Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Село Лехчево е най-голямото населено място в Община Монтата (2204 жители) и най-отдалечено от Депото за битови отпадъци - Монтана (45 км). В резултат на настъпилите промени в икономическия живот населението на селото остана без работа. Равнинният характер на територията и климатичните особености предопределят отглеждането на земеделски култури. В частните дворове започна отглеждане на животни за препитание. В момента в личните дворове и ферми има 405 бр. говеда, 20 бр. биволи, 880 бр. овце и 470 бр. кози. Всички семейства имат лични дворове, като 10% от тях са със площ от 600 до 1200 кв. м, а останалите 90% - от 1500 до 2000 кв. м. Домакинствата в Лехчево според последното преброяване са 947 бр. и всички техни обитатели се занимават с растениевъдство и животновъдство. Чрез наблюдения и замервания, проведени през 2003 г. в селата Лехчево и Владимирово, е установено, че годишно се изхвърлят растителни, хранителни и животински отпадъци от 335 до 387 кг. на глава от населението, като при прибиране на селскостопанската реколта през есенните месеци количествата на органичните отпадъци се увеличават с около 80%. Сериозен проблем са и растителните отпадъци от парковете и тревните площи за обществено ползване, които само в Лехчево обхващат около 161 дка. По голяма част от битовите отпадъци са с органична съставка, която, вместо да се изхвърля, може да се компостира и да се превърне в органична тор, алтернативна на химическата, но съхранила хранителните елементи, необходими на растенията, и съдържаща качествата за производството на екологично чиста продукция, отговаряща на европейските стандарти. На общоселски събрания населението бе запознато с методите за въвеждане на разделното събиране. По време на дебатите се обсъди въпросът за обработката на зелената и суха маса, генерирана от личните дворове. Записани бяха 35 доброволци за участие в експеримент за компостиране на този вид отпадък. Регистрираните като селскостопански производители лица, притежатели на ферми с повече от 6 бр. едър рогат добитък, които в Лехчево са 16, поставиха въпроса за обособяване на компостни площадки за събиране на биоразградими отпадъци. Това бе разрешено донякъде, но остана открит въпросът за търсене на методика за оползотворяване на същите. При разработването на проекта екипът осъществи връзка с хора от страната за обмяна на опит и с фирми и структури със сродни интереси с цел сътрудничество и желание за доразвиване и надграждане на техния опит.
Практика

Двете основни дейности по проекта включваха: 1. въвеждане на домашно компостиране чрез фамилни компостери; и 2. отглеждането на червен калифорнийски червеи (ЧКЧ) във животновъдни ферми. В проекта участваха общо 35 четири и повече членни семейства от село Лехчево, представляващи 10 % от общия брой жители на селото, които предварително изявиха желание. За целите на проекта се закупиха 15 бр. компостери от 700 литра.

Поради масовото отглеждане на животни в домашните стопанства и съществуващия проблем с безразборното изхвърляне на животински отпадъци по пасищата и поляните край селото, ние избрахме като алтернатива, която би имала по-траен резултат, отглеждането на червен калифорнийски червей (ЧКЧ), който да преработи животинския отпадък и да го превърне в тор, която да бъде от полза за населението. За да може да се направи нововъведението, е избрана една сравнително малка животновъдна ферма, ръководена от отговорен и доказал своите качества ръководител в село Лехчево, който с удоволствие и заинтересованост възприе идеята да започнат отглеждането на ЧКЧ с цел размножаването им и привличане на съмишленици.

Стартира се с 10 кв. м легла, които за една година ще се увеличат до 80 кв. м. Така че само за една година тази ферма ще реши проблема с преработката на биологичните отпадъци, отделяни от нейните животни. През следващата година вече ЧКЧ ще може да се разпространи и в други ферми.

Паралелно с това се проведе и информационната кампания. За лектори бяха привлечени специалисти, които вече имат опит в това начинание. С практиката бяха запознати и другите собственици на малки ферми в цялата община, които демонстриха желание да продължат дейностите на проекта.

Резултати

Преработването на биологичните отпадъци от частните дворове и малките животновъдни ферми позволява на домакинствата рационално да оползотворят част от битовите отпадъци.

Чрез въвеждане на компостирането на листа и растителни отпадъци от градините и отглеждането на червен калифорнийски червей в малките животновъдни ферми се създаде възможност животинските отпадъци и ексременти да бъдат оползотворени и превърнати в високо продуктивен хумус, доставящ на растенията всички необходими биологично активни вещества както и макро - и микроелементи във високи концентрации.

Тези две метода показват как със сравнително малко средства е възможно намаляване на количеството на твърдите битови отпадъци, които се депонират на сметищата, а оттам - и рязкото намаляване на разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране.

Чрез издадения и разпространен в цялата община Наръчник за оползотворяване на биологичните отпадъци, генерирани от частните дворове и малките животновъдни ферми, населението се запозна както с методиката за компостиране и отглеждане на ЧКЧ, така и с характеристиките на биотора, начина му на употреба и неговите предимства пред химическите торове.

Практиката е едно работещо решение за включване на селата и малките населени места в системата за организирано сметосъбиране и може да бъде разпространено по-широко.

Иноватор: Нели Кръстева
Дата на публикация: 03 януари 2006
Номинации: 52
Нели Кръстева
гл.спец.Евроинтеграция
Бойчиновци -

Tel:0886881018
Fax:09513/22-36

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]