Foundation for Local Government Reform

LOGIN

Международната Информационна мрежа на местните власти (LOGIN) фокусира информация и дейности, свързани с ежедневната работа на общинските служители в подкрепа на тяхното професионално израстване и реформата в публичната администрация.

 

 

Мисията на ЛОГИН е да подобри капацитета и професионализма на местната власт и организациите, които работят за развитие на общностите чрез обмен на информация и опит в Централна и Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз. ЛОГИН фокусира информация и дейности, свързани с ежедневната работа на общинските служители в подкрепа на тяхното професионално израстване и реформата в публичната администрация.

 

ЛОГИН отразява вярата на основателите, че страните в региона не биха могли да развият пълноценно своя потенциал без силна и способна местна власт, която предлага качествени услуги, като същевременно въвлича своите избиратели в процеса на управление. Разработването на концепцията се гради на разбирането, че информацията е ключа към успеха, когато ресурсите са недостатъчни. Ефективното управление с широко гражданско участие често може да постигне повече с по-малко средства. Автономията на местната власт до голяма степен зависи от способността й да намира собствени решения на местните проблеми без да разчита единствено на притока на финанси отвън.

 

Преимущества на ЛОГИН

 

ЛОГИН предоставя практическа, актуална и надеждна информация

Знанията и опитът на много водещи организации и експерти в областта на местното самоуправление са включени в системата.

 

ЛОГИН използва най-подходящите канали на информация според специфичните условия на всяка страна

Организациите котви доставят информацията на потребителите по удобен за тях начин - чрез Интернет, по пощата, чрез бюлетин или разговори на живо.

 

ЛОГИН осигурява достъп до информация на местно ниво

Всеки национален партньор предоставя информацията на собствения си език и превежда интересни документи, предложени от останалите членове на мрежата.

 

 

Регионален координатор

Институт Отворено общество - Будапеща,

Инициатива Реформа в местното самоуправление и обществените услуги

www.osi.hu/lgi 

 

Инициатива Реформа в местното самоуправление и обществените услуги (ИМС), със седалище Будапеща, е международна организация за развитие и финансово подпомагане в мрежата от фондации на Сорос/Отворено общество. Тя работи за установяване на демократично и ефективно местно самоуправление в Централна и Източна Европа в шест основни направления: създаване на устойчиви мрежи от институции и професионалисти; изследване на политиката на местното самоуправление и проблемите на публичната администрация; проекти за реформа в конкретни страни, техническа помощ и консултантска дейност; подпомагане на фондациите Сорос при разработване на програми за местно самоуправление; обучителни програми по публична администрация; създаване на мозъчни тръстове. Ръководител на проект ЛОГИН е Кристоф Золтан Варга.

 

 

За контакти:

Веселина Комитска, координатор "Иновационни практики/ЛОГИН"

[email protected]

 

Какво може да ви предложи ЛОГИН?

 

Достъп до информация от организациите котви, от основателите на ЛОГИН и от национални, регионални и международни институции, подкрепящи местното самоуправление. Това се осъществява чрез публикуване на конкретни казуси, иновационни практики, изследвания, доклади, данни и обучителни материали. ЛОГИН се стреми постепенно да обхване целия регион на Централна и Източна Европа и страните от бившия Съветски Съюз в своята мрежа от национални партньори.

 

В сътрудничество с местните власти в региона бяха идентифицирани най-важните области за местното самоуправление, въз основа на които се създаде тематичният каталог:

Законодателство

Гражданско участие, Взаимоотношения между граждани и местна власт

Гражданско образование

Финанси на местното самоуправление, Бюджетиране, Общинско кредитиране, Данъци

Икономическо развитие и партньорства, Привличане на инвестиции

Общински услуги за гражданите

Обществени услуги и благоустройство

Общински услуги и доставки

Управление на общинската собственост и приватизация

Транспорт

Европейска интеграция

Здравеопазване

Социални дейности

Образование

Култура

Планиране на земеползването

Младежки дейности

Проблеми на околната среда, Урбанизация

Информационни системи и технологии

Управленски методи и инструменти

Международни партньорства и програми

 

 

ЛОГИН в Интернет

Един начин, по който ЛОГИН подобрява обмена на информация в региона е чрез изграждане на информационна система в Интернет. Уникалното в замисъла е, че ЛОГИН не представлява отделен сайт, а действа чрез Интернет страниците на националните партньори. Той е изграден на принципа на функционални модули , всеки от които се проявява като елемент от менюто в Интернет страницата, например Новини , Законодателство , Библиотека , Календар и др. Националните партньори включват новото съдържание в своите страници. Заглавната страница на ФРМС вече притежава изградени тези модули. Всеки от тях е многоезичен и е свързан в една невидима централна информационна система. Потребителите във всяка страна ще могат да четат документите както на своя език, така и на английски език чрез уеб сайта на националната партньорска организация. По този начин ЛОГИН няма да конкурира, а ще съчетава усилията на организациите в региона.

 

Библиотека 

Достъпна за всички и лесна за използване

21 теми, свързани с местното самоуправление

Информация, предоставена от всички партньори

Статии, наръчници, иновационни практики, стратегии и др.

Документи на български и английски език

Търсене по фраза или отделна дума, напр. общинска собственост

Възможност за избор на език, държава и тема

Кратка предварителна информация за документа

Пълно описание на автор и издател

Запис на документа във формат doc, htm, или pdf

 

Интернет компонентът се изгражда от Международна асоциация на градските управи (МАГУ), САЩ. Страниците са динамични, като информацията се внася и съхранява в бази данни, което позволява бързо обновяване и сортиране.

 

Модулите на ЛОГИН в сайта на ФРМС

Библиотека 

Законодателство 

Ще получите достъп до законодателни новости, правни консултации и коментари на закони.

Обучение 

Ще прочетете кратко описание на обучителните модули на ФРМС - темите, методите, мястото, участниците и лекторите.

Финансиране 

Ще намерите най-подходящия източник на финансова подкрепа за вашите проекти за местно развитие.

Автоматична поща

Споделете предложения и коментари за горещите теми на нашето ежедневие!

 

 

Ако работата ви е свързана с местното самоуправление, непременно станете член на ЛОГИН - мрежата предоставя информация на практиците в местното самоуправление: избраните от гражданите и назначени служители, които управляват общината; създатели на националната политика; български и международни неправителствени организации; фирми, изследователски екипи и образователни институции.

 

ЛОГИН е отворена интерактивна система, която насърчава своите потребители да участват във формирането на нейното съдържание, да споделят своите нужди от информация и самите те да станат източник на информация.

 

Национални партньори

 

Armenia

Community Finance Officers' Association

http://www.cfoa.am/ 

 

 

Bulgaria

Foundation for Local Government Reform (FLGR)

http://www.flgr.bg 

 

 

Hungary

Hungarian National Association of Local Authorities

http://www.toosz.hu/ 

 

 

Latvia

Latvian Association of Local and Regional Governments (LALRG)

http://www.lps.lv/ 

 

 

Lithuania

Municipal Training Center at Kaunas University of Technology (MTC)

http://www.savivalda.lt/ 

 

 

Macedonia

Association of the Units of Local Self-Government of the Republic of Macedonia (ZELS)

http://www.zels.org.mk/eng_index.htm 

 

 

Poland

Foundation in Support of Local Democracy (FSLD)

http://www.frdl.org.pl/english/index_e.htm 

 

EMCom Ltd

http://www.infoport.pl/ 

 

 

Romania

Federation of Local Authorities

http://www.falr.ro/ 

 

 

Russia

The Institute for Urban Economics

http://www.urbaneconomics.ru/ 

 

 

Serbia and Montenegro

Standing Conference of Towns and Municipalities

http://www.skgo.org 

 

 

Ukraine

The Association of Ukrainian Cities

http://www.auc.org.ua

 

 

Основатели

Информационна мрежа на местните власти (LOGIN) е създадена през 1998 г. по инициатива на водещи международни организации, които работят в областта на фискалната децентрализация, местно самоуправление с гражданско участие и икономическо развитие:

 

Американска агенция за международно развитие 

Институт Отворено общество - Будапеща,

Инициатива Реформа в местното самоуправление и обществените услуги

Програма на ООН за развитие 

Световна банка 

Съвет на Европа 

 

Основателите формират Управителен комитет, който направлява цялостната дейност. Заедно с експертните умения и богатството от информация, натрупана в продължение на години, те осигуряват и финансовата подкрепа за изграждане на мрежата.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]