Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Участието на децата във вземането на решения по въпроси, които ги засягат е тяхно основно право, описано в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Създаденият от ДАЗД механизъм за детско участие чрез развитие на детски съвети на училищно, общинско и регионално равнище беше приложен чрез пилотен проект на УНИЦЕФ и Фондация “Партньори – България” през 2012-2014 г.

Създадените съвети на децата на териториите на област Благоевград, Сливен и Монтана се превърнаха във важен елемент от живота на училищата и малката общност. Опитът на ФПБ обаче показа, че като социално нововъведение общинските и областни съвети на децата се нуждаят от много по-продължителен план за развитие, от изграждане на капацитета на децата да са активни участници и от ангажимент и мотивация на администрациите и местната общност да ги подкрепят и да работят с тях.

Практика

Проектът бе реализиран от месец май 2015 г. до месец март 2016 г. в осем общини: Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев.

Проектът си постави за цел да подпомогне изграждането на връзка и работни отношения между децата и администрацията в общините.

Дейностите по проекта отговарят на поставените цели в Националната програма за младежта (2011-2015), а именно: проучване на мнението и нагласите на младите хора, провеждане на семинари и обучения, предоставяне на информация и разработване на информационни и обучителни материали, обмяна на опит и добри практики, сформиране на младежки групи на местно равнище.

Основните целеви групи на проекта бяха 180 деца на възраст между 14 и 18 г., представители на 8 общински съвета на децата в посочените по-горе градове и на 1 областен съвет на децата в гр. Сливен, избрани чрез демократични избори да представляват своите съученици, както и 45 представители на осемте общински администрации и Областната администрация на гр. Сливен.

Използва се методът на кооперативно планиране, чрез който се развива капацитет сред местната общност за създаване на устойчиво партньорство между децата и възрастните. В този процес се засилва детското участие в процеса на вземане на решения по актуални проблеми на децата на общинско и областно равнище.

Резултати
В резултат от дейностите на проекта бе изграден местен екип от 25 фасилитатори, които обучиха 250 участници (деца и представители на администрациите) да се кооперират за постигане на по-добро качество на живота чрез подобрения, които отговорят на нуждите на децата от общността.
Бяха разработени 8 общински и една областна програма за включване на детските съвети като консултативен орган към общините и областната администрация.
Бяха одобрени за финансиране чрез малки грантове и реализирани 9 местни идеи, развити чрез процеса на кооперативно планиране.

В рамките на настоящия проект Фондация „Партньори-България“ се фокусира върху повишаване на знанията и компетенциите на децата и възрастните в процесите на развитие на партньорства и публичен диалог.

Бе създадена среда за ефективно взаимодействие, като консултанти от екипа на проекта, заедно с обучени местни експерти, осъществиха шестмесечен приложен процес на кооперативно планиране. В този процес участващите страни работиха заедно за решаването на важни проблеми в града и региона, като постигаха консенсус в планирането и постигането на своите съвместни дейности.

http://partnersbg.org/2015/07/detski_saveti/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 28 юли 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]