Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Цел на проекта:

1.                  Да изготви оценка на практиките по превенция на трафик на хора в България, обмяна на добри практики за работа с уязвими групи в България и Норвегия. 

2.                  Да засили практиките по противодействие на трафика на хора в България, чрез изграждане на капацитета на местните заинтересовани страни.

3.                  Да повиши информираността на обществото относно рисковете от трафик на деца, лишени от родителски грижи.

4.                  Да засили сътрудничеството между българските и норвежките институции в сферата на противодействието на трафик, като изгради мрежа от експерти.

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск


Бенефициет: Фондация РискМонитор

Партньор/и:University of Oslo

Бюджет на проекта: 29,055 евро

Период на изпълнение: 12 месеца (02.07.2015 г- - 01.07.2016 г.)

Практика

Фокусът на проекта е подобряване на знанието за рисковете от трафик на младежи с цел сексуална или трудова експлоатация, по-специално деца и младежи, лишени от родителска грижа и семейства на мигранти в България.

България е страна на произход на жертви на трафик, жертви стават включително непълнолетни младежи (14-18 год.). Създадени са политики и стратегически документи за превенция и контрол на трафик на хора с цел трудова или друг тип експлоатация, но това явление продължава да е разпространено, особено между ромското население. Механизмите за оценка на риска на местно ниво, които имат за цел да предпазят от трафик децата, лишени от родителска грижа, не са добре развити.

От друга страна, Норвегия е страна на крайна дестинация на трафик и разполага с  успешно разработени стратегически документи – от 2003 година насам са въведени годишни планове за действие, настоящият от които покрива периода 2011-2014 г.

Университетът в Осло, който е партньор по проекта, има богат опит в изследванията и общностните действия относно трафика на хора и трудовата експлоатация.  Норвегия  има богат опит в разработване на услуги за семейства и деца, станали жертви на трудова или сексуална експлоатация в страната. Проектът цели да събере научен и практически опит чрез изготвяне на оценка на документи и организиране на уъркшоп с по-специално внимание върху риска за децата от семейства на мигранти, които лесно могат да станат жертва на трафик или различна форми на експлоатация (склоняване към просия, трудова експлоатация).  Ще се разгледат и начините за предпазване на децата, лишени от родителска грижа, тъй като това е основен фактор такива деца да станат жертва на престъпления в България или в чужбина.

 Основни дейности:

1. Изготвяне на доклад и оценка на практики за превенция на трафика на хора и трудовата експлоатация на младежи в риск

2. Уъркшоп за повишаване на капацитета и обмен на опит между български и норвежки институции за превенция на трафика на хора.

3. Създаване на виртуална мрежа от експерти, изследователи, социални работници, национални и местни власти за обмяна на опит и организиране на инициативи за превенция на трафик с цел трудова експлоатация.

Резултати

1.                  Повишаване на информираността относно новите форми на трафик чрез проведените изследвания и анализи. 

2.                  Създаване на работна група от български и норвежки партньори, включително представители на институции (Националната комисия за борба с трафика на хора, неправителствени организации, социални работници и др.)

3.                  Обмен на знания и добри практики с норвежките партньори за подпомагане на младежите в риск и техните семейства.

4.                  Организиране на уъркшоп за повишаване на капацитета с най-малко 30 участника.

5.                  Разпространение на резултати до български организации и държавни институции, ангажирани с противодействие на трафик. 

6.                  Повишаване на информираността на обществото относно рисковете от трафик на хора.

 

Лице за контакт:
www.riskmonitor.bg
tel.: 02 980 32 45; fax: 02 980 19 45 
[email protected]
Павлина Филипова, Координатор на проекта: [email protected]
Надежда Бозакова, Административен секретар, ф-я РискМонитор: [email protected]  

Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 февруари 2017
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]