Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Партньор: Форум за наблюдение и анализ на публични политики (ФОРУМ), България

Съгласно ИГО 2008–2010 (ИОО,CIVICUS), гражданското участие в България е с ниски стойности - 40,5 (от 100) и ограничени възможности за оказване на влияние при формирането на политики. Училищните настоятелства (УН) участват слабо при вземане на решения за развитието на образователната среда, въпреки множеството значими функции, чрез които биха могли да участват пряко в живота на училището и да упражняват влияние и контрол върху ежедневната дейност и стратегическото развитие на образователния процес.

Проектът цели: повишаване на активността на УН да повдигат въпроси, очертаят безпокойства и нужди при формулиране на училищните политики и да предложат нови решения и подходи за промяна на образователната среда; повишаване на активността им във връзка с отчетността и прозрачността, подобряване на диалога между НПО и местните власти.

Целеви групи: училищни настоятелства, училищни ръководства, малцинства, хора с увреждания.
Практика
В рамките на проекта се разработи и тества модел за насърчаване на включването на УН в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство. Благодарение на инструмента се активираха участващите родители  от  УН на 5 ОУ, гр. Пловдив,  104 ОУ гр.София и 9 ОУ гр. Благоевград и родителския актив от СОУ гр. Копривщица в тяхната роля да поставят важните въпроси относно протичането на училищния живот,  да бъдат активни участници при взимане на решения за наблюдаваните училищни политики:
(1) Качество на учебния процес;
(2) Здравословни условия в училище;
(3) Привличане и прием на ученици;
(4) Осигуряване на публичност и прозрачност в работата на училището.

В количествено отношение се постигнаха следните резултати:
- извърши се анализ на нормативната уредба, касаеща  дейността на училищните настоятелства и
- анализ на правомощията на училищните настоятелства,
- изготви се модел за насърчаване на включването на УН в процесите на формулиране на политики и вземане на решения,
- проведоха се редица обучения с над 60 обучени членове на УН за  прилагане на модела,
- изработи се инструмент за оценка на работата на избраните пилотни настоятелства и др.
Резултати
Създаден инструмент, разработен и тестван модел за насърчаване на включването на УН в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство в 4 пилотно подбрани училища в България, със специален акцент върху степента на включване на деца от уязвими групи в образователния процес.

За повече информация:
https://www.facebook.com/AktivnoRoditelstvo/ 
Иноватор: ros
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]