Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Масмедия на Еврорегион Дунав Изток
АТГСР Дунавска Добруджа
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Между партньорите в трансграничния регион съществуват добри и ефективни взаимоотношения. Показателно за това е обединяването на усилията им за формирането на най-големия българо-румънски Еврорегион Дунав Изток . Един от съучредителите на Еврорегиона е и Асоциацията за трансгранично развитие и сътрудничество Дунавска Добруджа - Силистра. Проектът беше разработен с цел активизиране дейностите в рамките на Еврорегиона и подкрепа на интегрираното му информационно развитие, както и за активизиране на дейността по разработка на съвместни проекти от общини и НПО от двете страни на границата.

Практика

Изпълнението на Проекта започна през декември 2003 г. с няколко организационни срещи на сформирания 7-членен екип, в работата на който веднага се включи координатор за Румъния. Уточнени бяха съставите на Медийния съвет и Редакционния екип.

Най-напред бе подновена прекъснатата електронна връзка с общините членки на Асоциацията, установени бяха трайни контакти и с ръководството на румънския партньор - Фондация на независимите радиостанции РАИНД . Независимо от изключително тежките зимни условия през януари, в почти пълен състав /без представители на Окръг Констанца, които не успяха да пристигнат поради снега и заледяванията/ се събраха определените основни целеви групи за първата работна среща и първото обучение: Медиен съвет с необходимата политическа представителност от двете зони на Еврорегиона; Редакционен екип с участие на високопоставени административни служители, експерти, представители на НПО и бизнеса.

До кра я на първото тримесечие бяха осъществени необходимите процедури търсене на оферти, а след това и сключване на договори - за доставка на необходимата техника и оборудване за: обзавеждане на офиса; комуникация и предпечатна подготовка на изданието; тиражиране на печатните материали.

Определени усилия изискваше организирането на канали за комуникация с румънските партньори за превод, редакторска работа и корекция на набраните и подготвени за печат страници на изданието, както и за неговото разпространение в румънската зона на Еврорегиона. В крайна сметка до издаването на пилотния брой бе установена добра практика, която да се използва и занапред за мултиплициране на резултатите от Проекта.

Поради определения интерес към специфичната тема и целите на Проекта, желание за участие в работните срещи и обученията проявиха не само първоначално определените лица, но и редица кметове и началници на дирекции на български общини, както и професионални журналисти от регионални и местни електронни и печатни медии. Това предопредели по-широк и разнороден кръг на участниците, особено в обученията и работните срещи, на които се дискутираше разработването на Комуникационна стратегия на Еврорегион Дунав Изток . Румънските партньори пък демонстрираха жив интерес към възможностите за съвместна работа по огледални проекти и набраната в хода на работата база данни в Асоциацията: профили на общини, НПО и бизнес сдружения.

През втората половина на проекта /юни октомври 2004 г./ тежестта падна върху подготовката, издаването и разпространението на изданието и комуникационната стратегия. Като особен успех може да се определи инициирането и подготовката на първата по рода си в региона Международна среща за партньорство , в която участваха делегации от 5 страни кметове, високопоставени административни служители и бизнесмени от Румъния, Гърция, Турция, Русия, както и дипломати Генералните консули на Русия и Украйна в България.

Определени резултати бяха постигнати по отношение активизирането на партньорските действия в зоната на Еврорегиона. АТГСР Дунавска Добруджа бе поканена и прие да участва в евентуалната реализация на 5 проекта, разработени и предадени от румънски общини и НПО по програма ФАР-ТГС 2003. В същото време експерти към Асоциацията осъществиха редица поискани консултации, предимно от общини от област Силистра.

Резултати

Основни резултати от изпълнението на Проекта са:

1. Забележимо активизиране на сътрудничество между общини, градове, неправителствени организации, бизнес сдружения от българската и румънската зона на Еврорегион Дунав Изток .

2. В Румъния - старт на дейността по създаване и регистрация на сдружение на общини и НПО по действащия модел на АТГСР Дунавска Добруджа , за избягване на сложното досега административно съгласуване по отношение на трансграничното партньорство.

3. Привличане на нови, непознати досега румънски партньори в подготовката на проекти по очакваната да стартира Програма ФАР ТГС, Фонд за малки проекти 2003, България Румъния, както и по други програми на Европейския съюз и донори.

4. Установени канали за комуникация, направени проучвания за въвеждане на най-модерни технически средства от рода на видеоконферентна връзка.

5. Издадена Комуникационна стратегия на Еврорегион Дунав Изток 2004 2007 г., която е приета като двустранна база за информационн о обезпечаване.

6. Създадени работни групи /Община Силистра и Окръг Кълъраш/ от експерти за работа по малки и големи трансгранични проекти.

7. Разширяване зоната на трансграничното партньорство след приемането в АТГСР Дунавска Добруджа на българо-сръбското Дружеството Черно море Адриатика по инициатива на неговото ръководство.

8. Получени предложения за съвместна работа от НПО в окръг Тимишоара /Югозападна Румъния/.

9. Получени запитвания за условията за асоциирано членство от бизнессдружения в Украйна.

10. По време на Международната среща за партньорство осъществени контакти с членовете на делегации от Турция, Гърция, Русия и коментирани възможностите за сътрудничество.

11. Приети от УС на АТГСР Дунавска Добруджа предложения от 5 румънски институции и организации /2 общини и 3 НПО/ за участие в разработките и партньорско участие в управлението на трансгранични проекти в еврозоната, по програма ФАР-ТГС 2003, стартирала в Румъния.

Освен постигнатите планирани резултати, проектът допринесе и за:

1. Подчертан и траен интерес от страна обществеността, н а български и румънски национални и местни медии към проекта Масмедия на Еврорегион Дунав Изток .

2. Три месеца след неговото стартиране удвояване на членския състав на АТГСР Дунавска Добруджа чрез присъединяването на 18 фирми /дори извън зоната на Еврорегиона/ и 5 неправителствени организации; през месец май приемане на покана за членство от 2 областни центъра ( Разград и Търговище ) и неправителствени организации /в т.ч. българо-сръбското дружество Черно море Адриатика/ и редица фирми.

3. Преизбиране през месец февруари на Иво Андонов, кмет на Община Силистра, за председател /втори мандат/ на УС на АТГСР Дунавска Добруджа, а през април избирането му и за председател на Съвета на Еврорегион Дунав Изток .

4. Интерес на фирми извън територията /Пловдив, Варна, Ямбол, Стара Загора/ на Еврорегиона към възможностите за реклама във вестник Дунав Изток .

5. Възобновяване на контакти на висше административно равнище между община Силистра и Окръг Констанца.

6. Забележимо повишаване на авторитета на Асоциацията: покани за участие на членове на екипа във всички престижни събития в живота на трансграничния регион ( отразяване на посещения на официални държавни и чуждестранни делегации, откриване на нови обекти; пътувания на представителни групи в чужбина ) .

7. Номинация на трима представители на Асоциацията /кметовете на Силистра и Добрич и председателя на Общински съвет Тутракан/ в европейски структури: Камарата на местните власти и Камарата на регионите.

8. Изграждане на експертни групи от Община Силистра и Окръг Кълъраш за работа по големи и малки рансгранични огледални проекти.

9. Негласно на екипа по Проекта от официални институции, местни органи на властта, НПО, граждански и бизнес структури бе делегирана силно изразена организационна и консултативна функция по всички възможни въпроси на трансграничното сътрудничество, и особено за разработването на проекти и търсенето на партньори от България и Румъния.

10. Предложения на регионални медии от Добрич и Силистра за съдружие при абонамент и организиране на редовно месечно издание на в. Дунав Изток през 2005 година официален печатен орган на Еврорегион Дунав Изток .

Иноватор: Александър Павлов
Дата на публикация: 19 април 2005
Номинации: 6
Александър Павлов
Изп. директор
Силистра - 7500
ул. Симеон Велики 23, ет. 4, стaя 41
Tel:086 /821 715
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]