Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Създаване на Бургаски обществен фонд
Център за развитие на НСО - Бургас
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
На територията на Община Бургас има около 160 активни нестопански организации (НСО), осъществяващи дейности по предоставянето на социални услуги, опазване на околната среда, защита на човешките права, младежки, образователни и културни инициативи. Мнозинството от тях се развиват благодарение на подкрепата, осигурена от международни донорски програми и съвсем малка част - от собствени приходи - дарения и услуги. В практиката на Община Бургас съществуват редица случаи на финансиране на проекти и инициативи на неправителствени организации и отделни граждани, но липсата на свободен достъп за всички НСО, правила на оценка и публичност при отчитането са причина за обществено недоверие, ниска ефективност на резултатите и липса на мотивация и сред дарители.

Център за развитие на нестопански организации - Бургас, чиято основна дейност е предоставянето на информационни, консултантски и технически услуги, обучение и застъпничество за местните граждански организации, съвместно с Община Бургас, местни НСО, фирми и видни граждани на града, е инициатор на създаването на Бургаски обществен фонд като институция, осигуряваща финансови ресурси на местния граждански сектор.
Практика
Насърчаването на местната инициатива при формиране на местни приоритети и осъществяването на общополезни инициативи, акумулирането на ресурси от една широка дарителска база, демократизирането на общинския бюджет и засилването на публичността, отчетността и взаимната отговорност на общинските власти и неправителствения сектор, са главните мотиви за създаването на Бургаски обществен фонд. Един достъпен местен източник на средства за проекти на неправителствени организации и граждански формирования се превръща и в гравитационен център за набирането на още средства, включително и от външни донорски програми.

Успешно работещ модел в САЩ и редица европейски страни е така наречената общинска фондация (Community Foundation), която дефинира местни приоритети в сътрудничество с НСО и общините, осигурява финансови средства от общинския бюджет, широк кръг местни дарители и други донори.

В периода ноември 1998 - май 1999г. Центърът за развитие на нестопански организации - Бургас осъществява интензивни консултации с представители на общинската администрация и общинския съвет на Община Бургас, журналисти и общественици, колеги от Сдружение "НСО-Консултанти", "Българското общество за образование и култура" - Стара Загора, Фондация "Развитие на гражданско общество", Съюза на българските фондации и сдружения, както и проучване чрез Интернет на опита на Community Foundations.

Провеждат се пет работни срещи с над 60 местни НСО, на които се обсъжда нуждата от създаването на такъв фонд и съответно начинът, по който да бъде учреден. Всички заинтересовани са поканени за участие - и лично, и чрез бургаските медии. Внасянето на докладна записка до Общинския съвет за отпускането на 150 млн. лева за проекти на НСО, подписана от 44 местни организации, проведеният референдум за избор на формата на регистрация на фонда, процесът на учредяване чрез дарителски вноски от широк кръг дарители, както и номинирането и избиране на управителни органи на фонда са съществен принос в укрепването на демократичните практики на местно ниво. Избраните от учредителите с пряко тайно гласуване членове на управителните органи отразяват широкия спектър на обществените интереси и представляват различни сфери на обществения живот - държавна и общинска администрация, бизнес, медии, НСО лидери, представители на малцинствата. В ход са регистрацията в Бургаския окръжен съд, подготовката на правилници за работа и определяне на приоритетни за общината области за финансиране на проекти на НСО.
Резултати
Безспорно най-важният резултат е повишаването на доверието и взаимодействието на НСО с местната администрация, утвърждаването на демократични практики за решаване на проблеми и защита на общите интереси на НСО.

Създаването на местен обществен фонд привлече изключително голям интерес от страна на общини и НСО и от други региони на страната. Подобни фондове вече са учредени в Пловдив и Стара Загора, а ФРМС подкрепи осъществяването на коалиционен проект на ФРГО "Гражданска инициатива за създаване на местни фондове за обществено развитие", партньори по който са Центърът за развитие на НСО-Бургас и Община Бургас.

Очаквани резултати са провеждането на конкурс за разпределение на средства, предоставени от Община Бургас за проекти на НСО, привличането на средства от международни донорски програми, пред които фондът ще кандидатства наесен.
Иноватор: Ваня Няголова
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 13
Ваня Няголова
Изпълнителен директор
Бургас - 8000
"Конт Андрованди"1, ет.3
Tel:056/842742
Fax:056/843513

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]