Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Основният предмет на всяка общинска администрация и кметствата е предоставянето на административни и технически услуги на физически и юридически лица в съответствие с пар. 1 от Допълнителна разпоредба на Административно - процесуалния кодекс.

Идеята за информационното обезпечаване на кметствата в общината възникна в контекста на: Потребността от нов подход и ново качество на административното обслужване; Осигуряването на достъп до информационни услуги; Яснота и информираност за услугите; Възможността за административно обслужване на място; Приобщаването на населението в населени места към информационно технологичната структура на Община Кубрат; Подобряване условията за работа в кметските администрации; Примера и опита на общините, реализирали вече тази идея.

Практика

Реализацията на проекта е финансирана изцяло от собствения бюджет на общината.

Началото на проекта бе поставено в края на 2005 год. На първи етап бяха включени големите кметства в общината. Целта е до края на 2006 г. да бъдат обхванати и останалите кметски администрации.

Всяка кметска администрация е оборудвана със съвременни информационни технологии: компютърни системи, принтери, скенери и др. Изградени са локални компютърни мрежи, осигурен е и пълен Интернет-достъп до световното информационно пространство.

От гледна точка на информационните източници за осигуряване на информацията и функционалното й приложение в дейностите им, във вътрешните им мрежи е внедрен Интранет информационен портал, включващ следните модули:

1. Модул "Местна нормативна уредба"

Това е основната информационна система, автоматизираща административната дейност на кметствата. В нея са включени нормативните документи и решения на Общински съвет Кубрат; информация за видовете услуги, сроковете за изпълнение; вътрешни нормативни документи на Общинска администрация - Кубрат; електронни формуляри на част от административни и технически услуги; система за отчитане изпълнението на бюджетите и др.

2. Модул "Деловодство и документооброт"

Основните възможности, предоставяни от модула, са:

- Регистриране на входни и изходни документи.

- Насочване на документа към определени длъжностни лица и формулиране на задачите им.

- Следене на състоянието на изпълнението на задачите и др.

- Регистриране на извършените услуги.

Системата обезпечава необходимите възможности за справки върху документите и изпълнението на възложените задачи, отличава се с особена строгост на следене на достъпа и поредността на извършваните операции.

Резултати

- По-голямата част от кметствата са оборудвани със съвременни информационни технологии;

- Издигане на по-високо и качествено ниво на административно обслужване;

- Изградена Интранет информационна система за нормативните актове и решения на Общински съвет Кубрат, вътрешни правилници; система за отчитане на изпълнението на бюджетите и др.

- Инсталирани автоматизирани информационни системи за деловодство и документооборот;

- Обучени служители за работа с програмните продукти Microsoft Windows XP и Microsoft Office 2003 по линията на МДААР;

- Осигурен Интернет-достъп и електронни пощи;

- Изградени Интранет-страници на кметствата Равно и Севар - http://www.kubrat.bg/ravno.html и http://www.kubrat.bg/sevar.html;

- Осигуряване на възможност за електронен обмен с някои кметства в общината.

Иноватор: Бюлент Адемов
Дата на публикация: 08 септември 2006
Номинации: 2
Бюлент Адемов
Директор на Дирекция "Aдминистративно - правно и информационно обслужване"
Кубрат - 7300
ул. Княз Борис I 1
Tel:0838 / 72020
Fax:0838 / 73205
http://www.kubrat.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]