Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През м. юли 2008 год. Общински съвет Ябланица разгледа и прие актуализация на Целева програма за Енергийна ефективност на община Ябланица - 2008г. Програмата съдържа оценка на състоянието от гледна точка на енергийната ефективност на сградите и обслужващите съоръжения – общинска собственост, както и на обекти, върху които Общината може да оказва влияние в по-малка или по-голяма степен.

         Основната цел в политиката на общинско ниво в сферата на Енергийната ефективност е да се локализират и посочат недостатъците на енергийното потребление на територията на община Ябланица и в същото време да се предприемат действия за намаляване на енергоемкостта на единица отопляема площ и даване на конкретните насоки за развитие в посока на увеличаване на комфорта чрез подобряване качеството на жизнената среда и намаляване на здравните рискове.
         Изследваните сектори в Целевата програма обхващат: обществения сектор, битовия сектор, индустриалния, селскостопанския и транспортен сектор на ниво община Ябланица. А приоритетните направления към, които е насочена Целевата програма, са: училища и детски градини, читалище, административни сгради – кметства и др., осветление на улици и площади.
         Основния подход е според целевата група. Поставянето на крайните потребители в центъра на вниманието е важно, защото мотивите и целите за намаляване на потреблението на енергия на отделните групи са различни.
Практика

При направения анализ за състоянието на общинските обекти, изразходваната от тях енергия и възможностите на общината за въздействие върху тях се стигна до извода, че Енергийната ефективност за размерите на община Ябланица е измерител за разумно използване на енергията, водещо до повишаване на ефекта от дейностите свързани с потреблението на енергия при същевременно намаляване на разходите, но не за сметка на комфорта.

         Констатирано беше, че енергийното потребление в община Ябланица не се различава съществено от това в страната като цяло. Топлинна изолация на сградите – административни, училищни, болнични и сградите на културните институции не е във вид и състояние позволяващи максимално съхранение на топлината през зимния сезон. Горивните инсталации за парно отопление все още използват ниско-ефективни горивни компоненти като нафта, мазут и въглища, а водещ проблем за ниската ЕЕ на транспортните услуги е старият и амортизиран автомобилен парк. Освен върху потреблението на горива това оказва негативно влияние върху околната среда, чрез повишено ниво на замърсители във въздуха.
         Заедно с всички констатации дотук основната насока за въздействие е чрез извършване на подобрения на съществуващите отоплителни инсталации с оглед намаляване загубите от преноса и оптимизиране на консумацията.
         Чрез Целевата програма за енергийна ефективност, община Ябланица предприема мерки за извършване на енергийни обследвания на общинските обекти, като до момента такова е направено на сградите на: СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица от фирма „Ен Ефект-Консулт” гр. София, Общинска Администрация Ябланица от фирма „Валда ЕН” ЕООД гр. Велико Търново, ОУ „Любен Каравелов” с. Златна Панега от фирма „Аниди” ЕООД гр. Пловдив, ОУ „Христо Ботев” с. Брестница от фирма „Сезони” ЕООД гр. София, ЦДГ „Райна Княгиня” гр. Ябланица
         Намеренията на Общината в тази насока са за периода 2008-2010г. да бъдат заделяни средства в общинския бюджет за енергийно обследване, като средства ще се търсят и чрез разработване на проекти и кандидатстването с тях по различните оперативни програми и Структурни фондове на ЕС. За 2009г. предстой енергийно обследване на:
         ЦДГ с. Златна Панега, ОУ „Васил Левски” с. Орешене, ОУ „Паисий Хилендарски” с. Добревци, ЦДГ с. Добревци
         Другите приоритетни направления заемащи важно място в Целевата програма за енергийна ефективност са читалищата и административните сгради по населени места.
         Осветлението на улици и площади е целева група изискваща най-малко инвестиции в сравнение с останалите, тъй като през 1998 г. голяма част от старите улични тела са подменени с нови енергоикономични тела.
Резултати

Повишаване качеството на общинските услуги в няколко насоки:
- Доближаване на отоплението и осветлението в детските градини и училищата до нормативните изисквания.
- Поддържането на нормални температури в класните стаи, довеждайки до намаляване заболеваемостта на учениците.
- Мотивиране на поведение за Енергийна ефективност сред учащите се.
- Значително намаляване загубите на топлинна енергия и подобрени условия за осъществяване на обществените дейности предоставяни от читалищата.
- Подобряване работната среда в административните сгради предлагащи административни услуги.
- Реконструкцията на уличното осветление ще доведе до увеличаване комфорта на населението, намаляване на пътнотранспортните произшествия, криминалните престъпления и подобряване жизнената среда в общината


Чрез реализирането на проекти за Енергийна ефективност не само се облекчава общинския бюджет, но се повишава и благосъстоянието на общината. Те са атрактивни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. Инвестирането в Енергийна ефективност е средство за намаляване на разходите и подобряване качеството на живот в общината. За това Целевата програма за енергийна ефективност е условие за реализиране и ускоряване на социално-икономическото развитие, подпомагане опазването на околната среда и на последно място, но не и по значение повишаване на жизнения стандарт на населението от община Ябланица.
Иноватор: Цветомира Петрова
Дата на публикация: 18 ноември 2008
Номинации: 4
Цветомира Петрова

Ябланица - 5750
гр. Ябланица, пл. "Възраждане" № 3
Tel:06991/21-26, в. 114
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com