Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През месец април 1998 г. стартира проект Демокрацията в Бургаския регион: самоуправление и власт. Интерактивно създаване на политика , финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз и Програма МАТРА на Холандското правителство и осъществяван от Центъра за либерални стратегии, София, Холандския център за гражданско обучение (IPP), Амстердам, и Воскамп Консулт , Холандия. Целта на този проект е да представи модел за интерактивно създаване на политика, който се базира на идеята за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между местната власт и гражданите при разрешаване на местни проблеми. Проектът се реализира в четири общини от Бургаски регион - Бургас, Ямбол, Карнобат и Малко Търново.
Практика

Моделът за интерактивно създаване на политика предлага нов подход за подобряване на взаимодействието в работата на местната власт с гражданите при разрешаване на местни проблеми. За осъществяването му се следват 6 стъпки:

1. Проучване на актуалните местни проблеми.

2. Изготвяне на дневен ред (изслушване на актуалните местни проблеми от всички участници).

3. Информация и комуникация.

4. Първи Обществен дебат и семинарни срещи на работните групи за проучване на алтернативни решения на избрания проблем.

5. Втори Обществен дебат представяне на резултатите от семинарните срещи на работните групи по решенията. Избор на най-доброто решение и подготвяне на докладна до Общинския съвет.

6. Общинският съвет взима окончателно решение. Реализация на решението.

Този модел е подходящ за решаване на проблеми, които отговарят на следните критерии:
- да бъдат от регионален интерес;
- да могат да се решат на местно ниво;
- да бъдат от обществен интерес;
- да бъдат (потенциално) противоречиви;
- да може реално да им се повлияе;
- да имат възможност за финансиране;
- да съществува реален шанс за постигане на конкретни резултати за кратко време.

Реализирането на проекта в гр. Ямбол показва ефективността на модела в български условия и създава благоприятна среда за подобряване на общуването между местната (изпълнителна и законодателна) власт и гражданите.

След поредица от срещи между представители на местната власт и гражданите като най-важен е определен проблемът с безработицата, който съответства на теоретичните критерии и е от изключителна важност за района. По-пълна картина на дискутирания проблем се получава в резултат на проведеното телефонно проучване, телевизионни предавания и интервюта. Аспектите на проблема и различните пътища за разрешаването му са обсъдени на проведените два Обществени дебата с представители на местната власт, гражданите и организации, пряко свързани с проблема (Бюро по труда, Ямболска търговско-промишлена палата и др.). Проекторешението, което се внася на сесия на Общинския съвет, предлага създаването на информационно консултантска агенция за безработни и хора, желаещи да развият собствен бизнес. На своя редовна сесия от 2 юли 1999 г. ОбС Ямбол решава да предостави помещение - общинска собственост, за стопанисване от Ямболската търговско-промишлена палата, с цел създаване на Евро-Инфо-Център. Във функциите на Центъра се включва и информирането и консултирането на безработни от региона.
Резултати

Прилагането на модела за интерактивно създаване на политика в град Ямбол показва желанието на всички участващи страни да подобрят взаимодействието и диалога помежду си, демонстрирайки добрата си воля за съвместно изграждане на общност, която осигурява еднакви възможности за реализация на всички свои членове и решава своите проблеми с широко участие на всички заинтересован страни.
Иноватор: Петя Ненова
Дата на публикация: 07 февруари 2000
Номинации: 9
Петя Ненова
Координатор на проект
София - 1000
ул. Александър Батенберг 4
Tel:(02) 986 14 33, 981 89 26
Fax:(02) 981 89 25

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]