Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В Община Монтана живеят около 7000 роми, от които 5000 - само в двата квартала на гр. Монтана - кв. Кошарник и кв. Огоста. Единият от ромските квартали е отдалечен на около 8 км от града, което затруднява достъпа на живеещите в него до здравни, социални и други услуги. Броят на училищата в Община Монтана е 22, в това число е и единственото на територията на общината сегрегирано ромско училище, намиращо се в ромския квартал Кошарник и посещавано единствено от ромски деца. Знанията, които тези деца получават там, се оказват много под необходимия минимум за продължаване на образованието им в по-горна степен, което води до ранното им отпадане от образователната система. Ниското качество на образованието в ромското училище обрича децата на почти нулеви възможности за развитие, а в бъдеще - до висок процент безработица, до нисък социален статус и до перспективата за попадане в омагьосания кръг на бъдещите поколения.

Практика

За да се преодолеят проблемите в образованието на ромските деца, експерти на Община Монтана организираха няколко неформални срещи с представители на ромски неправителствени организации, ползващи се с доверието на самата ромска общност в града. От 4 години в Монтана тече процес на десегрегация на ромското училище, воден от ромската НПО Фондация ШАМ и финансиран от външни донори. Затова експертите на общината потърсиха консултантска помощ именно от представители на тази организация. Фондацията осигурява безплатен превоз със собствен автобус на около 150 деца от отдалечения ромски квартал до центъра на гр. Монтана и със съдействието на Община Монтана и РИО на МОН разпределя децата в 5 училища на територията на града и в няколко подготвителни групи на две целодневни детски градини. Чрез обучението им в смесени училища ромските деца получават равен достъп до образование и шанс за развитие, каквито имат и връстниците им - етнически българи. Имайки предвид ниския социален статус на ромските семейства и невъзможността на повечето от тях да осигурят учебници на децата си, организацията предоставя учебници и учебни пособия на децата, изведени от ромското гето.

Позовавайки се на опита, добрите практики и резултатите от процеса, иницииран от местната неправителствена организация, експертите по Етнически и демографски въпроси и Европейска интеграция на Община Монтана със съдействието на представители на НПО, на ромските общински съветници в Общински съвет - Монтана и следвайки препоръките, дадени от РИО на МОН, разработиха дългосрочен План на Община Монтана, описващ ангажимента на местната власт в решаване проблемите с образованието на ромските деца. Основна цел на разработения план е да се дадат нови възможности на децата от ромски произход, да се преодолее ранното им отпадане от образователната система и да се подпомогне процесът на интегрирането им в смесените училища. В Плана за образователна интеграция на ромските деца в българските училища Община Монтана си поставя конкретни срокове, отговорници и цели, към които ще се стреми, като посочва и необходимите средства за успешното реализиране на процеса. В общинския план е предвидено създаването на Консултативен съвет по образованието на децата и учениците от етническите малцинства към Общински съвет - Монтана с участието на директори на училища и детски градини, представители на РИО на МОН, представители на ромски НПО и общински съветници, педагози и др. Предвижда се още осигуряването на транспорт на ромските деца до училищата на гр. Монтана, организиране на обучения за педагозите за работа в мултикултурна среда, въвеждане на длъжността помощник- учител , въвеждане на СИП Ромски фолклор в училищата и др.

Общински съвет - Монтана на свое редовно заседание прие с пълно мнозинство предложения от експертите на Община Монтана план, с което местната власт заяви желанието си за осъществяване на местна образователна политика, насочена към ромите в общината и продължаване на подкрепата си за реформи в тази област от страна на гражданския сектор.

Нормативна база на разработения общински план е Конституцията на Република България, чл. 53, ал. 1, Законът за степента на образование, образователния минимум и учебния план, Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета, Наредба No 2 за учебното съдържание от 18 май 2000 г., Наредба No 6 за разпределяне на учебното време и достигане на образователния минимум по класове, етапи и степени на образование, Законът за защита от дискриминация и Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, приета от МОН на 23 януари 2004 г.

Резултати

- Повишен брой ромски деца, записани в смесени паралелки на всички училища в гр. Монтана в началото на учебната 2004/2005 година;

- Получена подкрепа и повишаване на доверието към местната власт от страна на ромската общност;

- Осигурен безплатен транспорт и учебни помагала на повече от 200 ромски ученика;

- Ограничаване до минимум процента на отпаднали ученици от образователния процес;

- Повишаване на успеваемостта на ромските деца в училище;

- Стимулиране на участието на ромските деца в извънкласни форми по интереси като форма за привличането и задържането им в училище - изградена фолклорна работилница ЕТНОС към V СОУ Христо Ботев с участието на роми, българи и каракачани; създадена театрална група от ромски деца, обхванати в процеса по десегрегация на ромското училище;

- Популяризиране на етнокултурното многообразие и обсъждане на идеята за изучаване на свободно-избираем предмет в училище Ромски фолклор ;

- Поставени основите за формиране на Консултативен съвет по образованието на децата и учениците от етническите малцинства в Община Монтана;

- Планът на Община Монтана е представен на международни и национални срещи през 2004 г., организирани от неправителствени организации, работещи по проблемите на малцинствата, както и пред общински експерти по Етнически и демографски въпроси и е послужил за основа за изработването на подобни общински планове в няколко други общини.

Иноватор: Виктория Петрова
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 36
Виктория Петрова
младши експерт "Европейска интеграция"
Монтана - 3400
ул. "Извора" 1
Tel:(096) 300-481
Fax:(096) 300-401

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]