Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

Цел на проекта:

1.                  Да изготви оценка на практиките по превенция на трафик на хора в България, обмяна на добри практики за работа с уязвими групи в България и Норвегия. 

2.                  Да засили практиките по противодействие на трафика на хора в България, чрез изграждане на капацитета на местните заинтересовани страни.

3.                  Да повиши информираността на обществото относно рисковете от трафик на деца, лишени от родителски грижи.

4.                  Да засили сътрудничеството между българските и норвежките институции в сферата на противодействието на трафик, като изгради мрежа от експерти.

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Бенефициент: Фондация РискМонитор

Партньор/и:University of Oslo

Бюджет на проекта: 29,055 евро

Период на изпълнение: 12 месеца (02.07.2015 г- - 01.07.2016 г.)


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 01 февруари 2017
Номинации: 3


-

Tel:
Fax:
Последни новини
Резултати
03.04.2007, 00:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com