Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Фондация Предизвикателства е учредена през 1998 г. с цел да подпомага и подкрепя гражданското участие в процесите на формулиране и провеждане на управленски решения в различни сфери на обществения живот. Фондацията подпомага и работи по образователни, изследователски, информационни и приложни проекти, насочени към:
- Формиране на нова култура на политическо поведение и гражданска активност, базирани на информираност, отговорност, откритост и толерантност.
- Създаване на обществена среда, стимулираща демократичното развитие и взаимодействие на обществените институции и свободния обмен на идеи и информация между представителите на различни социални групи.
- Стимулиране на равноправен и ефективен диалог между институциите на властта и гражданите, гарантиращ обратна връзка и възможности за граждански контрол.
Практика

Цел на проект Здравейте депутати, аз съм ваш избирател! е разработването на модел и правила за дейността на обществена институция - Приемна на избирателя, подпомагаща диалога и постоянната обратна връзка между народните представители и гражданите от един избирателен район, чрез която да се постигне:

- прозрачност и отчетност за дейността на народните представители в периода между изборите;
- повишаване на личната и политическата ангажираност в дейността на народните представители към интересите и правата на гражданите;
- нов модел на представителство и участие на гражданите в обществения дебат при формиране на обществената политика и законодателната инициатива на народните представители;
- нов тип политическо поведение и култура на гражданите и народните представители в дух на доверие, толерантност, откритост и отговорност;
- повишаване общественото доверие към парламентарната институция.

На 27 април 2000 г. на територията на гр. София е открита първата в страната Приемна на избирателя, която осъществява следните дейности:
- Предоставя на гражданите от столицата информация за участието на 35 те народни представители, получили мандата си от трите избирателни района на територията на гр. София в работата на 38-то Народно събрание - законодателни инициативи и предложения; актуални питания и въпроси; участие в пленарни заседания - изказвания, становища и др.; работа в комисии и др. парламентарни и извънпарламентарни структури и дейността им в избирателния район.
- Предоставя на гражданите възможност да се запознават с текстовете на законопроекти, становища, декларации и решения, внесени за обсъждане в Народното събрание, както и други материали и информации, свързани с текущата дейност на Народното събрание.
- Предоставя на гражданите и на народните представители материали и документи за парламентарните институции и практика в страни с демократични традиции.
- Набира мнения, предложения, становища, оценки и въпроси на гражданите относно конкретни законодателни инициативи и законопроекти, актуални теми от обществения живот, а също и за работата на народните представители в Народното събрание.
- Ежемесечно обобщава и анализира набраната информация.
- Издава информационен бюлетин и други разяснителни материали за дейността на Народното събрание и народните представители.
- Организира публични обсъждания и дебати на законодателни инициативи и актуални теми с участието на граждани и народни представители.
- Подпомага контактите и обратната връзка между народните представители и техните избиратели и организирани структури на гражданското общество от столицата.
Резултати

Създаването на Приемна на избирателя за народните представители от 23-ти, 24-ти и 25-ти избирателни райони, град София, гарантира възможност за двустранна информираност и комуникация. В стремежа си за обективно поставяне на проблеми и предлагане на решения приемната служи като възможност за преодоляване на натрупано недоверие и като инициатор на творчески решения. Всеки, който иска да да изрази своята гледна точка, да постави конкретен проблем, да предложи свое решение, да се информира за работата на народните представители от неговия избирателен район, да се запознае с натрупаните мнения и виждания по конкретни теми и въпроси, е добре дошъл.

Приемната на избирателя е средище за реализиране на нова практика в посока на демократизирането на обществената среда - чрез активизиране на контактите и обмена на информация между народните представители и техните избиратели от регионалния избирателен район, гласът на гражданите да бъде чут.
Иноватор: Ели Георгиева
Дата на публикация: 01 август 2000
Номинации: 4
Ели Георгиева
Директор
София - 1000
ул. Алабин 52, ет. 2
Tel:(02) 980 88 66
Fax:(02) 980 88 66

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]