1. Формиране на екип и управление на проекта.
2. Обучение на служители от целевите детските градини и назначаване на ромски медиатори за работа с деца в риск.
3. Подготовка на тръжни документации и доставка на оборудване в целевите детски градини.
4. Изпълнение на мерки по информация и публичност и форуми за повишаване ангажираността и осведомеността на заинтересованите страни.
5. Инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата, включително и тези в риск.


Обща стойност на проекта: 220 194.00 евро

Начало на проекта: 18.07.2014г.

Край на проекта: 30.04.2016 г.

·