Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

BG06-216 Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - подкрепа за деца в риск от община Средец

Основна цел на проекта: Подобряване състоянието на децата в риск в Община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход.

Общ бюджет: 225 328 евро

ФМ на ЕИП: 191 528, 80

Национално съфинансиране: 33 799, 20

Продължителност: 22 м.

Община Средец се състои от 32 населени места с компактно ромско население, изложено на социални рискове като безработица, бедност и географска изолация.

Проектът е насочен към подобряване на благосъстоянието на децата в риск в общината, на възраст 3-6 години (основна целева група) чрез създаване на устойчива среда за социална адаптация и образователна интеграция, която в дългосрочен план ще гарантира подобряване на нивото на предучилищна подготовка за децата от социално уязвими групи и избягване на ранното отпадане от училище сред най-младите членове на общността.

Проектът се справи с тези предизвикателства чрез: насърчаване на контакта между учители, ромски медиатори и родители (вторична целева група) по отношение на подобряването на нагласите на родителите към образователния процес в детските градини; подобряване на способностите на ромските деца да общуват и да се адаптират към социалната среда; организиране на беседи, за да се подобри взаимното признаване и желание за обучение и развитие едновременно на ромските родители и деца; разработване на образователни материали за изучаване на българската и ромска култура.

 

Практика

Дейности:

 

Информация и публичност

За целите на проекта, е създаден и актуализиран специален двуезичен сайт. 

Включване на медиите.

Две основни информационни събития

Специално публично събитие (театрална постановка) 

 
Управление на проекта

Община Средец пое цялостното управление и координация на проекта, включително планиране, организация, осъществяване и отчитане на проектните дейности. Общината ще бъде отговорна за графика на индивидуалните проекти и наличните ресурси, както и за осигуряването на публичност и информиране на широката общественост за развитието на различните етапи на проекта.

 

Възстановителни и благоустройствени работи и оборудване

Строежите, предвидени от община Средец са основно за благоустройство на прозорци и огради. В детска градина № 1 "Снежанка" проектът възстанови съществуващата ограда, която в съответствие с данните от Комисията, посочени съгласно чл.196 от Закон за устройство на територията, представлява опасност за минувачите и децата, посещаващи самата детска градина.

В ОДЗ "Бърборино", както и в ЦДГ с. Орлинци, проектът премахна старите прозорци и сложи нови с PVC дограма.

Проектът предвиди да се закупят компютри и мултифункционални устройства за всички пет детски градини, както и CD плейъри.

 

Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход

1. Междукултурни работилници за деца на възраст от 3 до 6 години - те позволяват на децата да развиват собствените си компетенции, свързани с интеграцията в училищна среда. Голяма част от начинанията са водени от педагози, които вече са обучени по компонент 3 по програма "Деца и младежи в риск".

Междукултурните работилници се провеждат два пъти месечно 16 месеца. Те позволявот на децата да изградят своите знания за българската и ромската култура чрез дейности, съответстващи на техния опит и възраст.

Учителите използват набор от методи, придружени от ролеви игри, честване на различни празници, характерни за българската и ромската култура. Посредством специални флашкарти, както и чрез образователните карти, децата научават повече за различните култури по лесен за разбиране начин. Те ще имат възможността да разберат стойността на всяка култура чрез игра. Съвкупността от материали, кукли, костюми и образователни видеа, които са разработени, също допринасят за осъществяване на целите на тази специфична поддейност.

2. Логическо мислене и работилници за разрешаване на проблеми: Тези работилници се провеждат паралелно с междукултурните работилници. Посредством осъществяването на специфични, логически свързани и конструктивни дейности в отбори от деца, участниците в работилниците научават специфичните правила на комуникация и взаимното признаване, докато изпълняват задачите. Учителите стимулират подобряването на познавателните умения на децата чрез дейности, наподобяващи занаяти и допълнително допринасят за развитието на децата, както и за тяхната готовност да бъдат част от училищно-образователната система.

3. Осигуряване на подходящи образователни материали за провеждане на работилниците: Екипът от ръководители на проекта гарантира, че всички детски градини имат всички необходими образователни материали на тяхно разположение за изпълнението на работилниците. Кукли и костюми са закупени за реализацията на междукултурните дейности. Костюмите се използват и по време на подготовката и реалното изпълнение на театралната постановка, част от информационни и публични дейности. Закупени са също така книжки за рисуване, материали за ръчен труд и други, които са  от особено значение за правилното реализиране на планираните работилници, осъществени от педагозите в детските градини.

4 . Осъществяване на посещения на място на експерт - г-жа Марияна Алкнес от Норвегия: Това посещение е планирано с цел да има допълнително влияние върху педагозите и координаторите в детските градини. Експертът участва в някои от работилниците и дава допълнителна обратна връзка и предложения за подобряване на работилниците по програмата, базирайки се на своя опит и добрите практики за реализация на дейности за деца в риск.

5. Осъществяване на филм, насочен към образоване на деца на възраст от 3 до 6 годишна възраст по българска и ромска култура: Филмът е насочен към основната целева група на проекта. Специален акцент се поставя на ценностите на българската и ромската култура, представени по начин, достъпен за деца на възраст от 3 до 6 години. Видеото се използвано като допълнителна мултимедийна продукция за провеждането на междукултурните работилници.

6. Осигуряване на правилно емоционално и езиково развитие на децата. Един от основните проблеми, подчертани в Плана за действие за изпълнението на интеграционните политики на община Средец, е недостатъчното познаване и употреба на български език от ромската общност. Осигурено е допълнително насърчаване на децата от ромски произход чрез участието на логопеди и психолози, които работят с децата индивидуално. Логопедите и психолозите работят само с деца, попаднали във фокуса на педагозите в детската градина. Чрез прилагането на тази стратегия само тези деца, които имат нужда, могат да се възползват от предложената допълнителна дейност.

 

Осигуряване участието на родители и семейства от ромски произход в процеса на интеграция на техните деца: Участието на родители на деца от ромски произход, както и на целите им семейства в процеса на интеграция и образование е от съществено значение за осъществяване на целите и задачите на проектното предложение.

 

Резултати

Проектът помага на деца в риск в община Средец. В дейностите по проекта участват петте детски градини от селата Дебелт, Загорци, Орлинци и град Средец.

 • 480 деца, включени в дейностите на проекта;
 • Реализирани 2 работилници за деца;
 • Реализирана театрална постановка;
 • В изпълнение на дейност 2 е създаден образователен филм  "Приказка за разбирателството". При осъществяването му специален акцент е поставен върху ценностите на българската и ромска култура и съжителство, представен по начин достъпен за деца от 3 до 6 годишна възраст;
 • Mеждукултурни работилници;
 • Междукултурни и логически работилници;
 • Провеждане на сесии с психолог и логопед;
 • Реконструкция на оградата на одз „Снежанка“ гр. Средец;
 • Осигуряване на правилно емоционално и езиково развитие на децата;
 • Групови сесии с родители и деца от ромски произход;
 • Индивидуални консултации на педагозите с родители;
 • Теренна работа на ромските образователни медиатори;
 • Театрална постановка;
 • Състезания по безопасност на движението;
 • Ден на етносите;
 • Зелена седмица;
 • Посещение с образователна цел в гр. Варна.

 

 

http://children-sredets.eu

Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 февруари 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]