Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Много често общинските и държавните администрации са обвинявани в бюрократизъм и ниска ефективност при обслужване на населението. Това води до недоверие у гражданите и неудовлетвореност от услугите и обслужването в държавната и общинската администрации.
Откриването на фронт-офис през юли 2002 г. даде възможност да се решат редица проблеми, свързани с удобството, бързината, информираността и ефективността на обслужване на населението чрез обособяването на комплекс от дейности, локализирани "на едно бюро". ;

Практика

Въвеждането на практиката за административно обслужване на едно гише дава необходимата на физически и юридически лица информация за документите, необходими за извършването на конкретна услуга. Длъжностното лице подготвя заявленията за исканата административна услуга, предоставя ги на съответните специализирани служби, следи за навременното им изготвяне и предоставя на гражданите готовите документи в законовия срок.
Административните услуги, които се извършват във фронт-офиса са свързани с дейностите в Дирекция Обща администрация - дейност "Търговия, туризъм, категоризация и лицензи"; Дирекция Регионално развитие, маркетинг и предприсъединителни фондове - дейност "Териториално и селищно устройство", а именно:
- изготвяне на молби за издаване на лицензи за продажба на вино, спирт и спиртни напитки;
- изготвяне на молби за издаване на лицензи за продажба на тютюн и тютюневи изделия;
- изготвяне на молби за категоризации на ЗХР и местата за настаняване, съгласно Закона за туризма и наредбите в него;
- изготвя искания за издаване на строителни разрешения за инженерната инфраструктура, новостроящи обекти и вътрешноквартални пространства;
- изготвя искания за издаване на скица, виза за изменение кадастъра на регулационни планове;
Заплащането на изброените услуги става във същия фронт-офис, като по този начин на гражданите се спестява допълнително ходене до друг служител, отговарящ за касата на общината или до обслужваща банка.
Наред с изброените услуги във фронт-офиса е заведен дневник за постъпилите от граждани предложения, сигнали, жалби и молби. Последните се завеждат с входящ номер от служителя, който е длъжен да следи за предаването им на съответните инстанции и навременният им, обоснован отговор. Отговорът се изпраща на гражданина в установения законен срок, като разходите се поемат изцяло от Общината.
На вниманието на гражданите е предоставена цялостна информация относно решенията на Общинския съвет и видовете административни услуги, които могат да получат в Общината. По този начин се осигурява по-добра двустранна връзка и информираност на населението.

Резултати

Организирането на комплекс от дейности, извършвани на едно гише доведе до значително подобряване качеството на обслужване на населението.
Въвеждането на тази иновационна практика в Община Две могили даде следните положителни резултати:
- осигуряване на бързина и ефективност на предлаганите услуги;
- улеснение на гражданите при подаване, приемане и получаване на заявления по съответните искания;
- спестяване на допълнителни разходи на гражданите при преходът им от една институция в друга;
- повишаване на доверието на населението към общинската администрация;
- подобрена информираност на населението относно управлението и развитието на Общината;
- осигуряване на възможност за контрол от страна на гражданите върху върху дейността и решенията на Общинския съвет.

Приложената иновационна практика подпомага развитието на гражданското общество и нов тип мислене по пътя на преодоляване на бюрократизма и присъединяването ни към Европейския съюз.

Иноватор: Янка Радева
Дата на публикация: 15 септември 2004
Номинации: 14
Янка Радева
секретар на Община Две могили
Две могили - 7150
бул.
Tel:08141/2254
Fax:08141/2254

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]