Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Общественият съвет е консултативен и контролиращ орган към Община Долна баня за осъществяване на контрол, сътрудничество, координация, и консултация между общината, централните държавни органи и доставчиците на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в общината. Създаден е на основание чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл. 52-54 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане (ППЗСП) и Решение № 134 по Протокол № 19 от 27.12.2012 година на Общински съвет – Долна баня.
Практика
Общественият съвет съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане и услуги в Община Долна баня, като взаимодейства с общинска администрация чрез нейните представители в състава си. Оказва компетентна помощ и предоставя становища на общинския съвет, общинската администрация и други органи и институции във връзка с реализирането на социални програми и инициативи, изисква и получава информация за дейността по социално подпомагане от местния орган на Агенция за социално подпомагане – Дирекция “Социално подпомагане – гр. Ихтиман”. Приема жалби и сигнали, свързани с качеството на социалните услуги. Общественият съвет обсъжда местни стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане и услуги. Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица, като:

- Популяризира дейността на доставчиците на социални услуги, делегирани от държавата дейности чрез интернет страницата на Община Долна баня.

- Предоставя необходимата информация на доставчиците на социални услуги.

Общественият съвет осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти. Организира периодични проверки на доставчиците на социални услуги относно качеството на предоставянето им. При констатирани пропуски или нарушения на стандартите Общественият съвет сезира изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и общинския съвет. Дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги и на социални услуги в общността на територията на общината.

Общественият съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня дава възможност за участие на жителите на Долна баня в решаване на проблеми, касаещи цялата социална сфера. Той извършва контрол върху социалното подпомагане и покриване на критериите релевантност, ефикасност, ефективност и въздействие в областа на социалните услуги. Съветът отправя предложения до кмета на Община Долна баня за допълване на Стратегията за развитие на социалните услуги, както и Годишните планове за развитие на социалните услуги.

Чрез Обществения съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги в общината са създадени добри практики за използване на граждански предложения и реализиране на последователна и устойчива политика в социалната област.

Резултати
През 2018 година Общественият съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня провежда две заседания, на които разглежда Годишния план за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2019 година, обсъжда и дава становище по предстоящото разкриване на нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ).

Успешното партньорство между държавните, местните институции и неправителствени организации, на какъвто принцип е изграден съставът на Обществения съвет, се оказва ключово за развитието на социалните услуги.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]