Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Ние, хората с увреждания и нашата община равноправни партньори
Клуб на инвалидите - Сливен и Община Сливен
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проектът е осъществен в партньорство между Община Сливен и Дружество на инвалидите и е насочен към хората с трайни физически увреждания от Дружеството в гр. Сливен. Проблемът, който решава проектът, е преодоляване на социалната изолация чрез обучение, реализация на наученото, придобиване на нови знания и умения, преодоляване на комплекса за малоценност и активно участие в предоставянето на общински услуги на гражданите чрез обособените работни места в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите (ЦИАОГ) в Община Сливен.
Практика

Проектът е партньорски с точно определени ангажименти от всяка страна - Дружество на инвалидите и Община Сливен. Ангажиментът на ОбА е да обособи две работни места в ЦИАОГ, където инвалидите да реализират придобитите знания и умения в рамките на пет месеца, да получават трудово възнаграждение, което увеличава доходите им.

За постигане на целите на проекта целевата група, обхващаща 19 души, преминава през обучение от 3 модула: базисни комуникативни умения, организационно административни познания и професионални умения за работа в местната администрация, компютърни умения с практическа насоченост. След приключване на обучението е проведен изпит по трите модула и участниците получават сертификат за степента на придобитите знания. Чрез тест и конкурс със събеседване са определени 6 души, които в рамките на 5 месеца работят в ЦИАОГ-Община Сливен. Работещите в Центъра ежедневно попълват документи, бланки-образци, въвеждат данни в компютърната мрежа, поддържат информационните табла и информират гражданите относно гражданското им състояние и регистрация, предоставят всички административни услуги. Участниците в проекта се включват ежемесечно в техническата подготовка на материалите за заседанията на ОбС. Тяхната работа съвпада с времето, когато се извършва огромна по обем дейност, свързана с обслужването на населението при смяната на документите за самоличност, т.е. двете допълнителни работни места са много навременни.

Участниците в проекта стават консултанти на колегите си от дружеството по въпроси, свързани с услугите, прeдоставяни от общината, а именно издаване на различни удостоверения, лицензи, разрешения и др. По този начин целевата група нараства и обхваща много повече хора.

Дружеството се включва в Интернет, разработва уеб-страница на организацията и открива електронна поща. Чрез тези възможности участниците в проекта разширяват своите контакти и кръга от приятели, получават актуална информация по различни въпроси, които ги интересуват. Уеб-страницата обхваща информация за дейността на дружеството, месечен бюлетин с консултации по нормативни документи, касаещи инвалидите.
Резултати

- Интеграция на хората с физически увреждания участниците в проекта показват отлични знания и умения и в продължение на 5 месеца са неизменна част от колектива на Центъра. От проведената анкета с граждани - клиенти на ЦИАОГ става ясно, че на хората с увреждания трябва да се дава равен шанс за реализация.
- Преодоляно е чувството за малоценност и социална изолация чрез всекидневните срещи с гражданите и извършване на различни услуги в Центъра инвалидите придобиват по-високо самочувствие, стават по-борбени и по-взискателни към начина си на живот.
- Повишава се информираността на хората с увреждания, работещи в Центъра, както и на техните колеги от Дружеството на инвалидите относно въпросите на местното самоуправление и гражданското състояние.
- Работодателите проявяват интерес към възможностите за реализация на инвалидите на трудовия пазар. Една от участничките работи вече по трудов договор с НПО Обществен барометър . Получени са още оферти за работа, които се очаква да бъдат реализирани.
- Общината доказва на практика постоянния си стремеж за прозрачност и откритост в работата си, дава израз на желанието си да проибщава хората с физически увреждания. Същевременно дава пример на сливенското гражданство и на всички институции да търсят реални форми и механизми за интегриране на инвалидите и осигуряване на работни места.
- Проектът може да бъде приложен във всички общини, желаещи да работят по проблемите на съгражданите си с трайни физически увреждания.
Иноватор: Ели Карамфилова <br>Таня Рангелова
Дата на публикация: 20 май 2002
Номинации: 1
Ели Карамфилова <br>Таня Рангелова

Сливен - 8800
кв. Даме Груев , бл. 23
Tel:(044) 3 10 79
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]