Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за създаването на Общинска социална стратегия е инициатива на Бизнес център - Пещера, насърчаван и подкрепян от видни общественици, учители, лекари, профсъюзни дейци, работодатели, представители на ромската общност, представители на лица в неравностойно положение, на държавни и общински институции, имащи отношение и мотивирани да работят за разрешаване на социалните проблеми сред лицата в неравностойно положение. След проведени консултации с представител на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и изясняване на необходимите процедури, БЦ - Пещера се зае с реализиране на идеята. Обединените усилия на местно ниво получиха финансовата подкрепа на ФРМС чрез фондация Чарлз Стюарт Мот и от ноември 2005 г. започна практическата реализация на проекта.

Практика

Изготвянето на общинска социална стратегия на нашите съграждани в неравностойно положение е процес, изискващ общи усилия за разработване и изпълнение; мобилизиране потенциала на гражданите; равнопоставеност на участниците; система от конкретни мерки за решаване на проблемите и преминаването им от личен в общ интерес, съобразена със спецификата на конкретната община.

Изпълнението на проекта стартира с представянето му пред обществеността чрез местните медии. Това предизвика интерес в средите на бенефициентите и бъдещите членове на Обществения съвет.

Започна подготовка за създаването на Обществен съвет, чрез срещи и разговори с представители на ромската общност, видни общественици, неформални ромски лидери, учители, лекари, профсъюзни дейци, работодатели, представители на държавни и общински институции, представители на лица в неравностойно положение, имащи отношение и мотивирани да работят за разрешаване на социалните проблеми на територията на общината, с цел подробно запознаване с идеята на проекта. На доброволен принцип и след проведено учредително събрание Общественият съвет (ОС) стана факт. Негови членове станаха и 5 общински съветници, а останалите членове на ОбС - Пещера бяха своевременно информирани за намеренията и вижданията на Обществения съвет.

Последва провеждането на семинарно обучение на членовете на ОС за механизмите на изготвяне на общинска социална стратегия.

Направихме анкета сред лицата в неравностойно положение, с цел идентифициране и анализиране на най-наболелите им проблеми, анализът на анкетата бе една от опорните точки при писането на стратегията.

Следващата стъпка бе определяне на работни групи в следните направления: здравеопазване; образование; трудова заетост; малцинствени групи; инфраструктура и жилищна политика; хора с увреждания.

За по-добра координация бяха избрани председатели на работните групи и бе предложен график на заседанията по работни групи. Обобщената информация от анкетата бе предоставена на всяка от работните групи за формулиране на проблемите по направления, възможности за тяхното разрешаване и необходимите за това ресурси - финансови и човешки.

Според одобрения от членовете на Обществения съвет график, работните групи провеждаха ежемесечни сбирки. Идеята за избор на председатели на групите се оказа работеща. Председателите на групите заедно с екипа по проекта осъществиха много добра координация, която се отрази положително върху работата им.

На всяка сбирка Общественият съвет и работните групи споделяха вижданията си за резултатите от работата до момента. Заседанията преминаваха под формата на дебат, в който взимаха участие всички присъстващи членове на Обществения съвет.

В последния месец от работата по стратегията се проведе обобщителен семинар на Обществения съвет. Работните групи по направления представиха писмено формулираните проблеми, предложенията и вижданията за тяхното разрешаване и необходимите за това ресурси - финансови и човешки. Представянето на информациите по групи протече на принципа на запознаване с информацията, дискусия и окончателен вариант на предложенията .

На този семинар Общественият съвет взе единодушно решение да продължи съществуването си, като се превърне в постоянно действащ орган, който да заседава ежемесечно и да подпомага изпълнението на стратегията.

След обобщителния семинар на Обществения съвет бе изработена цялостната стратегия, която бе внесена за разглеждане и приемане от Общински съвет - Пещера.

Резултати

- Разработена е стратегия, която бе приета от ОбС - Пещера на сесия през м. май 2006 г. и стана неразделна част от плана за развитие на Община Пещера.

- Защитени са интересите на лицата в неравностойно положение, чрез активното участие на техни представители в работата на Обществения съвет. Нарасна самочувствието им на активни участници в гражданските процеси.

- Чрез популяризиране работата на Обществения съвет се промени разбирането сред общността за важността на проблемите, свързани с целевата група на проекта, засили се ролята на местните институции и гражданското участие.

- Обединяването на усилията на общината, нестопанската организация в лицето на Бизнес център - Пещера и гражданството постигна баланс между нужди и интереси.

Прикачени файлове:
SocStr1.jpg
SocStr2.jpg
Иноватор: Надя Търпова
Дата на публикация: 14 юли 2006
Номинации: 3
Надя Търпова
бизнесконсултант
Пещера - 4550
М.Такев 54
Tel:(0350) 62 30, 62 25
Fax:(0350) 62 30, 62 25
http://www.jobs-bg.org/contact_bg.htm

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com