Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Дирекция Гражданска регистрация и обслужване на населението ( ГРОН ) се намира извън основната сграда на общинска администрация. До преди три месеца екипът на дирекцията работеше с морално остаряла и недостатъчна компютърна техника (вкл. с пишещи машини), при непрекъснат риск за базата данни при срив в електрозахранването, при лоши битови условия. Архивът на ГРОН е също извън сградите и на Общината, и на дирекцията. Работните места не бяха компютъризирани и извършването на услугите ставаше ръчно, в най-добрия случай с пишещи машини. Стремежът да се промени съществуващото положение подтиква общинския екип да кандидатства пред ФРМС по Програма Подобряване обслужването на гражданите . Благодарение на спечеления проект се изгражда Филиал ГРОН към Центъра за услуги и информация.
Практика

В двете помещения (на Дирекция и Архив ГРОН ) са изградени две нови, съвременни локални мрежи на базата на изцяло обновената благодарение на проекта с ФРМС/ААМР, компютърна техника. За да се свържат локалните мрежи с Интранет-мрежата на Общината, е изградена виртуална мрежа, като е използван положеният оптичен кабел на Държавната АТМ мрежа. Създадени са предпоставки да се ползват при определено ниво на достъп общи данни от Локална база данни Население от страна на работните места в сградата на общинска администрация.

Автоматизирането на дейностите и технологичните решения спомагат за повишаване качеството на обслужване на гражданите; за постигане на единно технологично ниво за цялата общинска администрация и равни възможности за неговото надграждане. Увеличени са работните места за услугите по гражданско състояние с пет. Променена е технологията и се съкращава срокът за извършване на услугите сега всички услуги по гражданско състояние се извършват в основното помещение на Дирекцията и услугите, свързани с Архива, се осъществяват изцяло чрез електронна връзка. Следваща сериозна стъпка е изграждането на бази данни в Архив ГРОН и включването им към цялостната информационна система на Общината.

Поетапно се разработват и внедряват съвременни Интранет-базирани програмни продукти, като идеята е цялото програмно осигуряване да бъде приведено в съответствие със съвременните световни тенденции. Със своите действия общинският екип създава предпоставки за бъдещото интегриране на локалната мрежа към Националната АТМ мрежа на държавната администрация (НАТМДА).
Резултати

Свързването на локални мрежи посредством оптичен кабел при териториална отдалеченост на общински структури е условие за достигане на общо високо ниво на обслужване на гражданите във всички направления на общинската дейност.

С предприетите действия общинският екип изгражди в цялостен завършен вид предпоставките за по-нататъшните бъдещи действия за улесняване обслужването на населението комплексно обслужване съвместно с държавни и други институции; за цялостна електронизация на документооборота и извършване на услуги по електронен път, и в крайна сметка реализиране на стъпки в стремежа към устойчиво развитие.

В този смисъл опитът е приложим както за общини, които имат изнесени структурни звена, така и за бъдещото комплексно обслужване на граждани от институциите в страната.
Иноватор: Евгений Перчемлиев<br>Валерий Атанасов
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 2
Евгений Перчемлиев<br>Валерий Атанасов
Главни експерти Информационно обслужване
Добрич - 9300
ул. България 12
Tel:(058) 229 15
Fax:(058) 600 166
http://www.dobrich.org

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]