Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Управленски практики
Обучението на служителите е един от най-важните показатели за наличие на иновации и развитие. Подготовката и поддържането на висококвалифицирани експерти по управление на проекти е много важен и съществен момент. Дейностите, свързани с обучението на служителите са насочени към подобряване изпълнението на работата, придобиване на нови и развитие на съществуващи знания и умения, развитие на потенциала на служителите, подготвят персонала за справяне с промени и непредвидени обстоятелства. Допълнителните предимства са: по-добра мотивация на служителите и повишаване на удовлетворението от работата, възможност за делегиране на по-сложни задачи на служителите, по-добро решаване на проблемите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 0
Вътрешният портал на Столична община е достъпен за всички служители на Столична община (работи се по въпроса тя да стане достъпна и за районните администрации).
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 5
Програма Зелена София е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София, които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост и юридически лица с нестопанска цел, с предмет опазване на зелените площи в Столична община.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
Въведен е иновативен подход СЕМКО за измерване в реално време на мнението на гражданите относно качеството на обслужване в Центъра за административно обслужване - Търговище. За първи път в практиката на публичната администрация се използва система, която дава възможност на клиента за обратна връзка, отразяваща реакцията му незабавно след получаване на услугата. Чрез СЕМКО - Система за експресно мнение за качеството на обслужване - потребителят изразява мнението си за обслужването, като всяко гласуване е обвързано с предоставяне на конкретна услуга.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
Гражданският мониторинг стартира през месец юни 2011 г. и продължи 6 месеца до ноември 2011 г. Участвалите в мониторинга граждани имаха възможност да попълват анонимно въпросници за конкретна улица в населените места на Община Кнежа в продължение на 6 месеца веднъж месечно или за различна улица всеки месец. Наблюдавани са общо 26 улици, от които 24 в гр. Кнежа и 2 - в с. Бреница, Община Кнежа. Партньори: ФРМС Община Кнежа Младежко сдружение „Св. Валентин”
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 август 2012
Номинации: 2
Партньори: ФРМС Община Кнежа Младежко сдружение „Св. Валентин” Гражданският мониторинг стартира през месец юни 2011 г. и продължи 6 месеца до ноември 2011 г. Разработен е въпросник, който през първите три месеца от наблюдението се попълва анонимно от 28-35 ползватели на услугата ДСП (25-30 човека от гр. Кнежа и 4-5 човека от с. Бреница) веднъж седмично, четири пъти в месеца, като всеки петък анкетираните споделят впечатленията си от предоставената им през изминалата седмица храна и изразяват мнението и желанието си за предлаганата услуга като цяло.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 август 2012
Номинации: 1
Партньри: ФРМС Община Гоце Делчев В описаната практика е представена реализацията на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, изпълняван от Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” на територията на Община Гоце Делчев – една от трите (заедно с Кнежа и Кюстендил) общини партньори по проекта.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 август 2012
Номинации: 1
Гражданското наблюдение се провежда в рамките на 6 поредни месеца (юни - ноември 2011 г.). Резултатите от мониторинга се обобщават месечно и се предават на ръководството на общината. Изготвени са 6 междинни (месечни) доклада и един обобщаващ. Общият брой участвали в наблюдението с попълнени анкети граждани за шестте месеца е 236.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 август 2012
Номинации: 1

Дирекция “Архитектура и строителство” в Община Ихтиман вече работи с електронен архив. Това е и първата община на територията на страната, въвела такъв модернизиран елемент в работата си.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 октомври 2010
Номинации: 1

Община Ябланица прие и реализира Стратегия за образователна политика на общината 2009-2011 г., в която формулира основните си цели за развитието на образователната система, определени въз основа на разбирането, че училището подготвя младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва отговорностите й пред самата нея, пред нацията и човечеството.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2010
Номинации: 5
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]