Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Регионално развитие

Област с административен център Габрово в сътрудничество с общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново инициират създаването на Областен Съвет за Евроинтеграция, който ще създаде благоприятна обстановка в региона за разпространение на информация за Европейския съюз и ще изгради капацитет за ефективно общуване и участие в европейски проекти и програми.

В Библиотека ЛОГИН на Интернет страницата на ФРМС можете да намерите Учредителния акт на Областния съвет за евроинтеграция и словото на г-н Цветан Нанов, Областен управител - Габрово.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 април 2002
Номинации: 3

Регионалната туристическа асоциация Стара планина и местните сдружения в Трявна, Габрово, Априлци, Троян и Тетевен се ангажират с рекламата и промоцията на дестинацията, с търсене на решения на общите за бранша проблеми и с лобиране пред институциите на местно, регионално и централно ниво.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 март 2002
Номинации: 24

Сдружение Център за общинско развитие Милениум Никопол е неправителствена организация, учредена през месец юли 2000 г. с основна цел подпомагане и стимулиране на местната икономика и съдействие на местното самоуправление. То се явява обединител на усилията на местната власт, частния бизнес и обществеността за създаване на условия за икономическо развитие на Община Никопол и региона.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 2

Създаването на Центьр за общинско развитие доказва двустранната зависимост в развитието на един пpoцес -зараждащото се умение у общинските рьководства, пред- ставителите на бизнеса и гражданите да предоставят идеи и тьрсят услугите на центьра и възможностите на работещите в центьра да ги приемат и отговорят на изискванията на деня. Задьлжително условие за по- нататьшната работа на центьра е разширяване не само уменията и знанията на специалистите, но и генериране на нови идеи, привличане на вьншни специалисти при реализацията им в интерес на развитието на общините, в пpoцеса на утвьрждаването им като самоуправляващи се общности.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 2

Общинското звено за развитие в Община Нова Загора обединява усилията на млади специалисти в разработването на проекти и дългосрочни стратегии за създаване на нови работни места, за подобряване на инфраструктурата в населените места и за установяване на партньорства между общинското ръководство, неправителствените организации и бизнес средите в реализирането на успешни програми за устойчивото развитие на общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2000
Номинации: 19
С цел да бъде оказвана системна и навременна помощ на общините, членуващи в РАО Тракия , при разработването на проекти и кандидатстването за финансиране пред донорски организации и фондове към Асоциацията е създадено специализирано експертно звено. Експертите съдействат на общините и при търсенето на партниращи общини и организации, при популяризирането на положителни практики и при обучение на местни специалисти, които да бъдат ангажирани при разработването на дългосрочни стратегии и програми за развитие на общините.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2000
Номинации: 9

Като резултат от социалните и икономически проблеми на гр. Разград и региона и в опит да се намери алтернативно решение за икономическа стабилизация, в града е създаден Център за икономическо развитие.Той се явява обединител на усилията на местната власт, частния бизнес, различни правителствени и неправителствени организации, както и на обществеността, за създаване на условия за развитие на малкия и средния бизнес и осигуряване на стабилно икономическо развитие на Общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 май 2000
Номинации: 8
Създадени са информационно консултантски бизнес центрове "Развитие на частната инициатива" в пет общини от Източните Родопи. Центровете предоставят информация и консултации за стартиране на собствен бизнес, финансови институции, промени в българското законодателство; предлагат алтернативни бизнес решения.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 11
В следствие на политическите и икономически промени Троянска община, както и повечето общини в България, се изправи пред проблема на малкия град с развита индустриална база, но спаднало производство и нарастваща безработица. Това бе повод за подемане на нова инициатива с перспектива тя да се превърне в традиция - представяне на икономиката, бизнеса, културата и традициите на Община Троян в НДК и на международни бизнес форуми.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 1999
Номинации: 7
Община Севлиево положи усилия и привлече "Американ Стандарт", която инвестира млн. в предприятие на територията на общината. Благодарение на натрупания опит Община Севлиево привлече инвестиции и по Програма ФАР през 1998 г. (за изграждане тържище за животни в Севлиево), и от швейцарския концерн АВВ (4 млн. марки за реконструкция, технологично оборудване и информационни системи в електропромишления завод "АББ-Авангард" - Севлиево).
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 1999
Номинации: 18
  назад... - 1 2 3 4 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]