Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Създаване на Обществен фонд Чепеларе
Община Чепеларе <br>Каунтърпарт Интернешънъл инк. клон България
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проект Обществени фондове е част от Пилотната програма за обществени фондови и социални предприятия, финансирана от USAID и изпълнявана от Американската неправителствена организация Каунтърпарт Интернешънъл, клон България. Община Чепеларе е една от трите пилотни общини, избрани от USAID през 2001 г. за реализиране на този проект. Целта на проекта е да стимулира гражданското участие при решаване проблемите на общността, чрез създаване на Обществен фонд, който акумулира местни ресурси и ги разпределя на базата на постигнат граждански консенсус относно приоритетите на местното развитие.
Практика

Общественият фонд е нестопанска организация в обществена полза, създадена от жителите на едно населено място, за да акумулира средства от местни и чуждестранни дарители в подкрепа на граждански инициативи, които съответстват на местните нужди. Той обединява представители на бизнеса, нестопанските организации, местната власт и широката общественост.

Подготовката за създаване на Обществен фонд започва през месец март 2002 г. с индивидуални и групови срещи с ключови представители на местната власт, бизнеса и нестопанския сектор, на които е представена идеята за Обществен фонд и обсъден пътя за създаването му в Община Чепеларе. С помощта на избран чрез конкурс местен координатор и група доброволци, състояща се от представители на всички сектори, е подготвен и проведен Обществен форум с участието на около 100 граждани, организирани в 10 работни групи, представляващи местната власт; бизнеса; образованието и младежта; културата; спорта; гражданското общество. Форумът идентифицира и приоритизира нуждите, свързани с постигане на напредък в местното развитие, и определя приоритетните направления, които Общественият фонд трябва да подкрепя. Гражданите, взели участие във форума, определят като най-важни за Чепеларе развитието на туризма и спорта; решаването на инфраструктурни проблеми и развитието на образованието и културата. Постигнат е широк обществен консенсус за създаването на Обществен фонд. Форумът избира Инициативен комитет за учредяване на Обществения фонд и определя целта на пилотна дарителска кампания, която да демонстрира механизма на действие на фонда и да убеди гражданите в ползите от него. Пилотната дарителска кампания стартира на 24 май 2002 г по време на празника на гр. Чепеларе и е посветена на модернизация на уличното осветление с енергоспестяващи лампи. Средствата, събрани само за едни ден в брой от граждани, взели участие в празника, възлизат на около 2 000 лева. По-големите дарители имат възможност да превеждат даренията си в банкова сметка, открита целево от Инициативния комитет. Община Чепеларе, която подкрепя развитието на проекта от самото му начало с всички възможни средства, става основен дарител по време на протеклата кампания. След юридическата регистрация на Обществения фонд в края на месец юни 2002 г., събраните суми са преведени от Инициативния комитет в банковата сметка на фонда и фондът ще организира конкурса за възлагане на изпълнението на проекта за модернизация на уличното осветление.

Основните дейности на Обществен фонд Чепеларе, така както са определени от Инициативния комитет за учредяване на фонда, ще бъдат:
- системно проучване на местните нужди;
- мобилизиране на общността за решаване на идентифицирани от самите граждани проблеми;
- организиране на кампании за набиране на средства;
- провеждане на конкурси за финансиране на проекти в приоритетните области, определени от гражданите;
- управление на дарителските средства съгласно принципите на работа в обществена полза и волята на дарителя.

Стъпките за осъществяване на практиката са:
Приемане на идеята за създаване на Обществен фонд и подкрепа от Общинска администрация Чепеларе.
Община Чепеларе заявява участието си както като донор, така и като партньор по програмата;
Популяризиране на идеята за Обществен фонд в общината Провеждане на активна информационна кампания в местните и регионални медии;
Въвличане на ключови фигури от всички сектори (бизнеса, нестопанските организации, местната власт и широката общественост) в процеса на създаване на фонда;
Проучване на местните нужди, ресурси и възможности за развитие Проведени срещи-дискусии с представители на всички социални групи, живеещи на територията на община Чепеларе;
Провеждане на широка обществена дискусия (Обществен форум) за постигане на консенсус относно приоритетите на Обществения фонд;
Провеждане на пилотна дарителска кампания за финансиране на обществено-полезна цел, определена от гражданите на общината;
Учредяване на Обществен фонд Чепеларе. Насрочено е учредително събрание на 27 юни 2002 година;
Изготвяне на стратегия и оперативен план на Обществен фонд Чепеларе.
Институционално укрепване и осъществяване на контакти с други Обществени фондове в България и чужбина.
Резултати

- Постигнато широко обществено съгласие за създаване на Обществен фонд в Чепеларе;
- Участие на ключови фигури от трите основни сектори: местна власт; бизнес и гражданско общество в процеса на създаване на фонда;
- Постигнат граждански консенсус относно приоритетните направления в местното развитие, които ще подпомага фонда;
- Успешна първа дарителска кампания на Обществения фонд Чепеларе;
- Широко огласяване на процеса на учредяване на фонда и възможност за включване на всеки гражданин на общината като учредител.

Настоящата практика се развива успоредно в три български града Чепеларе, Габрово и Благоевград. Целта на Програмата е избраните общини да бъдат модел за прилагане на тази практика и в други градове в България.
Иноватор: Мария Марудова, Координатор на проекта<br>Антоанета Георгиева, Община Чепеларе
Дата на публикация: 15 юли 2002
Номинации: 29
Мария Марудова, Координатор на проекта<br>Антоанета Георгиева, Община Чепеларе

Чепеларе - 4850
ул. Мурджовска 1A
Tel:03051/29-10, моб. 048 792538
Fax:
http://www.counterpart-bg.org

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]