Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Работилница за надежда
Сдружение "Знание"
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за проекта е плод на дългогодишната съвместна работа между Сдружение Знание -Ловеч, Сдружение Закрила -Ловеч и Община Ловеч. Сдружение Знание беше сред организациите, които през 1997 г. подкрепиха усилията на група родители за създаването в Ловеч на институция, която да се грижи за децата, без да ги откъсва от семействата им. Община Ловеч откликна на тази потребност и създаде Дневен дом за деца и младежи с увреждания. От тогава насам гражданските организации в Ловеч и Община Ловеч работят за усъвършенстване и подобряване на качеството на услугите, които предлага Домът.

С времето потребностите на младите хора нарастваха и се очертаха нужди за:

- разширяване на горната възрастова граница на възпитаниците на Дома от 18 години нагоре;

- отваряне на Дома за почасови занимания за младежи, които не са негови постоянни възпитаници;

- създаване на условия за професионална подготовка на част от младите хора.

Практика

Проектът стартира с масова информационна кампания, която го представи пред потенциалните бенефициенти и обществеността и популяризира възможностите за ползване от децата и младежите с увреждания на услугите, които той предлага. Извършен беше подбор на участниците в проекта, направен сред младежите от Дневния дом за деца с увреждания, Помощно училище Васил Левски , регистрирани младежи с увреждания в Дирекция Бюро по труда. Експерти (психолог, социален работник, логопед, педагог) интервюираха избраните, проучиха средата и изследваха техния потенциал и разработиха индивидуални проекти за обучение и за трудова ангажираност на младежите. Оборудвани бяха компютърен кабинет, работилница за приложни изкуства и работилница по готварство. Проведени бяха обучения по начална компютърна подготовка, приложни изкуства и готварство. Участниците придобиха професионална квалификация. Общинският съвет прие решение за създаване на социална услуга в общността. Със свое решение Агенцията за социално подпомагане създаде Дневен център за деца и възрастни. Гарантирано е финансирането на услугата от държавния бюджет.

Проектът е финансиран по програма ФАР Развитие на гражданското общество 2001 .

Резултати

Проектът формира нова социална услуга в общността - Дневен център за деца и възрастни. Капацитетът на центъра е увеличен на 46 места, а щатният персонал - на 17 щатни бройки. След осигуряване на финансирането предстои системна работа за трудотерапия на децата и възрастните.

В рамките на проекта четиридесет деца и младежи с увреждания получиха професионални знания по готварство, приложни изкуства и компютърни умения. Бяха изготвени индивидуални проекти за развитие на всяко едно дете и младеж. Тези проекти са предпоставка за продължаване на работата с тези деца в изградените работилници. Със закупеното оборудване ползвателите на новите услуги ще имат възможност да произвеждат продукти, които ще бъдат продавани от местни търговци. По този начин ще бъде подпомогната издръжката на услугите. От услугите, които Центърът предоставя на граждани, ще могат да се ползват по-голям брой лица с увреждания.

По време на изпълнението на проектните дейности водещата организация и партньорите изградиха контакти с организации със сродна дейност. Това са главно нестопански социални организации от региона, Отдел Закрила на детето , структури към общинската администрация.

Резултатите от изпълнението на дейностите предполагат продължаването им след завършване на проекта. Изграждането на новите ателиета и предлагането на нови обучителни услуги от Дома ще стимулира посещаването му от деца и младежи със специални обучителни нужди. Изградената материална база ще позволи на посещаващите Дома да упражняват трудовите си умения и да реализират продуктите, произведени от тях на пазара след договаряне на съответните за това условия.

В проекта и последващите дейности се включиха доброволци към Сдружение Знание - Ловеч. Ирландска неправителствена организация Сестри на милосърдието на Исус и Мария - член на ирландската Асоциация на хората с увреждания, Алианс Бизнес за България . След приключване на проекта местната фирма Спарки Елтос осигури допълнителни средства за финансиране дейността на работилниците.

Иноватор: Донка Михайлова
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 13
Донка Михайлова

Ловеч - 5500

Tel:068/ 279 52
Fax:068/ 279 52

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]