Foundation for Local Government Reform
Покана за проекти
прегледана: 7093

 
Важно! Поради преустановяването на съвместната работа на ФРМС и район Оборище, СО, поканата се отнася само до проектопредложения, които следва да се реализират на територията на Община Пазарджик и Район Слатина, СО. 
  
 

ФРМС обявява Покана за кандидатстване с проектопредложения за реализация на тримесечни проекти на НПО и читалища от община Пазарджик и Район Слатина, СО
 
Фондацията за реформа в местното самоуправление работи по едногодишен проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”. Проектът е финансиран от Bulgaria Fund
Основните цели на проекта са:
1.       Да повиши общественото разбиране за принципите на добро управление сред местната власт, местната администрация, гражданите и бизнеса;
 
2.       Да развие и приложи ефективни механизми за организиране, мобилизиране, активиране и овластяване на местните общности, вкл. различни социо-икономически групи в тях, за прилагане на принципите за добро управление и изпълнение ролята на коректив в пилотните общини;
 
3.       Да направи преглед и да постигне подобрение на работата на местните администрации от гледна точка на вътрешно-административните процедури и правила въз основа на препоръки от страна на гражданите и местния бизнес в контекста на прилагането на принципите на добро управление.
 
В рамките на Основна цел 2 на проекта ФРМС на конкурсен принцип ще подкрепи тримесечни проекти на местни организации с нестопанска цел, които развиват и прилагат ефективни механизми за организиране, мобилизиране, активиране и овластяване на местните общности за прилагане на принципите за добро управление и изпълнение ролята на коректив в пилотните общини.
Ще бъдат подкрепени проекти, които:
-          адекватно информират гражданите относно организацията, функциите и процедурите на местната власт от гледна точка на ефикасност на решенията, вземани от нея, вкл. изработване сайт на районна администрация;
-          формират култура и механизми за участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво;
-          въвеждат ефективни механизми за граждански мониторинг на работата на общинските администрации;
-          осигуряват работещ механизъм за осигуряване на участие на гражданите във формулирането, мониторинга и прилагането на местни политики на базата на партньорство и прозрачност;
-          реализират форми на диалог и партньорство между местната администрация и социално-икономическите партньори за по-добро разбиране и отговаряне на нуждите им.
Общата сума за финансиране е 16 000 щ.д., максималната сума, за която може да кандидатства един проект, е 4 000 щ.д. Проектите следва да се реализират в периода май-юли 2009 г., а отчетите да се предадат най-късно до 15 август 2009 г.
Плащането на одобрените малки грантове става, както следва:
1.       при подписване на договора – 30% от одобреното финансиране
2.       при предаване на първи месечен отчет – 30% от одобреното финансиране
3.       при предаване на втори месечен отчет - 30% от одобреното финансиране
4.       при предаване на окончателен отчет – 10% от одобреното финансиране
Могат да кандидатстват организации, които изпълняват следните условия:
  • Регистрация по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ;
  • Нестопанската организация/читалището да е със седалище (по съдебна регистрация) в общината, в която се намира населеното място, където ще се реализира проектът.

    За София: кандидатите могат да са регистрирани в който и да е от районите на града, но дейностите следва да се изпълняват на територията на Район Слатина, СО.

  • Нестопанската организация/читалището трябва да осигури собствен или партньорски принос (финансов или остойностен нефинансов) не по-малко от 10% от исканото от ФРМС финансиране.
 
 
За повече информация:
Re: BFund Call
 
Срокове:
-          Публикация на покана – 10 март 2009 г.
-          Приемане на проектопредложения – до 13 април 2009 г., 17.00 ч.
Проектите се приемат в офиса на ФРМС или по пощата на адрес (важи пощенското клеймо):
ж.к. "Младост 1"
ул. "Йерусалим" бл. 51
Бизнес-сграда, офис 2
гр. София - 1784
Проектопредложението се подава в 1 електронен и 1 хартиен екземпляр.
Двата документа  (удостоверение за актуално състояние и решение на съда) се подават като заверено "Вярно с оригинала" копие.
-          Подбор на проекти и подписване на договори – до 30 април 2009 г.
-          Реализация на проектите – май – юли 2009 г.
-          Последен отчет – до 15 август 2009 г.
 
Документи за кандидатстване с проекти:
-          Покана - pokana_2009.doc
-          Формуляр за кандидатстване - Formuljar_2009.doc
-          График дейности Prilojenie_1_Grafik_deinosti_2009.doc
-          Бюджет - Prilojenie_2_Budget_2009.xls
-          Формат на CV - Format_CV_2009.doc
-          6 примера за добри практики в областта на прилагането на принципите на добро управление - initiatives.doc
 
Прикрепени файлове
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]