Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Регионална евродеск точка KREDI, Козлодуй
Сдружение Инициатива за регионално икономическо развитие на района на АЕЦ Козлодуй ЕАД (ИРИРК) гр. Козлодуй
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Сдружение ИРИРК е създадено на 12 април 2002 г. с основна цел подпомагане на икономическото развитие, социалната интеграция и личностната реализация в района на АЕЦ Козлодуй . Негови у чредители са Община Козлодуй, Община Мизия, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Геоконсулт ЕО О Д и физически лица.

Една от първите дейности на Сдружението е организирането на обучение за подготовка на проекти по европейски програми.

Отчитайки, че присъединяването на България към Европейския съюз открива много нови възможности за младите хора, свързани с тяхната мобилност и неформално образование, през 2004 г. Сдружение ИРИРК кандидатства пред Министерството на младежта и спорта за откриване на Регионална Евродеск точка. С амбицията да работи в областта на разпространяването на европейска информация в района Сдружението насочва своето внимание на първо място към младежката аудитория като най-чувствителна и най-перспективна.

Практика

Дейността на Регионална Евродеск точка KREDI , Козлодуй, стартира н а 25 януари 2005 г. , като част от европейската интранет - мрежа за разпространение на младежка информация. Евродеск е услуга за предоставяне на информация и консултация на младежи и специалистите, работещи с тях, във връзка с програмите на Европейския съюз в областта на образованието, обучението и младежката политика, работа, пътуване и образование зад граница на младите хора. Евродеск се съфинансира от Европейската комисия в рамките на допълващите дейности на програма Младеж .

Регионалната Евродеск точка е открита от областния управител на Област Враца Лъчезар Борисов. Официални гости на събитието са още п редседателят на Общински съвет-Козлодуй Иван Гризанов, кметът на Община Козлодуй Милко Торбов, кметът на Община Мизия Иван Даков, главният секретар на МЕЕР Славчо Нейков, директорът на дирекция Младеж при Министерството на младежта и спорта Петко Дюлгеров, експертът от дирекция Младеж Лилия Пецева, и зпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Йордан Костадинов, председател на Управителния съвет на Сдружение ИРИРК . В откриването участва т над 50 младежи от средните училища в Козлодуй, Мизия и Бутан, както и директори на училища, учители, представители на организации, работещи с младежи.

Регионалната Евродеск точка е разположена в Центъра за информационни технологии на Сдружение ИРИРК в Дома на енергетика и е оборудвана със съдействието на АЕЦ Козлодуй ЕАД.

Макар и създадена преди около 4 месеца, Евродеск точка Козлодуй участва активно в мрежата. Предоставя се на партньорите информация за инициативи на младежите от Община Козлодуй, за интересни младежки конкурси, включително и такива, които се публикуват в седмичния електронен бюлетин на ФРМС. Благодарение на мрежата Евродеск, ИРИРК е включен в проект по програма Младеж , Дейност 5, с партньори от 7 страни. Установени контакти са в основата на проекти по Дейност 1, в процес на подготовка за следващия етап на кандидатстване.

Актуална информация за конкурси, обявени в мрежата, се поставят на табло в Центъра за информационни технологии на Сдружението. Това е подходящ начин за информиране, тъй като Центърът се посещава от голям брой млади хора. Информацията, достъпна чрез Евродеск, се разпространява благодарение на доброто партньорство с училищата и медиите. Предоставя се ежеседмично информация на училищата, поддържат се контакти с тях и във връзка с конкретни запитвания за намиране на партньори. Със съдействието на Община Козлодуй и училищните ръководства се подготвят срещи по класове за запознаване на младежите с възможностите, които предоставя Евродеск.

Работата на Сдружението в областта на европейската интеграция засяга и други теми и целеви групи. Предоставя се информация на местни институции и организации за европейски програми, успешни европейски и български практики в различни области, оказва се съдействие за намиране на чуждестранни партньори по различни проекти.

Световният ден на водата е повод за разпространяване от ИРИРК на една успешна европейска практика, създадена по международния проект Аква-фил . Благодарение на сътрудничеството с Дома на водата в Сливен, няколко училища в Община Козлодуй и Община Мизия получават педагогическото пособие По пътя на реката , като екипът на Сдружението прави демонстрация на играта.

В програмата на Община Козлодуй по повод Деня на Европа Сдружение ИРИРК се включва с няколко прояви: организиране на информационни срещи във връзка с програмите на ЕС с две целеви групи местни власти и културни и образователни институции; представяне на Регионалната Евродеск точка по класове; предоставяне на всички училища в общината на печатни издания, осигурени от Информационния център на Европейския съюз в София; подготовка на информационно табло в Дома на енергетика.

Стремежът на ИРИРК е да бъде пълноценен партньор на общините, участващи в Сдружението, кметствата, училищата, общинските детски комплекси, културните институти, на други неправителствени организации.

Резултати

- Развитие на ИРИРК като структура, разпространяваща европейска информация и подпомагаща участието на различни местни партньори в международни проекти.

- Създадено добро партньорство с местната власт, образователните и културните институции в областта на разпространяването на информация за ЕС и присъединяването на България.

- Активно присъствие на Регионална Евродеск точка Козлодуй в националната и международната Евродеск мрежа.

- Редовно информиране на младежите относно възможностите за участие в проекти, в конкурси и прояви на национално и международно ниво.

- Депозиран проект по програма Младеж , дейност 5.

- Участие на ИРИРК в прояви на общинско ниво, с акценти европейска интеграция и международно сътрудничество

Прикачени файлове:
Evrodesk_047.jpg
igra_3.jpg
mladeji.jpg
Иноватор: Нина Маринова
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 5
Нина Маринова

Козлодуй - 3320
Дом на енергетика, ет.1
Tel:0973 81332
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]