Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В началото на 2005 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Сапарева баня направи анализ на тенденциите, свързани с противообществените прояви на децата в основните училища на територията на общината. Директорите на училищата очертават като съществени проблеми конфликтното и агресивно поведение, най-силно изразено сред учениците от 6 до 8 клас. Проведеното психологическо изследване с ученици за измерване на агресията и фрустрацията показа високи нива на 5-те типа агресивни прояви: телесна, вербална, индиректна агресия, опозиционно поведение, агресивно недоверие и склонност към агресивни действия при възникване на критична или конфликтна ситуация. Обезпокояваща тенденция са зачестилите случаи на употреба на алкохол, тютюнопушенето и заплахата от разпространението на наркотични вещества сред подрастващите.

Практика

Обучението и възпитанието са двете основни функции на училището. В съвременното училище усилията на преподавателите са съсредоточени повече в това да дават знания, отколкото да възпитават. По отношение на превенцията на посочените проблеми, може да се каже, че е налице системна липса на подобряване на познанията и осведомеността на децата в тази област. Затова в основата на проекта стоеше идеята за създаване и прилагане на превантивни действия за преодоляване на негативния ефект от агресивното поведение, тютюнопушенето, употребата на наркотични вещества. Юношите по принцип приемат по-непосредствено и без резерви опита и знанията на своите връстници, затова се насочихме към обучение на принципа "Връстници обучават връстници".

Като първа стъпка в реализирането на идеята бе провеждането на информационна кампания: проведохме 15 срещи и разговори с директори, учители и ученици за разясняване и оповестяване дейностите и целите на проекта. Разяснихме темите на обучение и предстоящата мисия на обучените екипи в училищата. Последва подбор на участниците в екипите "SOS - приятели": по 5 деца в екип. Проведохме събеседване с 46 деца и със съдействието на класните ръководители и директорите се спряхме на най-подходящите - общо 20 доброволци за четирите училища, деца с желание за участие, изявени лидерски качества и интерес към темите на обучението.

Следващата стъпка бе обучението на 20-те деца. За обучители избрахме опитни психолози с лиценз за работа и обучаване на деца от Държавната агенция за защита на детето. Обучени бяха 20 деца в три конкретни модула, които ще провеждат обучения и с учениците в други училища. В три последователни дни с помощта на интерактивни методи бяха разгледани темите: конфликти, агресия и наркотици.

Последва период на подготовка от страна на екипите, които създадоха свои обучителни модули по различни теми, предназначени за техните връстници. Всеки от уроците бе създаден от отделен екип, който освен това подготви и информационни материали по темата - брошури, плакати, колажи, есета.

След това 20-те деца от 4-те училища, добре обучени и мотивирани, извършиха общо 52 организирани образователни дейности със своите съученици, всеки екип в своето училище.

Анкетирани бяха 230 ученици от четирите училища. Резултатите от анкетата показват положителна оценка за проведените обучения и желание те да продължат и в бъдеще.

Издадохме и разпространихме сред 230 ученици 2 брошури: "Мога сам да се грижа за себе си" с подробни напътствия как децата да са в безопасност у дома, на улицата и т.н., и брошура "Ти избираш" с информация за ефектите от употребата на наркотици.

Проведена бе кръгла маса, на която учители, ученици и родители установиха успешността на новосъздадения механизъм и необходимостта от продължаване на работата по него.

Иновативното на проекта е в това, че в ролята на обучители по трите основни модула в училище бяха детските екипи, т.е. успяхме да въвлечем доброволци, които по нетрадиционен начин обучиха своите връстници по важни и актуални проблеми. В училищата за първи път бяха представени теми, каквито са: конфликтите, агресията и употребата на наркотици, алкохол, и учениците се включиха много активно в обученията.

Резултати

- Създаден и успешно приложен неформален механизъм за увеличаване информираността и ранната превенция на негативни влияния и действия сред децата от 4-те училища в общината.

- Стимулирани доброволчески инициативи сред учениците.

- Мобилизирани и обучени 20 доброволци за обучители по три различни теми, свързани с проблемите на младите хора: конфликти, агресия и наркотици. Със знанията и опита си те могат да обучават и деца от училища в други градове и общини.

- Стимулирани контакти и взаимопомощ при решаване на актуални проблеми сред учениците. Повишена информираност на около 230 деца от 6 до 8 клас в четирите училища по проблемите на младите хора.

Спаска Бояджиева, координатор на проекта

гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея 1, Община Сапарева баня

тел.: 0707/3378

n_spaska@abv.bg

Миглена Йорданова, асистент по проекта, тел.: 0707/3378;

myordanov_81@mail.bg

Прикачени файлове:
SOS1.jpg
SOS2.jpg
SOS3.jpg
SOS7.jpg
SOS6.jpg
Иноватор: Спаска Бояджиева
Дата на публикация: 17 юли 2006
Номинации: 4
Спаска Бояджиева
координатор на проекта
Сапарева баня -

Tel:0707/3378
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com