Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Практиката се реализира в периода: от 23.12.2015 г. – понастоящем

Внедряването на автоматизираната информационна система за управление на детските заведения на територията на oбщина Кнежа е в изпълнение на заложените цели, приоритети и мерки в Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г., преди неговата актуализация, а именно:

- Стратегическа цел 2: Създаване на условия за духовно, физическо и социално развитие на населението;

- Приоритет 1: Развитие на образователната, здравна, социална, културна и спортна инфраструктура;

- Мярка 2.2. Информационно обезпечаване на учебните заведения;

- Подмярка – изграждане на компютърни мрежи в и между учебните заведения и детските градини.

Причините, породили необходимостта от въвеждането на практиката, са:

- ангажиране времето на персонала на детските заведения за изготвяне на справки и отчети и риск от допускане на грешки;

- максимално съкращаване техническата работа по изчисляване на дължимите такси;

- разходи за транспорт от съответното детско заведение до касата на общината за ежедневното отчитане и внасяне на събраните средства;

- липса на достъп до пълна информация от персонала на детското заведение към родителите и към общинска администрация по всяко време;

- ангажиране времето на родителите при заплащането на месечните такси.

Практика

Въведената система за управление на детските градини е насочена към широк кръг потребители – родители на деца от 1 до 7 г., учители, директори, общинска администрация.

Програмните продукти „Сладко бебе” и „Щастливо детство” са системи за управление на детска ясла и детска градина и се състоят от следните модули:

- здравен модул – проследява физическото и нервно–психическото развитие на децата в яслена възраст. В него се съдържа информация за изследвания, ваксинации, заболявания на децата, извършвани текущи наблюдения, лична здравно-профилактична карта и обобщена форма на личен регистрационен картон;

- финансово–присъствен модул – отбелязване и отчитане на присъствия и отсъствия на децата, автоматично начисляване на таксата, обработка на приходни и разходни документи, изготвяне на индивидуални и обобщени справки за всяко детско заведение;

- модул за служители и отчет на разходите за храна – проследяване отчетността на персонала в детските заведения, отчитане на присъствия и отсъствия на персонала, форма 76 за изчисляване на заплатите, въвеждане на разходите за храна от калкулационните листи, генериране на регламентирани автоматизирани справки;

- WEB родител – приложение за родители, имащи достъп до информация за детето, седмичното меню, справка за дължими и платени такси, възможност за плащане на такси през интернет.

Внедряването на автоматизирана информационна система за управление на детските заведения на територията на община Кнежа е планирано и заложено в Програмата за управление на Общината за мандат 2015 – 2019 г., а така също и в отговор на заложените цели, приоритети и мерки в ОПР за периода 2014 – 2020 г.

Планираните дейности са изпълнени с бюджетни средства, а избраният доставчик е дарил техническо оборудване на всички детски заведения. Сключени са договори с доставчик на програмните продукти за първоначално внедряване и абонаментна поддръжка, като системата е инсталирана поетапно във всички детски заведения на територията на община Кнежа в периода декември 2015 г. – юни 2016 г. Доставчикът на програмните продукти е предоставил качествено обучение на персонала за работа със системата.

Автоматизираната система многократно улеснява работат както на детските заведения, така и на общинска администрация, защото чрез нея се изготвят справки за всяко детско заведение и обобщени справки за всички детски заведения в общината, генерират се автоматизирани справки, проследяват се плащанията. Постига се и строга отчетност за децата, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Системата за управление на детските заведения дава своя принос и в опазване на околната среда, защото чрез нея се издават електронни платежни документи, заменящи хартиените квитанции. Максимално съкращаване на техническата работа по изчисляване на дължимите такси и използване на съвременни методи за известяване на родителите. Поддържа се регистър на децата по групи с информация за родител, такса, семейство. Има възможност да се изпращат напомнящи имейли на всеки родител, както и съхранение на представени документи като сканирани копия.

Резултати

Внедрените програмни продукти, с които работят детските заведения на територията на общината са ефективен и ефикасен начин за предлагане на нови, иновативни и ефективни решения в процеса на управление, отчитане и контрол на дейността им. От икономическа гледна точка тази иновация дава възможност за лесен достъп на всеки до информация, свързана с децата, посещаващи детските заведения, пестене на време, улеснена работа както на съответното детско заведение, така и на общинската администрация, повишаване събираемостта на таксите, по-качествен контрол на работата и дейността на персонала.

Системата дава възможност за плащане на таксите през интернет и спестяване на време на родителите, подобряване на отчетността, улеснен достъп до всякакъв вид информация за детето, подобрен е контролът на работата и дейността на персонала в детските заведения, възможност за родителите да получават подробна информация за детето по всяко време.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]