Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Новоприетото законодателство в Българи в областта на енергийната ефективност – Закон за енергийна ефективност и съпътстващите го подзаконови нормативни актове (Наредба № 18 от 12 ноември 2004 г. за енергийните характеристики на обектите, Наредба № 21 от 12 ноември 2004 г. за обследване на енергийната ефективност, Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност) въвеждат редица нови отговорности и ангажименти за общините по отношение на енергийната ефективност, като например:

- Да разработват и изпълняват програми за енергийна ефективност;

- Да модернизират жилищния фонд, административните и стопанските сгради на територията на общината, с цел подобряване на техните енергийни характеристики;

- Да въвеждат енергоспестяващи уредби за външно осветление в населените места и в обществените сгради;

- Да извършват сертифициране на сгради общинска собственост, които са с експлоатация и са с обща полезна площ над 1000 кв.м.

Въвеждането на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради, стопанисвани от общините (болници, училища, административни сгради и др.), е особено належащо поради високите разходи за електричество и отопление. За реализацията на енергоефективни мерки и проекти обаче, кметовете е необходимо да осигурят инвестиции и финансиране, което за малките общини, каквито са Белослав, Бяла и Аксаково, е изключително трудно.

Ето защо Асоциацията на българските черноморски общини в партньорство с трите общини инициират проекта ЕНЕРБИЛД: Публично-частно партньорство за интегрирано повишаване енергийните характеристики на общински сгради, чиято основна цел е да се създаде процедура на местно ниво за подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради и да се разпределят ефективно дивидентите от реализираните икономии между участниците в процеса (общини и частен сектор). Това ще гарантира реализация на инвестиционни подобрения с минимално бреме върху общинския бюджет.

Проектът предлага иновативен модел за реализация на енергоефективни мерки в общински сгради популяризирайки модела на публично частното партньорство, изразено в реализацията на т.нар. ЕSСO схеми или договори с гарантиран резултат.

Проектът ЕНЕРБИЛД е пилотен и иновативен като логическата рамка е съобразена с извикванията на Закона за Енергийна Ефективност и произтичащите от него задължения за общините.

Практика

1. Иницииране на проектната идея от екипа на АБЧО в партньорство със специалисти от трите пилотни общини.

2. Разработване на проектно предложение и кандидатстване за финансиране по Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04 “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” ("Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство"), като водещ кандидат е Община Белослав.

3. Стартиране на проекта през ноември 2006 г., като реализацията му ще продължи 12 месеца. Общата му стойност е 26 004 евро, като 75% е финансиране по програмата.

3. Дейностите по проекта са разделени в пет модула, а именно:

- Модул 1 “ЕСКО схема за обследване и саниране на обществени сгради”

Очаквани резултати: Наръчник за енергийна ефективност в общините; Техническо задание за първично обследване; Схема за ПЧП по предоставяне на енергийни услуги

- Модул 2 “Разработване на електронна база данни за обследване на енергийни характеристики”

Очаквани резултати: Въпросник за обследване на енергийни характеристики; Данни за първично обследване на 10 сгради в целевите общини; Електронна база данни

- Модул 3 “Разработване на техническо задание за детайлно обследване”

Очаквани резултати: Техническо задание за енергийно обследване на сгради; Обследвани 3 пилотни общински сгради; Тръжно досие за възлагане на ЕСКО договор

- Модул 4 “Маркетингова стратегия за предоставяне на енергийни услуги на местно ниво”

Очаквани резултати: Маркетингова стратегия; Местни клъстери от фирми за енергийни услуги; Работни срещи

- Модул 5 “Промоция на модела ЕНЕРБИЛД”

Очаквани резултати: Пресконференции; Интернет-страница; Публикации; Тематична конференция

Резултати

Основният резултат от реализацията на проекта е подобрената бизнес и екологична среда в пилотните общини – Белослав, Аксаково и Бяла посредством представянето и въвеждането на ЕSCO схемите при реализация на енергоефективни проекти в сгради общинска собственост.

Реализацията на проекта ще бъде използвана като иновационна практика в няколко направления, а именно:

- АБЧО инициира практика за сътрудничество и кооперирането между черноморските общини за реализация на проекти за разрешаване на общи проблеми;

- Успешно реализираната ЕSCO схема ще бъде популяризирана от АБЧО и в останалите общини членки;

- Създадената практика на публично-частното партньорство ще бъде мултиплицирана не само в областта на енергийната ефективност, но и в други сфери на дейност на общините.

Контактна информация:

Асоциация на българските черноморски общини

Гр. Варна, ул. “Преслав” 4

Тел./Факс: 052/600 266, 052/611 811

Електронна поща: [email protected], Интернет страница: www.ubbsla.org

Лице за контакти: Марияна Кънчева, изпълнителен директор
Иноватор: ros
Дата на публикация: 04 юни 2007
Номинации: 22
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]