Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Икономическо развитие / Публично-частни партньорства / Междуобщинско коопериране

Проектът цели въвеждането на програми за компостиране в райони с развито селско стопанство. Всяка община преценява броя и разположението на площадките за компост. Успоредно с подготовката и оборудването на площадките за компост се провежда широка разяснителна работа сред населението. Участието на населението за разделяне на органичните отпадъци от останалия твърд битов отпадък е решаващо за изпълнението на проекта. Целта е да се намали твърдият битов отпадък, който се депонира на сметище и да се закрият малките, нерегламентираните сметища в селата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 1

Община Велико Търново и Община Пловдив започнаха систематична инвентаризация и паспортизация на мостовете и мостовите съоръжения, за да направят преглед на техническото състояние на съоръженията. Анализът на събраната информация даде възможност да се изготви приблизителна оценка на необходимостта от последваща интервенция, определяне на нуждите от проектиране, неотложните ремонти и т.н. Бяха изготвени разчети и финансов план за управление на ремонтите за отделните съоръжения. При осигуряване на финансов ресурс и извършване на необходимите ремонти в съответствие с плана се постига дългосрочна ефективна поддръжка на мостовите съоръжения и безопасната им експлоатация.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 1

Разработването на финансов план и програма за управление на общинската пътна мрежа е свързано с въвеждане на модел за системно инвентаризиране на състоянието на настилките, изготвяне на разчети за необходимото финансиране и отчитане на ясни приоритети при планиране на инвестициите. На практика се създава по-добра организация на работа. Дългосрочната цел е общината, съвместно с експлоатационните предприятия, да разработи и осъществява стратегия за поддръжка на пътната мрежа с минимален разход на средства. Проектът третира обследване и планиране на разходите само за ремонт и поддръжка на настилките, банкетите и канавките.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 1

Общината изгражда нова индустриална зона; подобрява съществуващата инфраструктура в промишлени зони и промотира наличния в тях бизнес; осъществява програма за благоустрояване, в която активна страна, осигуряваща съфинансиране, са бизнесът и гражданите; работи за предлагане на интегрирани административни услуги; внедрява система за управление ISO 9001:2000 и ISO 14000.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 0

По проекта е осъществен частичен ремонт на участък от общински път, отклонение от главен път Габрово – Севлиево към кв. “Войново”, намиращ се в Западната Индустриална зона на гр. Габрово. Проектът се реализира в периода април – юни 2006 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 4

Създадени са Консултативен бизнес съвет, професионално звено по икономическо развитие в общината, разработват и се актуализират маркетингови материали на общината в хартиен и електронен вид ( www.vratza.bg , www.invest.bg ), разработени са програма за задържане на съществуващите фирми и програма за посещения на местни фирми, периодично се поддържат профили на основни фирми и техните продукти на територията на общината. Отделът се превръща в организатор, координатор и основен двигател на дейностите по подготовката на Плана за развитие на Община Враца – 2006 – 2013 г. и годишните програми за реализация на ОПР към него, в резултат на което са разработени качествени документи с вътрешни усилия. Натрупаната информация за социално-икономическото развитие на общината, нейният потенциал и ресурси, дават възможност за подготовка на добри проектни предложения при кандидатстване по различни национални и европейски програми:


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 0

С помощта на екипа на ФРМС експертите в Община Ямбол правят оценка на ресурсите на общината. Предложени са ефективни мерки за въздействие, отговарящи на изградените приоритети за развитие на икономиката на общината – както по отношение на подобряване на обслужването на бизнеса, така и по отношение на развитието на работната сила. Като резултат от работата по проекта и с получената техническа помощ Община Ямбол успя да привлече голям чуждестранен инвеститор – японската фирма „ЯЗАКИ”. До юли 2007 г. работа ще започнат над 500 човека, като 2700 са работните места, които ще бъдат разкрити в „Язаки - България” ЕООД до 2009 година.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 1

“Пътуваща трансгранична клиника на предприемача” се реализира по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България – Румъния. Пътуващата “клиника” е иновативна и гъвкава форма за подкрепа на малки и средни предприятия на място.

Иновативният проект е за малки и средни фирми от пограничните райони на България и Румъния
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 0

Български и румънски фирми в обща интернет мрежа - целта е да се търсят партньори по предварително зададени параметри.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 0

Община Велико Търново и Община Пловдив започнаха систематична инвентаризация и паспортизация на мостовете и мостовите съоръжения, за да направят преглед на техническото състояние на съоръженията. Анализът на събраната информация даде възможност да се изготви приблизителна оценка на необходимостта от последваща интервенция, определяне на нуждите от проектиране, неотложните ремонти и т.н. Бяха изготвени разчети и финансов план за управление на ремонтите за отделните съоръжения. При осигуряване на финансов ресурс и извършване на необходимите ремонти в съответствие с плана се постига дългосрочна ефективна поддръжка на мостовите съоръжения и безопасната им експлоатация.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 0
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]