Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Настоящият проект е процес на обединяване на ресурса на две партньорски организации - Oбщинска администрация Пордим и неправителствената организация Сдружение „Център Отворена врата”. Като цяло проектът инвестира в човешкия капитал за постигане на социален ефект чрез подобряване на социалния статус на младежи, напускащи институции. 

Като орган на местната власт община Пордим има задължението да осигурява социални услуги, да поддържа социалните заведения в населените места и да създава нови такива. На територията на Община Пордим функционират две специализирани институции за деца до 18 години, които непрекъснато изписват потребители навършили пълнолетие. Напускащите институции лица са здрави и в трудоспособна възраст, но реализацията  им е трудна и често пъти неуспешна, имат нужда от насоки, социално трудово посредничество и придобиване на умения.

През 2009 г. Община Пордим предостави сграден фонд в село Згалево на неправителствената организация Център „Отворена врата” за развиване на Комплекс от социални услуги.

Проектът е разработен във връзка с реализирането на Областна страрегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2011 – 2015г). Водещи принципи, към които се придържа стратегията са недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи, зачитането на човешките права и съответствие на социалните услуги с международно признатите права на човека и права на детето, водещи интереси на детето и на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги, благосъстояние на децата, семействата, уязвимите общности и индивиди. Разработеният проект е и в пряка връзка с обща цел 3 на стратегията: Развитие на креативни социални услуги с гъвкави характеристики - комплексни по форма, интегрирани по съдържание, ориентирани основно към диверсификация на грижите, индивидуалния подход, интервенцията в семейна среда и повишаване на мобилността.

Проектното предложение предвижда разкриване на социално предприятие – ателие за дървообработване, в което ще се произвеждат съоръжения за оборудване на детски площадки и паркове. Младежите работещи в социалното предприятие ще се ангажират  с дейности по облагородяване на околната среда – оборудване  и поддръжка на общински паркове, улици и градини. Реализирането на дейностите ще предостави възможност за подобряване качеството на живот на една голяма група млади хора, на които предстои да напуснат институции. Повечето от тях са финансово необезпечени лица, извън пазара на труда, което затруднява справянето с предстоящото самостоятелно развитие. Инструментариумът за влияние върху тази група хора все още се развива и няма достатъчно практики за подпомагането им. Неправителствените организации /НПО/ в страната също предоставят обучителни, юридически и трудово-правни консултации, чрез които дават възможност на тези млади хора да се интегрират в обществото след  напускане на институцията, която понякога е единствения им дом.

Използвайки осем годишния опит на неправителствената организация, Център „Отворена врата” за създаване и развитие на едно от първите социални предприятия в България ще се даде възможност да се създаде ново социално предприятие в община Пордим, село Згалево  в сграда на Сдружението . Функционирането на новото социално предприятие – дърводелско ателие, ще осигури възможността на територията на Община Пордим да се предоставят достъпни услуги по озеленяване и благоустройство на общински обекти, като тази дейност има и значителен социален ефект за подобряване на качеството на живот на хората в малките общини.  Практиката на Сдружение ,, Център Отворена врата”  в предоставянето на социални услуги на деца и лица обект на насилие и трафик  показва, че след напускане на специализираните институции порасналите вече деца са буквално „на улицата” много голяма част от тях непосредствено стават жертви на насилие и трафик. В по-голямата си част те са с ниско образователно ниво и без квалификационни умения, не са предпочитани служители за работодатели от различни сектори. Това изключително затруднява реинтеграцията им в обществото. Възможността да им се осигури заетост, от която да получават доходи, както и да  се обучат в прилагането на занаятчийски умения в дървообработването  значително ще улесни процеса им на интеграция.  На  целевата група ще се предоставят знания и умения, които ще ги насърчат да пристъпят към бъдещия независим живот.

Практика

Обща цел (цели):
Подобряване социалния статус и активното участие в социалната икономика на младежи, напускащи институции, както и оптимизиране на социалните разходи на община Пордим чрез инвестиране в ефективни решения.
Специфична цел:

  1. Създаване на работни места в подкрепа успешно социално включване в обществото на младежи, напускащи институции;
  2. Развитие на трудови умения и предоставяне на заетост на целевата група за  преоодоляване на социалната им изолация и постигане на социален ефект;
  3. Улесняване достъпа на младежите до пазара на труда и повишаване на обществената солидарност към проблемите на младите хора, напускащи институции;

Подобряване социалната среда в община Пордим в подкрепа развитието на гражданското общество и подобряване качеството на живот на населението. С изпълнението на проекта ще се постигне повишаване на икономическата и социална ефективност в община Пордим.

С  постигане на целите от проектното предложение ще се даде нова възможност на лица от уязвими групи за бъдещо развитие. Ще се подкрепи развитието на социалното предприемачество като иновативна възможност за социално включване на уязвими групи, в случая младежи, напускащи специализирани институции.

Предвижда се осигуряване на постоянна заетост на 9 лица, като основен екип на новосъздаденото социално предприятие. 

Основни дейности:
Дейност  1: Стартиране на изпълнението – наемане на персонал
Дейност 2: Ремонт и оборудване на социалното предприятие 
Дейност   3: Разработване на маркетингови материали и стартиране на дейността
Дейност   4: Закупуване на материали
Дейност   5: Изроботване на съоръжения за 6 парка, 4 училища и два музея в община Пордим
Дейност   6: Създаване сайт на социалното предприятие 
Дейност   7: Информационни дни 
Дейност   8: Наемане на постоянни места  за излагане на видовете съоръжения в три населени места 
Дейност 9: Организиране Заключителна конференция и Базар на произведените съоръжения
Дейност 10: Изработване на техническа документация – чертежи и финансов одит 

Целевата група на проекта са 9 младежи, напускащи институции. Тези млади хора са финансово необезпечени, извън пазара на труда, а институцията е била единствен дом за тях. С изпълнение на проектното предложение се предвижда осигуряване на трудова заетост и възможност за социално включване на лица от посочената уязвима група.Проектът ще подпомогне бенефициентите в изследването и анализирането на пазара, формулирането на бизнес – идея, ситуирането на предлаганите продукти/ услуги на пазара и разработването на стратегическия плана. В същото време той ще отчете необходимостта от запазване на баланса между социална дейност и предприемачество. Младежите работещи в социалното предприятие ще се ангажират  с дейности по облагородяване на околната среда – оборудване  и поддръжка на общински паркове, улици и градини. Реализирането на дейностите ще предостави възможност за подобряване качеството на живот на една голяма група млади хора, на които предстои да напуснат институции. Повечето от тях са финансово необезпечени лица, извън пазара на труда, което затруднява справянето с предстоящото самостоятелно развитие. Инструментариумът за влияние върху тази група хора все още се развива и няма достатъчно практики за подпомагането им. Неправителствените организации /НПО/ в страната също предоставят обучителни, юридически и трудово-правни консултации, чрез които дават възможност на тези млади хора да се интегрират в обществото след  напускане на институцията, която понякога е единствения им дом. Използвайки осем годишния опита на неправителствената организация, Център „Отворена врата” за създаване и развитие на едно от първите социални предприятия в България ще се даде възможност да се създаде ново социално предприятие в община Пордим, село Згалево  в сграда на Сдружението . Функционирането на новото социално предприятие – дърводелско ателие, ще осигури възможността на територията на Община Пордим да се предоставят достъпни услуги по озеленяване и благоустройство на общински обекти, като тази дейност има и значителен социален ефект за подобряване на качеството на живот на хората в малките общини. 

Резултати

Бе ремонтиран и оборудван дърводелски цех в сградата на бившето основно училище в село Згалево, Община Пордим.

По проекта са обучени 9 младежи, които придобиха умения в дървообработването. Бяха проведени практически обучения в реална работна среда, с възможност за работа с наставник/консултант. Постигна се постоянна заетост на 9 души като основен екип на новосъздаденото социално предприятие.

С изпълнението на проекта се постигна повишаване на икономическата и социална ефективност в община Пордим. С  постигане на целите от проектното предложение се даде нова възможност на лица от уязвими групи за бъдещо развитие. Бе подкрепено развитието на социалното предприемачество като иновативна възможност за социално включване на уязвими групи, в случая младежи, напускащи специализирани институции.

Част от приходите от социалното предприятие са в подкрепа на областната и общинската стратегия и социалната мисия и дейност на  НПО. Дългосрочно ще продължава да се инвестира в социалното включване и ре-интеграцията на  хората от тази уязвима група, от една страна, а от друга – самото социално предприятие ще предложи трудова заетост на  част от тях, което ще повиши ефективността на социалната икономика. Това означава да се инвестира в хората, да придобият нови знания и умения; социалната защита да стане по-устойчива и „активна“; да бъде осигурено равенство на възможностите, да се насърчи развитието на сектора на социалната икономика, и като резултат от всички целенасочени действия да се постигне икономическо и социално сближаване.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 март 2014
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]