Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Превръщането на общините в структурни единици, носители на устойчив стопански растеж в национален мащаб, е едно от условията за приближаване на българската икономика до Европейския съюз. В реалните икономически условия обаче съществуват малко алтернативи за общинско финансиране, които могат да доведат до привличане на средства за инвестиционни проекти, осигуряване на дългосрочен растеж на местната икономика и благоприятен климат за привличане на инвестиции. Инфраструктурата на Добрич е в изключително тежко състояние. Финансовата рамка на общинския бюджет не позволява да се реализират необходимите дейности за пълна реконструкция на амортизираната улична мрежа на територията на Община град Добрич. Общината не отговаря на необходимите критерии за финансиране по Програма Сапард, тъй като няма междуселищни пътища. След задълбочен анализ на реалните условия, разработихме проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, който може да реши наболелите проблеми на градската инфраструктура

Практика

Проектът за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа беше представен пред инвестиционни посредници и консултанти за определяне кредитния рейтинг на Общината. С решение на Общински съвет от 30 март 2004 г., Община град Добрич пое дълг под формата на емисия общински облигации за финансиране на проекта. Общата номинална стойност на облигациите е в размер на 2 600 000 /два милиона и шестотин хиляди/ евро, със срок на издължаване 60 месеца, от които 18 са гратисен период. Поемането на общински дълг е нов механизъм и неизползван финансов инструмент в българските общини, а развитието на кредитния капиталов пазар е възможност за общините. Кметският екип и общинските съветници на Добрич се обединиха около общото становище, че трябва да се търсят нови алтернативни източници на финансиране и това безспорно е един от тях, който не решава изцяло тежките инфтраструктурни проблеми, но е начин да се промени визията на Добрич.

На 3 юни 2004 г. Община град Добрич издаде емисия обезпечени общински облигации с номинална стойност от 2.6 млн. евро с цел финансиране на Проекта за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич. Водещ мениджър по сделката е Ти Би Ай Инвест ЕАД. Емисията е за срок от 5 години при годишен фиксиран купон 6.75 %, платим на всеки 6 месеца, с 18 месеца гратисен период за главницата, дължима на 8 равни вноски с последните 8 лихвени плащания.

Емисията се пласира при условията на първично частно предлагане, като след това ще бъде заявена за регистрация в Комисията за финансов надзор с цел вторична търговия на Българска фондова борса - София. Емисията е записана от 9 големи институционални инвеститори: 6 пенсионни фонда (2 доброволни, 2 професионални и 2 универсални фонда); 1 застрахователна компания, 1 пенсионно-осигурителна компания и 1 инвестиционно дружество.

Резултати

- Проблемите, свързани с благоустрояването, чистотата, поддържането на уличната мрежа и техническата инфраструктура са прехвърлени за разрешаване на общините. Държавата не предоставя никакви финансови ресурси за тази цел. Общините могат да ползват бюджетни средства само от собствени приходи, които са крайно недостатъчни и с тях няма възможност да се поддържа и обновява общинската инфраструктура.

- При съществуващите финансови условия на общините и липсата на законови възможности за повишаване собствените приходи на общините, емитирането на общински облигации е добър механизъм за увеличаване на приходната част на общините.

- С Проекта за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Добрич ще бъде преасфалитирана улична настилка на обща площ 212 750 кв. м., която е напълно амортизирана и по този начин, общината ще отговори на конкретните потребности на гражданите.

- Чрез използване на кредити за инвестиции, общините могат да осигурят финансови средства в по-големи размери за кратък период, като използването им се разсрочва за няколко години. По този начин общините могат да привличат финансов ресурс за успешно решаване на проблемите, за които държавата не може да поеме отговорност.

Иноватор: Иван Колев
Дата на публикация: 13 юли 2004
Номинации: 9
Иван Колев
Заместник кмет
Добрич - 9300

Tel:(058) 601 205
Fax:(058) 600 166

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]