Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

От две години Община Етрополе участва в Кампанията за устойчиво развитие на малките и големи европейски градове, като осъществява активна дейност в различни насоки. След подписването на Олборгската харта през 2000 г. и приемането на принципите на Местен дневен ред 21 (МДР-21) за своя визия, общината си поставя като предмет на дейност развитието на дългосрочно културно, икономическо, социално и екологично здраве на обществото, като задоволяването на неговите потребности става без да се застрашава съществуването на бъдещите поколения. Приоритетна цел е изграждането на устойчивост посредством активно участие на местната общност.
Практика

По инициатива на Община Етрополе и кмета на общината д-р Цено Глогов през декември 2000 г. се създава Съвет за устойчиво развитие на Община Етрополе (СУР), действащ на партньорски начала. В него вземат активно участие всички по-важни структури и институции на територията на общината:
- Представители на местната власт, експерти и специалисти от общинска администрация.
- Представители на местната законодателна власт: председател на ОбС - Етрополе; общински съветници; председатели на комисии в ОбС.
- Представители на НСО: Младежко сдружение за развитие ; Женско сдружение Ева-2000 ; училищни настоятелства; Ловно-рибарски съюз; Център за екологично образование; Клуб на пенсионера и инвалида.
- Журналисти от местни и регионални медии; директори и управители на фирми и предприятия, възлови замърсители на околната среда и др.
- Представители на частния малък и среден бизнес: фирми, занимаващи се с развитие на туризъм, земеделие и животновъдство.
- Представители на полицията, хигиенно-епидемичната инспекция, болниците, медицинските центрове, училищата, детските градини, електроснабдяване, водоснабдяване, телекомуникационни мрежи, комисията за борба с бедствия, аварии и катастрофи, и граждани.

Главната цел на Съвета е формулирана във връзка с участието на град Етрополе в Европейската кампания за устойчиво развитие, което да гарантира постоянен растеж на качеството на човешкия живот чрез постигане на хармония между отделния човек, обществото и природата.

В работа си екипът на общината отчита, че демократичната местна власт е ключов фактор в МДР-21 и трябва да насърчи включването на цялата общност в процесите на устойчиво развитие. Работата на СУР спомага за очертаване на приоритетите в развитието и изготвянето на дългосрочен план за действие. Чрез него местната власт ще развива и прилага ефективна политика за запазване и управление на местните ресурси и защита на околната среда.

За период от две години Община Етрополе в партньорство с всички сектори на местната общност има следните постижения:
- отчита своята ключова роля в процеса на МДР-21 и започна да разработва управленски методи и технологии за успешното му прилагане;
- приема принципите на Европейската социална харта за човешки права и демокрация;
- привлича партньори от всички сектори, с чиято помощ очертава приоритетите за устойчивото развитие на местната общност;
- провежда широкообществена кампания по МДР-21;
- повишава осведомеността и образованието чрез обучение по устойчиво развитие на служителите в ОбА, в училища и детски градини; фестивали, екопарламенти, медийни кампании и др.;
- стартира изготвянето на местен план за действие;
- започва борба срещу бедността чрез създаване на алтернативна заетост;
- създава пилотен модел за устойчиво използване на местните природни и исторически ресурси и създаване на заетост в сферата на туризма;
- подобрява градския дизайн и градската сигурност и безопасност (благоустроява градски паркове, градини, детски площадки, зони за отдих и други места, свързани с човешкото здраве);
- катализира партньорство за устойчивост на Балканите и Европа.
Резултати

Дейността на Община Етрополе в областта на устойчивото развитие е забелязана от международната общност, като в самия край на 2001 г. Етрополе е номиниран в Конкурса "Сближаване на градовете към Европейския съюз за 2001 г." в сектор "Информация, екологично образование и устойчиво развитие". Конкурсът поощрява местните власти по пътя им към Европа и преценява индивидуалната готовност на градовете за присъединяване към ЕС. Това дава право на общината да участва в Конференцията на наградените градове в Стокхолм през юни 2002 г. Изготвени са два проекта: "Мисъл, действие, развитие за екологична, социална и икономическа устойчивост на градската среда" и "Малкият гражданин на света - шанс за спасение на планетата Гея". Конференцията в Стокхолм се провежда вече 30 години на Световния ден на околната среда - 5 юни, като събира и демонстрира устойчиви практики от цял свят. Участникът от България тази година - Община Етрополе - е сред 50 финалисти, които ще представят своя опит в областта на Местен дневен ред 21 в Швеция.
Иноватор: Мария Маринова
Дата на публикация: 22 май 2002
Номинации: 22
Мария Маринова
Координатор Устойчиво развитие
Етрополе - 2170
Площад Централен 1, стая 208
Tel:(0720) 82 280
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]