Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През юли 2005 г. бе направено социологическо проучване: групова анкета сред 116 ученици от трите училища и стандартизирано интервю със 148 младежи между 18 и 35 години от Община Струмяни. Данните от проучването показват, че 60% от младежите в общината се чувстват и живеят добре; 60% от учениците и 40% от групата над училищна възраст са оптимисти за близкото си бъдеще, а 79% от първата група и 61% от втората считат, че са от хората, които успяват в живота. Тази позитивна нагласа определи младите хора като потенциални партньори в осъществяването на идеи за решаване на обществени проблеми на местно ниво.

В резултат на проучването се роди и идеята за създаване на механизми, чрез които да могат да се осъществят идеите на младите хора и да се мобилизират техните усилия и инициативи към разрешаване на проблемите им.

Практика

Идеята за създаване на младежка организация бе широко популяризирана сред жителите на Община Струмяни по време на срещи и разговори с представители на младите хора, институциите, местната власт, бизнеса и медиите. В резултат на тази инициатива се сформира ядро от млади хора - неформални лидери от трите най-големи населени места в общината - с. Микрево, с. Илинденци и с. Струмяни, които се превърнаха в първите членове на новата организация.

През декември 2005 г. се проведе Учредителното събрание за създаване на младежката организация, като в него участие взеха 14 младежи, кметът на общината, представители на настоятелството на Читалище "Братя Миладинови" и кметът на село Микрево. По време на събранието бе приет Устав на младежката организация и бяха избрани ръководните органи: Общо събрание - 14 младежи, Управителен съвет - 5 младежи и Контролен съвет - 3 младежи. Подкрепата от страна на местната власт бе изключително полезна и важна за успешното осъществяване на идеята и даде стимул на младите хора да повярват, че общината подава ръка за партньорство и търси тяхното мнение и участие в живота на общността.

Чрез финансовата подкрепа по проекта и с участието на младите хора в сградата на читалището в село Микрево бе освежено помещение и закупено оборудване, компютърна техника, бюро, достъп до Интернет, като по този начин се обособи офис на организацията.

Проектът помогна и за изграждането на капацитет на организацията чрез провеждане на обучение "Работа в екип" на младежите.

Първите стъпки на организацията бяха провеждането на серия от обществени дискусии с активно включване на младите хора по темите: "Защо да останем в България и в Община Струмяни?", "Какъв е потенциалът за развитие на младите хора от общината?" и "Какво е Европейският съюз и кои са неговите символи?". Дискусиите бяха водени от членове на Младежката организация и срещите предизвикаха широк интерес и участие сред младежите в общината.

Друга идея, която утвърди още повече желанието на младите да се чуе гласът им в общината, бе провеждането на Форум-среща, инициирана от Младежката организация. Темата на Форума бе "Насоки за развитие на политиката на местната власт като резултат от очакванията и участието на младите хора в Община Струмяни". Основната цел на Форума бе насърчаване на диалог между граждански групи, местна власт и институциите чрез извеждане на предложения и препоръки към съответните институции, с цел подобряване на средата за живот за младежите от общината. На Форума присъстваха общо 25 представители на различни организации и институции, работещи на територията на Община Струмяни, сред които председателят на ОбС - Струмяни, главният секретар на общинска администрация, представители на нестопански организации, председателят на Младежката комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Струмяни, директори на училища, представители на РПУ към МВР, Дирекция "Социално подпомагане", началник отдел "Закрила на детето" към ДСП, член на настоятелството на храм "Св. В. М. Георги" - с. Микрево и младежи от общината.

По инициатива на младежката организация Общинският съвет ратифицира на свое заседание Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Двама представители на младежката организация участват в постоянната комисия "Младежки дейности" към Общински съвет и в работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В резултат на подобрения капацитет на организацията вече са разработени и първите проектоидеи, които да помогнат за подобряването на жизнената среда за младите хора в общината.

Резултати

За постигането на добрите резултати на проект "Младежка инициатива за Струмяни" много важен е приносът на партньорите - СОУ "Св. Паисий Хилендарски" (с. Микрево), активното съдействие от страна на общинската администрация и кметството. В резултат на общите усилия и доброто партньорство бе изградено ядро от млади хора от Община Струмяни, работещи целенасочено върху разрешаването на съществуващи проблеми и участници в процеса на вземане на решения на местно ниво.

Чрез инициативата се създаде първата на територията на общината младежка организация, която започна да се включва активно в живота на общността, да провокира нови идеи, да подпомага провеждането на дискусии и инициативи. Бе положено добро начало за развитие на култура на диалог и участие на младежите от общината при търсене на решения на съществуващи проблеми на местно ниво, популяризиране на мненията и идеите на младите хора сред местната власт и обществеността.

Прикачени файлове:
Mlad_IN_Strumyani1.jpg
Mlad_IN_Strumyani2.jpg
Иноватор: Светла Пецева
Дата на публикация: 17 юли 2006
Номинации: 81
Светла Пецева
координатор на проекта
с. Микрево, Община Струмяни - 2826

Tel:(07434) 30-58
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]