Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за проекта се роди  с навлизането на интегрираното обучение на деца с   множество увреждания в масовите учебни заведения и честите проблеми при този вид обучение, решихме че има нужда от програма и дейности, които да са в подкрепа на този вид обучение. Големият брой интегрирани деца със СОП и недостига на специалисти води до невъзможност с децата да се работи ежедневно и пълноценно. Затова ние предлагаме програма за обучение на родители и учители, която подпомага интеграцията. Допълнителната работа с логопед, психолог и специален педагог доразвива възможностите на децата. Ежедневното посещение в центровете и постоянната работа позволяват затвърждаване на знанията и уменията.

Предоставянето на програма по ранно въздействие за деца от 0 до 6 г. дава възможност за ранна интервенция, обучението на родителите ги прави пълноценни и полезни в отглеждането на дете с увреждане, което води до превенция на риска от изоставяне на детето поради невъзможност родителите да се справят с възникналите обстоятелства.

Практика

Основната цел на проекта е развитие на комплексни социални услуги – медицинска, професионална и социална рехабилитация на деца с ментални, физически и сензорни увреждания в градовете – Габрово и Варна.

Основната цел е постигната и изпълнена чрез: издирване и приобщаване на децата с множество увреждания  от най- ранна детска възраст, учениците и младежите; предоставяне на комплекс от социални услуги, свързани със социална рехабилитация и интеграция на децата; прилагане на образователни и развиващи програми, откриване на програма за ранно въздействие, подпомагане успешното интегриране на децата със специални образователни потребности в системата на масовото училище с оглед пълноценната им социална реализация, социално правни консултации, изготвяне на индивидуални програми за социално включване, създаване на оптимални условия за корекционно- конпенсаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите.

Резултати

Разкрити два центъра за работа с деца с множество увреждания в градовете Варна и Габрово. Създадена адекватна среда и микроклимат за индивидуална и групова работа с децата. Постигната успешна интеграция на деца с увреждания в масови детски градини и училища, чрез подкрепа от социален асистент. Подобрена възможност за интеграция в следствие намаляване на дефицитите и стимулиране на ресурсите на потребителите.

Подобрена информираност на семейства с деца с увреждания за техните права и задължения. Променено отношение на обществото към децата с увреждания и формирана позитивна нагласа, чрез съвместната работа на специалистите от центровете с учители и помощен персонал в детски градини и училища. 

 

Контактна информация

Стефан Радков Недялков

5300 гр. Габрово, ул. “Цанко Церковски” 2А

GSM: 0898 985 678

[email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 юни 2011
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]