Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята се ражда от желанието на партньорите да се активизира взаимодействието между гражданите и местната власт за постигане на по-организирано, по-компетентно и функциониращо гражданско общество, което е в състояние да решава местни проблеми и да достига до обществен консенсус. Три са ключовите думи, които са опора за изграждане на това сътрудничество: информираност, диалог, партньорство.
Практика

Основната цел на всички нови форми на работа с жителите на района е да се насърчи добронамерен, открит и равностоен диалог между гражданите и местната власт, в резултат на който да се формира активна гражданска позиция при решаване проблемите, свързани с устройството и изграждане на градската среда в район Илинден .

Проектът цели да създаде модел за осъществяване на активен диалог, като паралелно с традиционните форми на работа се включват и нови:
Разкриване на горещ телефон
Четири телефона за въпроси, сигнали, предложения ca оповестени чрез медиите и със специални листовки. Всички постъпили обаждания от горещите телефони се записват на специални информационни карти. На някои се отговаря веднага, на други писмено, а в някои случаи решаването на проблема изисква повече време. На всеки три месеца се прави обобщение и анализ на постъпилите въпроси. Това е един от начините за скъсяване на бюрократичните процедури. Постъпват много сигнали за течове, повредено улично осветление, невъзстановени разкопавания и нередности в търговското обслужване. По този начин гражданите съдействат за получаване на най-актуална информация. 430430 Издаване на специална брошура с информация за районната администрация. Чрез тази малка, естетически оформена книжка гражданите имат възможност да получат максимална информация за службите в район Илинден , учебните и социални заведения, както и възможността да се информират предварително по телефона за необходимите документи, които трябва да предоставят за регистриране на определена дейност, устни консултации със специалисти и условията за получаване на определена общинска услуга. Като резултат писмената работа на общинските служители намаля, както и опашките в приемното време. Разкриване на приемна за ежеседмични безплатни юридически консултации за правата си при получаване на общински услуги, както и за нерешени проблеми по незаконно строителство, градската среда, Правилника за управление, надзора на етажната собственост и др. Анкети във връзка с информираността на гражданите и предлагането на услуги, както и проблеми с градската среда. От сдружение Град и общество бяха проведени две анкети с цел да се даде оценка от гражданите за дейността на районната администрация, както и за решаване проблемите на градската среда. На въпроса: Смятате ли, че администрацията в район Илинден се справя с решаването на проблемите в района? положително отговарят 43,4%, отрицателно 15,9%, а с не мога да преценя 40,7%. Одобрението на гражданите е под 50%, което говори, че те имат все още доста нерешени проблеми, но процентът на одобрението на действията на местната власт е много по-висок от този на другите власти. Гражданите подкрепят идеята да се обсъждат важни проблеми на района с тях, преди да се пристъпи към тяхното решаване (88,7%).Това показва,че в района има формирано активно гражданско присъствие, което би се отзовало на покани за обществени дискусии по различни проблеми. Партньорството с неправителствени организации също допринася за осъществяване на по-ефективен диалог при решаване на местните проблеми. Анкетираните дават пълна подкрепа на откритата гореща телефонна линия. Всички, които знаят за нея, казват да - 73,8%. Създаване и действие на Обществен консултативен съвет В Обществения консултативен съвет участват представители на граждани от района, неправителствени организации и експерти със следните функции: - сключване на споразумение за партньорство между Обществения съвет и местната власт; - съставяне на правила за работа на Обществения съвет за взаимодействие с общинската управа; - периодична обработка и обобщаване на информация от анкетните карти, горещата телефонна линия и юридическите консултации за граждани и анализ на основните проблеми; - изработване на предложения за решаване възникналите проблеми; - периодични заседания на Обществения съвет с кмета на район Илинден и неговия екип за информирането му за проблемите и представяне предложения за тяхното решаване.
Резултати

В резултат на предлаганите в проекта нови практики се оживявя диалогът с гражданите на територията на район Илинден , повишава се доверието в действията на местната власт, постига се по-голяма прозрачност на управлението и скъсяване пътя за получаване на необходимата информация. Постигнатото ефективно взаимодействие и партньорство между гражданите, Сдружение Град и общество и районна администрация Илинден са гаранция, че активният диалог ще продължи и след приключване на проекта.
Иноватор: Михаела Малеева
Дата на публикация: 17 ноември 2002
Номинации: 3
Михаела Малеева
Ст. експерт Връзки с обществеността
София - 1309
ж.к.Захарна фабрика, бл. 52а
Tel:(02) 23 00 47
Fax:(02) 20 90 23

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]