Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Финанси и бюджет
Проект „Финансови услуги в модерната библиотека“ се реализира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и библиотеките при читалища „Захари Стоянов“ – Русе и „Христо Ботев“ - с. Ценово. Партньори по проекта са УниКредит Булбанк и русенския информационен сайт RuseInfo.

Проектът се финансира от Грантова схема за финансиране на иновативни проекти на Програма “Глобални библиотеки - България".
[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 07 октомври 2013
Номинации: 56
Община Свиленград е една от малкото общини в България, която финансира проект “Канализационна мрежа на кв. Гебран - Община Свиленград” чрез емисия на общински ценни книжа.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1

Вътрешният одит се извършва на база Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). За първи път новата методология е въведена в края на 2007 г. Изготвен е стратегически план за периода 2008 г. - 2010 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 ноември 2010
Номинации: 0

От 3 до 7 декември дирекция „ФБСД” при община Тунджа проведе по график диалог с кметовете на населените места по определяне таксата за битови отпадъци за 2008 година. Размерът на таксата е съобразен с необходимите средства за поддържане на обществените територии и сметищата. База за определяне на таксата ще бъде отново данъчната оценка на имотите, която за 2008 г. остава непроменена.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 декември 2007
Номинации: 2

Община Белослав е една от седемте общини участнички в извънредния целеви тираж на Държавната лотария. Част от приходите от продадени билети в цялата страна остават за общината, които ще се използват за социални дейности, за нуждите на училищата и детските градини в общината.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 септември 2006
Номинации: 10

На 11 март 2004 г. в салона на сградата на Общинска администрация - град Мездра се проведе публичното обсъждане на Бюджет 2004. Паралелно с организацията по обсъждането, през седмицата от 8 до 1 1 март се проведоха и заседанията на 5-те постоянни комисии към Общинския съвет, с участието на кмета на общината, началник-отдел Бюджет, анализ и контрол , специалисти от общинската администрация и външни експерти. Цялата кампания приключи с приемането на Бюджет 2004 на заседание на Общинския съвет-град Мездра на 16 март 2004 г. Мероприятията по разработването, обсъждането и приемането на бюджета намериха широко отражение в местните и регионални медии.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 октомври 2004
Номинации: 6

Екип от специалисти на АИРИ Силистра, АТГСР Дунавска Добруджа , Община Силистра, РИО на МОН и отдел Образование разработиха ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕМА МОЯТ ГРАД СИЛИСТРА Е В ЕВРОПА . Основна цел на тази Програма беше да се постави началото на традиция за финансиране и стимулиране на различни форми на ученически инициативи, обединени в тематични области.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 октомври 2004
Номинации: 9

Община град Добрич издаде емисия обезпечени общински облигации с номинална стойност от 2.6 млн. евро с цел финансиране на Проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич. Емисията е за срок от 5 години при годишен фиксиран купон 6.75 %, платим на всеки 6 месеца, с 18 месеца гратисен период за главницата, дължима на 8 равни вноски с последните 8 лихвени плащания.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 юли 2004
Номинации: 9

Новаторският подход за представяне на бюджета в рамките на публичното обсъждане през 2003 г. включва презентация на бюджета, изработена от добрички финансови експерти и филм със заглавие "Бюджетът на гражданите на Добрич". Предложенията на гражданите и НСО се разглеждат на заседание на ОбС, а тези, които се отнасят до промяна на нормативната уредба, се представят пред НСОРБ.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 10

Повече от 20 години Община Сливен изпитва нужда от изграждането на нова автогара. Общинското ръководство, изправено пред необходимостта да търси алтернативни източници за финансиране, предлага на Общинския съвет да възложи проучване на възможностите на общината да емитира облигационен заем. Проучването е осъществено от избрания чрез процедура по Закона за обществените поръчки инвестиционен посредник Статус инвест АД София. На основание на резултатите от проучването ОбС взима решение за емитиране на облигационен заем, определя основните му параметри и направленията за разходване на средствата.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 януари 2003
Номинации: 18
  - 1 2 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]