Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В Община Родопи е внедрена Пътна карта „С мисъл за хората”, в рамките на която са реализирани редица инициативи за предостовяне на качествена социална подкрепа или временна заетост.

Практиката се реализира в периода: от 15.08.2016 г. – 15.08.2018 г.

Принципният модел на практиката Пътна карта „С мисъл за хората” – община Родопи 2016 – 2019” се базира на съдържание, прагматично ориентирано към проекти и инициативи с фокус „грижа за хората”. Отправната точка е измерима. Към датата на стартиране на изработване на Пътната карта в общината не функционират никакви социални услуги, освен проектно финансираните „Лични асистенти”.

Целевите групи са: деца и младежи в риск, хора с увреждания; с намалена възможност за социална адаптация, безработни и под прага на бедността.

Практика

Към момента в общината се провежда и функционира следното:

1. Изпълнен проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи” – изграден достъпен за хора с увреждания Център в с. Ягодово и закупен специализирано транспортно средство – бус с рампа за инвалидни колички – обслужени са 124 потребители (деца и лица с увреждания).

2. Като местна дейност, финансирана от бюджета на община Родопи функционира „Център за почасови услуги за социално включване” – като се предоставят и иновативни мобилни услуги за достъп до обществени ресурси – до дома на хората осигуряват експерти за рехабилитация, социална работа и психологическа подкрепа и консултиране на 30 деца, лица с различна степен на увреждане и намалена възможност за социална адаптация.

3. Проект „Обучение и заетост на младите хора” етапи 2 и 3 – назначени 25 души.

4. Проект „Нова възможност за младежка заетост” – назначени 5 лица.

5. Национална програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания” – назначени са 3 лица с трайни увреждания.

6. Национална програма „Активиране на неактивни лица” – назначени са 3 лица.

7. Програма „Старт на кариерата” – назначени са 7 лица през 2017 – 2018 г.

8. Регионална програма за заетост на област Пловдив за 2017 – 2018 г. – назначени 8 лица.

9. Проект „Осигуряване на топъл обяд” – в рамките на април 2018 г. – април 2019 г. ще се осигурява безплатно храна на 130 деца и лица в неравностойно положение, като преминалите до момента потребители са 187.

10. Проект „Приеми ме 2015” – община Родопи е доставчик на социалната услуга като подкрепя и осигурява заетост на 4 приемни семейства, които отглеждат и предоставят високо качествена грижа на 4 деца в риск.

11. Социална услуга „Личен асистент” в рамките на ПМС 332 от 21.12.2017 г. – с натрупване са обслужени 63 потребителя от 57 лични асистенти.

12. Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж – с. Брестовица, община Родопи” – проведен текущ ремонт в социалната услуга и закупено ново и функционално оборудване за Домашния социален патронаж. Същото позволява да се работи по ефективно и да се обслужват 65 лица и семейства в неравностойно положение в с. Брестовица. Предприетите действия ще дадат възможност да се разшири дейността и в други населени места от общината.

13. През изминалите години от екипа и от ръководството на общината са инициирани и проведени 3 кръгли маси по тематиката свързана със закрила на детето, включително работа с непридружени деца, отпадащи от училище и други. Участие взимат всички детски градини и основни училища на територията на община Родопи, както и директора на дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) Родопи и началника на отдел „Закрила на детето” – Родопи (ОЗД). Инициативите са подкрепени от Регионалния директор на РДСП – Пловдив.

14. Общината е предприела постъпки за разкриване на първата държавно делегирана дейност на Център за социална рехабилитация и интеграция – с капацитет 40 потребителя месечно – има положително становище от МТСП – АСП и след приемане на републиканския бюджет за 2019 г. услугата ще бъде разкрита.

Пътната карта „С мисъл за хората” е съобразена с Общинския план за развитие на община Родопи 2014 – 2020 г., както и с Общинския план за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.

Резултати

За първите 2 години след внедряване и работата по Пътната карта резултатите са видими – подкрепени са 600 деца и лица от общината, които получават качествена социална подкрепа или временна заетост.

Моделът вече има устойчив характер за община Родопи – като с всяко полугодие на конкретна година се разширяват дейностите по подкрепа на хора в неравностойно положение.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 5
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]