Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Община Смолян осъществява своята енергийна политика на базата на Общинска програма за енергийна ефективност. Първият етап на Програмата е 2005 – 2006 год. Вторият етап е за 2007 год.

В общинската програма за енергийна ефективност е направен подробен анализ на общината – географско положение и природни ресурси, водоснабдяване, климатични особености, транспортни връзки, демографска характеристика, икономика, структура на заетостта.

Значителните разходи за енергия на общината наложи създаването и въвеждането на информационна база от обобщаващи данни. Базата за следене на енергията в началото (2002 г.) включва информация за фактическите разходи на горива и енергия по функционални групи на общинските дейности в натурално изражение. Информацията се актуализира всяко тримесечие.

От 2005 г. община град Смолян започна изграждането на информационна система от база данни по сектори и целеви групи. За всеки обект/сграда на общинската дейност – обект на финансиране от общинския бюджет, формите са попълнени в зависимост от дейността.

Класифицирана по дейности, информационната база обхваща целия сграден фонд, който принадлежи на общината или е поставен под нейно разпореждане. Информацията е разделена на две основни групи, като базисната информация е относително постоянна и дава основните строително-конструктивни характеристики и видовете инсталации в сградата.

Втората група данни, променящи се всяко тримесечие, е свързана с натуралното и финансово изражение на енергопотреблението по видове горива и по периоди.

Практика

В Община Смолян има общински отговорник по енергийна ефективност, който осъществява следните дейности:

n Организира, ръководи и контролира провеждането на дейностите за реализация на мерките за енергийна ефективност на територията на общината. Координира дейността си с Агенцията за енергийна ефективност.

n Координира дейността си с Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

n Участва в разработването на енергийната политика на общината. Участва в комисии, свързани с дейностите по енергийната ефективност в общината. Изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и други материали, свързани с енергийната ефективност.

n Разработва или участва в разработването на проекти по енергийна ефективност, свързани с финансиране от международни и други организации. Води регистър с информация за състоянието и разходите за горива на всички сгради общинска собственост. Участва в разработването на бюджетната програма. Участва в подготовката на договори, свързани с дейности по енергийна ефективност.

Община Смолян е член на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия от 2004 година. Мрежата успешно организира дейността на общините участнички за повишаване на ефективността в потреблението на енергия. Тя им съдейства концептуално и технически за осъществяването на инициативи, програми и проекти за енергийна ефективност и популяризира постигнатите резултати.

ФИНАНСОВО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Общинската програма по енергийна ефективност е обезпечена с целеви средства в общинския бюджет. Целевите средства са 5,25% от бюджета. Средствата за обследванията заемат съществен дял.

Общинската стратегия за енергийна ефективност отговоря и на националните приоритети за реализиране на енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата, особено след подписването на протокола от Киото, с което страната ни се задължава да намали с 8 % равнището на парникови газове в периода 2008 - 2012 г. От тук произтича и ангажираността на нашата община за повишаване на енергийната ефективност.

Общината фокусира инициативите си за енергийна ефективност предимно в сектор “Образование”, поради необходимостта от здравословни и безопасни условия на обучение в училищата и детските градини, и в целева група “Улично осветление” – за повишаване на безопасността на движението по улиците и комфортността на обитаване на жилищните комплекси.

Ролята и правомощията на Общината, като местен орган на властта, се проявява и чрез нейната мотивираща функция. Тя има възможност да въздейства върху поведението на потребителите на енергия и горива чрез информиране, насърчаване, организиране и моделиране на определен тип поведение, свързано с ефективното използване на енергията и горивата. Местните медии са коректен партньор в популяризиране на общинските дейности по енергийна ефективност.

През 2006 година, въз основа на Програмата, Община Смолян е реализирала следните

дейности:

училища вид дейност лева с ДДС

1 ОУ”Н. Й. Вапцаров” Смяна на дограма 8 196,20

с. Широка лъка

2 ГПЧЕ Смяна на дограма 35 556,17

3 ІІ СОУ Подмяна котел 23 375,00

твърдо гориво

4 ПМГ Ремонт нафтово 24 858,00

стопанство

5 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Смяна на дограма 21 836,51

с.Момчиловци

6 VІ СОУ Смяна на дограма 15 304,79

7 ІV ОУ Смяна на дограма 13 164,11

8 VІІ СОУ Подмяна на радиатори 27 647,65

9 ОДЗ № 11 Подмяна на радиатори 1 179,24

10 ОДЗ № 3 Ремонт отоплителна 6 949,78

инсталация

11 ОДЗ № 4 Ремонт / подмяна на ВиК 5 999,69

инсталация

12 ДЦДВУ „Звънче” Ремонт отоплителна 5 039,42

инсталация

13 ДЮФА Подмяна на радиатори 5 700,00

14 УО - Смолян Смяна на дограма 6 900,00

15 УО - Устово Ремонт/подмяна на ВиК 7 400,00

инсталация

16 ОДПФЗС (туб диспансер) Смяна на дограма 16 000,00

ОБЩО 225 106,56

През 2006 г. бе проведена процедура по ЗОП и избран изпълнител за модернизация на системите за изкуствено осветление в 40 общински училища, детски градини, ученически общежития и културни институции. Реализацията на този проект започна през м. януари т.г. и вече има конкретни количествени измерения.

Сравнителният анализ между настоящото и реконструираното състояние, показва:

n Намаление на инсталираната мощност с 881,434 kW (с 59,29%), или намалението на мощността е с 2,45 пъти при постигане на степен на осветеност от 1,5 до 2,3 пъти над нормата;

n Намаляване на количеството на необходимата електроенергия, при сравними модели в 100%-ва експлоатационна годност, с 1 339 776,64 kWh (с 59,29%), или намалението на необходимата електроенергия е с 2,45 пъти;

n Намаляване на стойността на необходимата електроенергия, при сравними модели в 100%-ва експлоатационна годност, с 166 132,30 лева (с 59,29%), или намалението на необходимата електроенергия е с 2,45 пъти;

До момента изпълнителят е извършил 40% от договорираните дейности.

През 2006 г. е извършено детайлно обследване, съгласно Закона за енергийна ефективност, на три сгради – І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смолян, VІІ СОУ „Отец Пайсий” гр. Смолян и Център за обучение на кадри – гр. Смолян. Изборът на тези сгради стана чрез управленско решение.

Изборът на фирмите, извършили детайлното обследване, е на основание чл.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за избор на изпълнител – с не по-малко от три оферти, съдържащи финансово предложение и по ЗОП за извършване на услуга с обявление.

През м. юни бе осъществена презентация на проект „Внедряване на технология за оползотворяване на биомаса в отоплителна централа – Смолян”, осъществена с активната подкрепа и участие на Австрийската енергийна агенция, прес-конференция с участието на представители на дървообработващи и дърводобивни предприятия и потенциални клиенти на Отоплителна централа. Предхождащи действия от страна на общинските експерти - събиране и обработка на информация за предпроектни проучвания, срещи и дискусии с представители на EVN и Австрийската енергийна агенция.

Изработен е проект Подобряване енергийната ефективност на уличното осветление в населените места на Община Смолян към „Подкрепа на МИЕ и МРГ по изпълнението на Стратегията в енергийния сектор за намаляване на отрицателните икономически, екологични и социални последици от по-ранното извеждане от експлоатация на реактори ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй”, с който проект Община Смолян кандидатства пред МИЕ и фонд „Козлодуй”.

Участие в Проекта на МРРБ и ПРООН - Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради. След като Община Смолян бе одобрена за участие в Проекта, се осъществиха прес-конференции, идентифициране на блокове, потенциални бенефициенти, срещи с домоуправители и живущи.

Във връзка с опазване на околната среда, се осъществява контрол на доставките и закупуването на дизелово гориво за котлите на общинските сгради. Дизеловото гориво е с ниско съдържание на сяра, което е условие за ефективно намаление на вредните емисии в атмосферния въздух.

Резултати

В енергоспестяващи дейности н училища и детски градини на територията на цялата община са вложени през 2006 г. 225 106,56 лв.

Модернизирани са системите за изкуствено осветление в 40 общински училища, детски градини, ученически общежития и културни институции, като е постигнато намаление на необходимата електроенергия 2,44 пъти.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юли 2007
Номинации: 5
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]