Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През 2015 г. община Троян е включена по ОП „Административен капацитет“ в Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“. През 2016 г. е внедрен модул, чрез който се извличат данни от над 30 регистъра на централната администрация. Чрез достъпа общината стартира предлагането на КАО за по-голямата част от административните и техническите услуги, като от гражданите вече не се изисква информация, която е налична в регистрите.

 

 

Практиката спечели първо място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория ІI. Нови технологии и решения в управлението

 

Практика

От 01.01.2016 г. в Община Троян, като компетентен орган по КАО клиентите могат да подават „Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите“, без да е необходимо да ходят до съответната териториална дирекция на НАП, за да се снабдят с документа. Услугата е безплатна и спестява време на ползвателите на услуги.

Относно услугата за отпускане на помощти за новородени деца,  обменяме данни с Дирекция „Социално подпомагане“, отдел Закрила на детето. До момента имаме 76 броя обмена на информация и издадени удостоверения по служебе път.

При подаване на заявление за „Издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния период“, отдел „Услуги на гражданите“ извършва справка в  публичния  регистър на обектите с обществено предназначение към РЗИ – гр. Ловеч , както и справка за регистрация на юридическо лице от търговския регистър на НАП.

През 2015 г. община Троян бе включена в проект по ОП „Административен капацитет“, Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“. Общината ще получи достъп до регистри на държавната администрация, т.нар. RegiX системи. Системата осигурява централизиран, контролиран достъп за извличане на данни от регистрите на централните администрации. В момента в община Троян е внедрен модула, чрез който ще могат да се използват данни от над 30 регистъра, от които са: Агенция митници, Агенция по вписванията, МВР, МОН, МЗХ, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция автомобилна инспекция и други, заявени предварително от администрацията. По този начин няма да се изискват от гражданите документи, издавани от горепосочените администрации, а те ще бъдат набавяни по служебен път.

За подобряване обслужването на населението на община Троян през 2015 г. бяха закупени 22 броя VPN устройства, които инсталирахме във всяко кметство. Целта на този вид свързаност е да се работи в единна мрежа.

Тази мрежа дава възможност за пренос на данни, достъп до Интернет на всички населени места в Общината. Използвате се пълноценно електронната система за документооборот „Акстър деловодство“, ЛБД „Население“, програма „Актопис“, актовете по гражданско състояние за цялата община, ГИС платформата, с което се облекчават ползвателите на услуги в отдалечените населени места и се осъществява по-пълен контрол върху работата в кметствата. Чрез изграждане на виртуалната мрежа се предоставят по-качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. В населените места на територията на общината могат да се заявяват он-лайн услуги, чрез портала за електронни административни услуги.

Всички кметства и наместничества на територията на общината започнаха да приемат заявления, молби, жалби и други на граждани на кметствата. С въвеждането им в електронната система на общината всички документи, подадени чрез кметвствата веднага достигат до съответния отдел или дирекция, към която са насочени. Гражданите могат да получават своите услуги, чрез лиценцзиран пощенски оператор, по електронна поща или по начин, който са указали за тяхно удобство.

Ежедневно общинска администрация Троян извършва обмен на данни с кметствата, по повод извършването на комплексни административни услуги.

Създаде се възможност гражданите на съответното населено място да получават комплексни административни услуги по гражданско състояние, както за цялата община, така и за цялата страна, чрез подаване на заявление в съответното кметство, в което живеят.

Резултати

Община Троян е първата, която със собствени усилия, извървя стъпките по прилагане принципите на комплексното административно обслужване (КАО). Въведе се служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни услуги чрез различни канали и автоматизиране на процесите по предоставянето им. Предлагат се качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност, с което се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса. Постигна се намаляване на административната тежест.  

В община Троян предоставянето на услуги се извършва така, че от гражданите се изискват все по-малко документи, докато се достигне до варианта услугата да се получава само със заявление. Въведохме практиката за заявяване на услуги чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път, а в перспектива и по телефона. Комбинирахме различните канали за достъп до услуга, например услугата се заявява на гише, декларира се желание документът да бъде получен по пощата и по този начин клиентът не се налага да идва втори път до гишето. Друг канал за достъп е услугата се заявява по електронен път, а се получава на гише, или чрез лицензиран пощенски оператор.

Със заявяването на услугата се стартира вътрешно-административен процес, който от своя страна може да инициира една или повече вътрешно-административни услуги по проверка и събиране на данни от първични регистри. Служителите в отдел „Услуги на гражданите“, работещи на принципа „едно гише“, комплектоват преписката с изискуемите документи преди да бъде предадено заявлението за обработка. От заявителите не се изискват документи за наличие или липса на задължения за местни данъци и такси. Това вече се извършва по служебен път. Към момента са извършени 95 броя услуги на граждани.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 7
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]