Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Обилните дъждове, лошата икономическа обстановка в страната, липсата на здравно образование и на конкретни мерки от страна на МНЗ доведоха до масово увеличаване на паразитите по животните, като някои от тях са опасни за живота на хората. За 2004 г. на територията на общината са регистрирани 12 ухапани от кърлежи и заразени с марсилска треска, 4 от които - със смъртен изход.

Недостатъчната информираност на населението за опасността от фатално заразяване и липсата на осъзнаване на сериозността на проблема води до голям брой ухапани, но непотърсили здравна помощ. От друга страна, не само собственици на домашни животни са регистрирани като ухапани: дворовете, улиците и тревните площи са заразени. Некоординираната индивидуална борба на собствениците на животни не е ефективна.

Практика

Началото на проекта бе поставено с 5-месечна информационна кампания. Бе проведена анкета за нагласите на хората. Младите хора от общината бяха мотивирани да участват в конкурс за представяне на най-интересен и полезен материал по темата. Бяха събрани 67 материала, като самите ученици номинираха за награждаване 7 от тях. Бе организирано публично обсъждане на проблемите с паразитите по животните в общината и на него бяха наградени победителите в конкурса.

През януари и февруари 2006 г. бяха излъчени 12 радиопредавания, подготвени на базата на постъпилите в конкурса материали.

Младите хора разпространиха 800 листовки сред населението и в училищата за по-нататъшна информираност на подрастващите.

В събирането, разпространението и разгласяването на информацията по темата на проекта бяха ангажирани широк кръг от хора - младежи, възрастни хора, служители от общината, служители от ДСП, учители, журналисти и много други. Това допринесе за позитивното отношение на населението и активното му включване във възстановяването на съоръженията и последвалото изкъпване на животните.

Окосени бяха 195 дка тревни площи в населените места от Община Брацигово; уловени бяха 10 броя бездомни животни. Окосяването и напръскването с препарат на свободните тревни площи в населените места доведе до драстично намаляване на оплакванията от ухапвания от страна на населението.

Частично разрушените 2 съоръжения за изкъпване на животните, бяха възстановени. Възстановяването по проект на съоръжения е разумна инвестиция, която ще повиши с 40% ефективността на борбата с паразитите по животните. Те ще се охраняват и стопанисват от Община Брацигово.

Бяха обезпаразитени чрез изкъпване животните от 5 населени места от Община Брацигово (общо 3150 домашни животни - два пъти повече от планираното). Обезпаразитени бяха 943 частни обори на обща площ 155 дка.

За реализация дейностите по проекта бяха наети 98 безработни от временна трудова заетост, ангажирани в окосяването и почистването на тревните площи, и 9 души, ангажирани в изкъпването на животните.

Чрез реализацията на настоящия проект се постави началото на добра практика за водене на ефективна борба с паразитите по домашните животни. Както бе отчетено от проведената анкета 92% от анкетираните стопани на животни биха желали за една календарна година двукратно провеждане на обезпаразитяване чрез къпане.

Благодарение на настоящия проект се възвърна една добра практика, която се надяваме да стане традиция за водене на ефективна борба с вредителите по домашните животни.

Реализираният проект е с голямо значение за жителите на всички населени места в общината, посрещнат бе с всеобщо одобрение и мотивира масово участие в отделните дейности. В борбата с вредителите по домашните животни се включиха широк кръг заинтересовани: институции и организации с различен предмет на дейност и възрастова граница на участниците в проекта. Провокира се населението за съвместна работа с общината и ЦУРОБ, и самоинициативата за набиране на средства за обезпаразитяването на домашните животни.

Съществена роля за успеха на настоящия проект бе екипността и добрата координация в съвместната работа на партньорите по проекта - млади хора, Младежки дом - Брацигово, училищни ръководства, Община Брацигово, Бюро по труда, представители на бизнеса, местни медии.

Резултати

- Обединени са усилията на всички заинтересовани страни в дългосрочна информационна акция и е повишена здравната култура на населението за водене на ефективна борба с вредителите по домашните животни и болестите, предавани от тях. Драстично е намален броят на пострадалите от паразити по домашните животни.

- Подобрена е координацията между всички заинтересовани страни.

- Има придобит опит, който да стане основа за бъдещи съвместни действия на всички заинтересовани страни в Община Брацигово.

- Увеличен е капацитетът на ЦУРОБ за подготовка, реализация и отчитане на проекти, повишена е обществената значимост на ЦУРОБ като организация, предоставяща нужни и навременни услуги в полза на общността.

Иноватор: инж. Петя Георгиева
Дата на публикация: 16 юли 2006
Номинации: 5
инж. Петя Георгиева
главен експерт Евроинтеграция
Брацигово - 4579

Tel:(03552) 20 65
Fax:(03552) 21 01

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com