Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да затвърди мястото на обществените библиотеки като
активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки
съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез
информираност на хора в неравностойно положение.
Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" -Кюстендил
Партньори: Библиотека при НЧ ”Зора” - гр. Дупница, Библиотека при НЧ „Пробуда 1919” - гр. Кочериново

Целева група на проекта са постоянно домуващите в Дом за възрастни хора с
физически увреждания „Ильо Войвода” – Кюстендил, с различна степен на
инвалидност; Регистрирани членове на Дружество на инвалидите в гр. Дупница, с
различна степен на увреждане; Членове на Дружество на диабетика гр. Дупница и Дом за стари хора гр. Кочериново.
Практика
Осъществени дейности:
- Формиран е екип от обучители – библиотекари в съответните библиотеки-
партньори;
- Проведено е обучение на библиотекарите - обучители за работа със специфични
категории потребители (хора с различна степен на инвалидност);
- Извършен е подбор на участници в обученията чрез анкетиране и проучване на
потребностите на целевите групи;
- Провеждано е същинското обучение на целевите групи по изготвени
предварително програми във всеки Обучителен център;
- Създадена е фейсбук страница на проекта; създадена е организация по
информация и публичност.
Резултати
- Усвоени знания и умения в областта на информационната грамотност, което ще
допринесе до по-пълноценно участие на хората с увреждания в социално-
културната система на обществото;
- Усвоени знания и умения при работа с ИКТ, което ще осигури по-добър достъп
до всякаква информация, касаеща техния живот и най-вече здравна,
законодателна и социална;
- Придобита читателска грамотност , позволяваща да използват възможността за
онлайн достъп до електронни каталози, пълнотекстови бази, заявки за книги
онлайн и др., като по този начин ще се затвърди убеждението им за
пълноправни потребители на библиотечните услуги;
- Подобрени социални контакти - възможност за по-добра социализация;
- Повишени компетенции на библиотекарите за работа със специфични групи
потребители.

Този проект надгради капацитета на библиотеката. Библиотекарите, пряко
ангажирани с дейностите по Проекта, придобиха допълнителна квалификация за
работа със специфични групи потребители, с което се разшириха сферите на
приложимост на библиотечните услуги. Разви се капацитетът на Обучителния център
като място за информираност и придобиване на нови умения. Утвърди се мястото на
обществените библиотеки в Кюстендил, Дупница и Кочериново като надежден
партньор на Организациите на хората с увреждания в разработването на бъдещи
дейности и проекти. Затвърди мястото на обществените библиотеки като активен
участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки съвременни
информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез
информираност на хора в неравностойно положение.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]