Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

НГФ Българка обединява жени с определени граждански позиции и поради това ползва този свой потенциал за широка разяснителна работа, привличане и насърчаване на все повече жени от цялата страна за участие в структурите на местното самоуправление и други формации, в помощ на гражданското общество. Гаранция за това са организираните 2 разширени дискусии с участието на жени от над 30 града на страната и тяхната висока активност, осъзнати позиции и готовност да работят по проблемите, заложени в проекта, което е гаранция за мултиплицирането на получените резултати.
Практика

При дискусия на тема: Интелектуалката и нашето съвремие е направено социологическо проучване на MBMD, което очертава становището, че българката е добре образована, реализира се като отличен специалист, но по отношение на включването в обществения и политическия живот й липсва необходимото самочувствие и увереност за действие. Този извод дава начало на идеята за реализиране на проекта, който стартира през юли 1999 г. и продължава до февруари 2000 г.

Цели на проекта:
Поощряване и развитие качествата на жените, които да ги доведат до желание за участие в обществения живот на местно равнище инициативност, заемане на активна жизнена позиция в семейството, местоработата, населеното място;
Да се развият интерес и умения за социална и обществена ангажираност на жените, които да ги мотивират за активно участие в обществения живот;
Да се подготви създаването на подходяща микросреда в съответните общини за преодоляване на местните стереотипи и позитивна промяна по отношение на женското участие в местното самоуправление;
Да се окаже съдействие за укрепване позициите на жените в личностната им и обществена реализация политика на равни възможности ;
Да се посочи голямата полза от равностойното партньорство и взаимно допълване между мъже и жени в местното самоуправление при вземане на решения;

Проектът стартира в две общини, като в хода на реализацията му работата обхваща и Община Разград:
Район Младост , Столична община, с разнообразен човешки ресурс и инфраструктура;
Община Завет малък отдалечен град, с етнически разнообразно население, главно със земеделски поминък;
Община Разград характерен неголям окръжен град, център на етнически разнороден район с развита местна промишленост, културни и образователни институции.

За осъществяването на проекта основна роля играят много добре функциониращите клубове на НГФ Българка на територията на трите общини. През целия период функционират консултативни служби и горещи телефонни линии. Целеви групи от жени с различни професии участват в различни дискусии за формулиране на проблеми и набелязване на мерки за решаването им. Проведено е социологическо проучване на тема Участието на жените в обществения живот, местното самоуправление и държавното управление . Анкетирани са 1000 жени от цялата страна, в това число и от партниращите общини. Организирани са семинари и кръгли маси по проблемите, залегнали в проекта:

Семинар Гражданска инициатива и законодателна инициатива , в който вземат участие 30 жени от партниращите общини и изпълнителите;
Кръгла маса на тема Жените в местното самоуправление отчетено е присъствие на представителки от 27 населени места от страната и участващите в проекта;
Заключителна конференция, на която са отчетени резултатите от проекта.
Резултати

В хода на проекта са осъществени много контакти и съвместна работа с други организации и медиите. Повишена е обществената активност на жените:
Район Младост обществено-полезна дейност на жените в областта на здравеопазването, спорта сред жените и децата, социалната политика на общината. Разработен е проект за организиране Център за майки със съдействието на Муте център - Мюнхен;
Община Завет отваряне на жените към техните проблеми и проблемите на града. Активизиране на женското участие в местното самоуправление 4 жени в Общински съвет от общо 17 члена общински съветници. Регистрирана е нова НПО Сдружение Гражданска активност ;
Община Разград разгърната благотворителна дейност с конкретни адресати, подпомагане на болни, участие в местното самоуправление /Общински съвет/, 2 жени кметове на общини от общо 7 района. Организирани са 4 нови секции към НГФ Българка в селата Осенец, Гецово, Ушанци, Дряново. Работи са по идея за привличането на ромските жени към клубове на НГФ Българка и включването им в обществено-полезни дейности.
Иноватор: Ралица Згалевска
Дата на публикация: 10 януари 2001
Номинации: 2
Ралица Згалевска

София - 1000
ул. Струмица 6
Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]