Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Провежданата държавна политика през последните години по отношение на новите документи, данъчни декларации, социално подпомагане и други значително увеличава потока на гражданите, ползващи услуги от общинска администрация. Това налага да се търсят форми за подобряване системата на обслужване на гражданите на едно гише. Проучен е опитът ва други общини, след което кметът на Община Кула прави предложение до Общинския съвет за принципно съгласие за кандедатстване в програмата на Фондация за реформа в местното самоуправление Подобраване обслужването на гражданите .
Практика

След единодушна подкрепа на проекта за изграждане на ЦИУГ от всички съветници в партерния етаж на северозападната част на сградата на общината се обособяват помещения на обща площ 78, 70 кв.м. На мястото на съществуващи врати се изграждат плотове гишета за обслужване на гражданите, даване на информация и деловодство за видовете услуги.

Изграден е достъп до центъра за граждани с увреждания. Следващи стъпки по осъществяването на проекта са обзавеждането, оборудването с техника и инсталирането й. За целта в общината е изградена компютърна мрежа, която включва освен новите седем работни места и наличните до момента компютри. В Центъра е доставена и копирна машина.

За да отговори на европейските изисквания за обслужване на гражданите, Община Кула със съдействието на ФРМС провежда специализирано обучение на служителите в администрацията. След инсталирането на софтуера се провежда и практическо обучение на служителите за работа с него.

С цел да се получи повече информация за Центъра, екипът на проекта изготвя брошури за различните видове брошури и такси за тях.

При рализирането на проекта са изразходвани 46 631 лв., от които 34 681 лв. са предоставени чрез ФРМС от ААМР, а останалите - от бюджета на общината.
Резултати

Изграден е модерен технически и програмен комплекс, съобразен със съвременните изисквания за обвързаност и разпределеност на информацията. Чрез внедрената изчислителна техника и изградената локална мрежа, операционни системи и разпределеното клиент-сървър ориентирано приложно програмно осигуряване се повишава ефективността на управлението на информацията, осигурява се реала възможност за вземане на управленски решения, подобрява се контролът и сигурността на данните, намалява се дублирането на информацията.

Едновременно с това се създават дружелюбна администрация и отворени офисни помещения. Усъвършенстван е процесът на пряк контакт между клиенти и служители и е увеличена ефективносттта от дейността на общинските служители. Подобрен е и информационният контрол. Избегнати са предпоставките за субективност и корупция. Наличната компютърна техника позволява своевременно структуриране, каталогизиране и архивиране на информацията с висока степен на сигурност и възможност за обратна връзка.
Иноватор: Галя Недкова
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 4
Галя Недкова
зам.-кмет
Кула - 3800
ул. Възраждане 38
Tel:(0938) 22 23
Fax:(0938) 20 20

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]