Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Извършващата се в момента мащабна законодателна и структурна реформа в българската система на вътрешния финансов контрол е резултат от поети ангажименти в рамките на преговорния процес на страната ни за членство в ЕС. Приетите няколко закона и подзаконови нормативни документа, създават принципно нова среда в областта на предварителния финансов контрол, вътрешния одит, възлагането на обществени поръчки, управлението на активите, достъпа до информация, управлението на човешките ресурси, оценка на риска и др. дейности на общините.

Нормативните документи, които създават новата законодателна рамка са:

- ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Обн. ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 г.

- ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор, Обн. ДВ бр. 27 от 31.03.2006 г.

- ЗАКОН за държавната финансова инспекция, Обн., ДВ, бр. 33, изм.доп. ДВ бр. 59/2006 г.

- НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал.1 от ЗФУКПС, Обн. ДВ бр. 75 от 12.09.2006

- ЗАКОН за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, изм. ДВ бр.37 от 2006 г. в сила от 1.07.2006 г.

Министерството на финансите – Дирекция „Вътрешен контрол”, издаде и публикува методически насоки и указания, конкретизиращи необходимите действия, които общините трябва да предприемат, а именно:

- Указания за осъществяване на управленска отговорност в организациите от публичния сектор;

- Указания за осъществяване на предварителен контрол;

- Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол.

Новите закони реферират към всички Ръководители в публичния сектор и установяват много задължения. Съгласно чл.3 и чл.10 от „Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС”, Обн. ДВ бр. 75 от 12.09.2006 г., второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се задължават до 28-ми февруари всяка година да представят на общините доклад и въпросник с информация относно състоянието на системите за финансово управление и контрол в техните организации, а самите общини да изпратят до 31-ви март такъв обобщен до Министъра на финансите.

Процесът на прилагане на новото законодателство налагаше НЕЗАБАВНО стартиране на определени действия, а именно:

 1. Да се извърши преглед на съществуващите политики, процедури и практики за съответствието им с основните изисквания, посочени в ЗФУКПС и Указанията на МФ от 11.09.2006 г.
 2. Да се разработи План за действие за актуализиране на съществуващите политики, процедури и практики и привеждането им в съответствие с изискванията, посочени в ЗФУКПС (до 31-ви март).
 3. Да се актуализира съществуващата Система за финансово управление и контрол съобразно новото законодателство.
 4. Да се разработи, а там, където съществува – да се актуализира Системата за управление на обществените поръчки.
 5. Да се разработи Система за управление и контрол на материалните активи.
 6. Да се разработи Система за одитните пътеки при управление и контрол върху средствата, получавани от фондове и програми на ЕС.
 7. Да се разработи Система за управление на персонала – чл. 13, ал. 2 т.9 от ЗФУКПС.
 8. Да се разработи Стратегия за управление на риска – чл. 12, ал. 3 от ЗФУКПС.
 9. Да се разработи Система за вътрешна и външна комуникация.
 10. Да се разработи Система за мониторинг на ФУК – чл. 14 от ЗФУКПС.
 11. Да се утвърди Етичен кодекс или Кодекс на поведение в организацията.
 12. Да се въведат гореописаните системи и в търговските дружества по чл. 61 и чл. 62, ал. 3 от ТЗ, т.е. чиито дялове и акции са общинска собственост, за които също е в сила променената нормативна база, цитираните насоки и методически указания на МФ.
Практика

Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" проведе през м. октомври 2006 г. в общините Оряхово, Левски, Тутракан, Две могили и Димово пет семинара-работни срещи, които имаха за цел да обърнат внимание на общинските ръководства върху всички тези задължения и проблеми, както и да се даде възможност на представителите на общините да споделят мнения и опит в тази насока. Резултатите от проведените семинари ясно показаха, че голяма част от общините нямат капацитета или необходимото време, за да разработят и въведат сами системи за управление и контрол.

Тъй като разработването на всяка една от системите за управление и контрол е скъпа и/или трудоемка услуга, за която трябва да бъде внимателно избрана надеждна фирма-консултант, на свое редовно заседание, Управителният съвет на АДО "Дунав" реши да предложи на своите общини членове (и на желаещи други общини) оферта за типови разработки по гореописаната проблематика, изготвени от екип експерти в партньорство с Дунавския център за обучение и развитие.

От предложението на АДО "Дунав" се възползваха общо 25 общини (Ново село, Димово, Бяла Слатина, Кнежа, Д.Митрополия, Никопол, Белене, Свищов, Павликени, Ценово, Борово, Две могили, Сливо поле, Главиница, Ситово, Силистра, Алфатар, Завет, Бяла, Плевен, Антоново, Дулово, Каспичан, Хисар, Тутракан).

На 15 февруари 2007 г. те получиха Типовите разработки на системите за управление и контрол.

На 12 март 2007 г. в Община Свищов бе проведен "Семинар за внедряване на системите за управление и контрол", лектор на който бе водещият експерт в екипа, разработвал системите - доц. д-р Борислав Борисов от С.А. "Д.А.Ценов". Семинарът бе безплатен за представители на общините, закупили разработките и в него участваха 74 представители на 19 общини. Освен подробна информация за внедряването на системите, всеки от тях получи и диск с електронен вариант на разработките.

Резултати

Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" проведе кампания за осигуряване на своите общини-членове с типови разработки на системи за управление и контрол.

Бе постигнат качествен резултат с възможно най-малки разходи за 25 общини.

Дунавските общини бяха облекчени при въвеждане на новите моменти във вътрешния финансов контрол и бяха подготвени да отговорят на законовите изисквания.

Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" още веднъж се утвърди като проактивен партньор в местното развитие, като предостави качествена и навременна услуга на конкурентни цени на своите общини членки, както и на други общини.

http://www.adodunav.org/

Иноватор: Петър Стойков
Дата на публикация: 13 март 2007
Номинации: 48
Петър Стойков

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]