Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Съществуващата водопреносна мрежа в гр. Свищов е износена и стара. Загубите на питейна вода достигат до 50%. В следствие на земетръсните процеси от 70-80-те години има разместване на канализационната мрежа и изтичане на отпадни води заедно с течовете от водопреносната система. Това води до активизиране на свлачищните процеси и застрашаване сигурността на сградния фонд.

Идеята за ползване на облигационен заем за финансиране и изграждане на инфраструктурни обекти възниква след обучително посещение в САЩ по програма на ИМС към ААМР.

Практика

Процедурата по вземане на решение преминава през няколко етапа.

Общинската администрация възлага на инвестиционния посредник "Юнити Инвест 99" да изготви финансов доклад за възможностите общината да бъде емитент на облигационен заем.

Изготвеният доклад е внесен за одобрение от Общинския съвет, където е пространно обсъден и е взето решение за възлагане изготвянето на проекта.

След около 5 месеца работа, в която активно участва целият финансово-икономически екип на общинската администрация, проектът за проспект е представен пред общинските съветници.

След обсъждането в комисиите той е одобрен на сесия на Об.С-Свищов и подписан от всички присъстващи съветници.

Проектът за усъвършенстване водоснабдяването на Община Свищов си поставя следните по-важни цели:

увеличаване количеството на добиваната, респективно продадена вода;

подобряване качеството на питейната вода;

намаляване на специфичните разходи на електроенергия;

максимално съобразяване с географските и геоложки дадености на района;

свеждане до минимум загубите на вода в мрежата.

Облигационният заем ще бъде използван за реконструкция на водопроводната мрежа на града, която е изградена преди повече от 50 години. Решаването на този проблем ще има не само социален и битов ефект, но най-вече се очаква икономически ефект от намаляване на паразитните течове във водопреносната мрежа, водещи до ненужен разход на питейна вода и електроенергия.

Според ръководството на Община Свищов, облигационният заем ще се яви като един инструмент за алтернативно финансиране от общината.

Очакваните екологични ефекти са намаляване нивото на подпочвените води на
терасите, на които е разположен гр. Свищов; увеличаване сигурността на сградния фонд.

Очакваните социални ефекти са:

със сега съществуващите мощности подаваното количество вода ще е достатъчно за нуждите на гражданите;

ще се намалят до минимум загубите на вода по трасето;

ще се снижи себестойността на водата и гражданите ще заплащат за реално употребената вода при социално поносима цена.

Резултати

През юни 1999 г. първият облигационен заем, одобрен от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (КЦКФБ), бе именно този на Община Свищов. Ще бъдат пуснати 100 000 облигации за 1 млрд. лева с номинал 10 000 лв., като гражданите ще ги купуват за 10 500 лв. Парите ще се връщат за 7 години при годишна лихва 3% над основния лихвен процент. През първите две години ще се изплаща само лихвата.
Иноватор: Николай Кузнецов
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 37
Николай Кузнецов
Кмет
Свищов - 5250
"Алеко" 4
Tel:0631/23435
Fax:0631/25504

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]