частни пътища.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 03 май 2006
Номинации: 13

Екипът, пряко ангажиран в административното обслужване на работещите в сферата на търговията и услугите фирми и граждани, инициира внедряването на интегриран модул на програмен продукт Акстър, предлагащ възможности за изграждане и поддържане на информационен масив "Търговски документи", за регистриране плащанията на дължимите такси, поддържане на регистрите, издаване на удостоверения и други изходни документи, изготвяне на справки за неплатилите и неизрядни търговци и за подобряване организацията на контролната дейност.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 март 2006
Номинации: 2

Проектът ГИС се явява свързващото звено между прогреса на информационните технологии и различните бизнес отрасли и е основната база, върху която започват да се изграждат модерни и ефективни решения, отнасящи се до икономическото развитие на Пазарджик като модерен европейски град. Внедряването на ГИС е полезен и важен ход за всяка българска община, която търси съвременни и ефективни начини в подобряването качеството на услугите, които предлага. По проекта ГИС общината взе участие в две международни конференции по ГИС и картография


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 март 2006
Номинации: 15
На 1 март всеки българин, къдeто и да се намира по света, закичва близки и познати с мартеница - символ на здраве, дълголетие и късмет. На този ден всеки посетител на Центъра за услуги и информация в Община Стралджа беше посрещнат като скъп гост - с питка и сол - и закичен с мартеница.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 март 2006
Номинации: 14

Във връзка с подобряване обслужването на граждани и фирми в Община Мездра от 1 януари 2005 г. се въведе в експлоатация информационна система за отчитане и заплащане на вода на наемателите на общински обекти и жилища, дължима на Община Мездра. Въвеждането на тази система се наложи с цел по-качествено, ефективно и бързо обслужване на гражданите, облекчаване работата на касиера, упражняване на по-строг конрол по събиране на неиздължените суми за вода от наемателите.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 декември 2005
Номинации: 13

Изградената локална компютърна мрежа в Общинска администрация - Ботевград, гръбнакът на която е деловодната система, както и непрекъснатата Интернет - връзка дават възможност за получаване на справки по интернет от деловодната система.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 декември 2005
Номинации: 1
Новият метод на предоставяне на административни и технически услуги на граждани и бизнеса, осъществяван на т. нар. принцип едно гише е реализиран от Община Кубрат, чрез изграждане на Център за услуги и информация /Фронт - Офис/ в Общинска администрация Кубрат. Целта е затвърждаване на убеждението сред собствените й граждани и бизнеса, че Общинската администрация ще управлява своята част от обществените дела единствено и само в полза и услуга на техните потребности и желания.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 октомври 2005
Номинации: 1

Хартата на клиента и стандартите за административно обслужване са утвърдени в края на май 2005 г. Те са продължение на системната политика на Община Мездра за подобряване качеството на предлаганите услуги и реформиране на административното обслужване на гражданите в съответствие с новите завишени изисквания в сектора.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2005
Номинации: 10

Включването на по-голяма по обем информация към интернет страницата на Община Ботевград дава възможност повече хора да се запознаят с работата и социално икономическия живот на общината.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2005
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]