Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Международно сътрудничество и Евроинтеграция

През 2004 г. РСО Марица реализира проект на тема: Европа - по-близо до гражданите на Хасково, който имаше за цел да повиши информираността на жителите на града по отношение на евроинтеграцията на България. Проектът беше финансиран от Министерство на външните работи по програма Комуникационна стратегия за присъединяване на РБ към Европейския Съюз.

Проектът постигна целите си чрез представяне на обективна информация за европейска та интеграция и отговорности те н а обществото пред широката общественост на Хасково посредством излъчването й по мрежа видео-екрани, разположени на три ключови места в града, и чрез публикуване на брошура с информация за ЕС, разпространена сред гражданите в отдалечените квартали на Хасково, за да се оптимизира ефектът от информационната кампания.

Представянето на информацията за ЕС по мрежа видео-екрани съчета предимствата на два мощни инструмента телевизия и външна реклама - и даде възможност за достъп до изключително широка аудитория. Друго предимство на този тип презентация беше нестандартната и атрактивна форма на представяне, непозната за масовата публика до сега.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 0

Община Стара Загора участва в съвместен проект по проблеми на градския транспорт заедно с 11 града - членове на Страсбругския клуб, финансиран по програма УБРАКТ на Европейския съюз.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 1

Основната цел на създаването на клуба бе той да се превърне във форум за децентрализирано сътрудничество, за засилен туризъм, икономически, научен и университетски обмен.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 2
Обществените съвети по въпросите на малцинствата към Общинските съвети в общините Долни чифлик и Аврен са резултат на продължение на успешно реализиран пилотен проект за сформиране на такива съвети в общините Аксаково и Белослав. Членовете на обществените съвети -представители на всички малцинствени групи в общините - работиха паралелно с Общинските съвети, като по този начин задълбочиха сътрудничеството между местната власт и местното малцинствено население. Практиката стартира като общинска за Община Аксаково и се разви на областно ниво в още три общини от Варненска област.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 4

В началото на 2005 г. Сдружение ИРИРК открива Регионална Евродеск точка Козлодуй, с която стартират неговите дейности за разпространяване на информация по въпроси на европейската интеграция, Европейския съюз и членството на България. Чрез включването на Козлодуй в мрежата Евродеск се осигурява достъп на младежите от общината до информация и консултаци и във вр ъ зка с програмите на Европейския съюз в областта на образованието, обучението и младежката политика, възможностите за работа, пътуване и образование зад граница . По този начин Сдружението присъединява своите усилия към тези на местните власти, образователните и културните институции в района за информиране на гражданите относно възможностите, отговорностите и предизвикателствата, свързани с приемането на България за член на ЕС.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 5
Проектът създаде нова социална услуга в общността - Дневен център за деца и възрастни. Той изгради работилница по приложни изкуства, готварство, и компютърна зала. 40 деца и младежи с увреждания получиха професионална подготовка и шанс да се обучават и да упражняват трудовите си умения. Работилница за надежда е отговор на потребностите и мечтите на децата и младежите с увреждания от Ловеч да се обучават и да развиват своя потенциал.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 13

В резултат на изграденото партньорство между Дома за деца и младежи с умствена изостаналост, Община Мездра и Тръст на принцовете , Великобритания, за втора поредна година в Дома се проведе благотворителна акция.

Момчетата и момичетата от благотворителната организация Тръст на принцовете успяха да превърнат коридора на втория етаж на сградата, където са спалните помещения в голяма сцена от приказката Спящата красавица . Миналото лято членове на тази организация изрисуваха столовата на дома, като морско дъно с цялата пищност на флората и фауната.

Новаторското в практиката е, че това не е обикновена благотворителна акция, а обмен на идеи, култури и създаване на трайни приятелства. Младежите от Тръста идват от проблемни семейства и също имат затруднения с интеграцията си в обществото.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 април 2005
Номинации: 2

Целта на проекта бе подобрение на трансграничното сътрудничество на местно равнище между двете общини и подкрепа на трайна структура в местна организация чрез създаването на Културен клуб "Европа". Целевите групи обхващаха 15 желаещи да учредят Културния клуб; по 15 ученика от Златоград и Хрисуполис на 16-17 години, желаещи да изучават фолклорното наследство на двата района. Основните дейности, които се реализираха са: създаване на Културен клуб; изработване на рекламни продукти, разкриващи културата и традициите на двете общини; създаване и поддържане на Интернет-страница за културните събития в двете общини; обучение на фолклорните групи от Златоград и Хрисуполис на традиционни хора на двата района.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 април 2005
Номинации: 0

Практиката представя партньорски модел при организиране на качествено и практически ориентирано професионално обучение за незаети лица от Златоград (освободени от дейности, свързани с минната промишленост). За целта обучаващите предлагат нетрадиционен подход, представителите на бизнеса участват пряко в обучителния процес и го направляват с оглед на своята практическа потребност, стажовете се реализират в обществено значими и публични дейности, включително и в обекти на обществената инфраструктура. Изгражда се Фронт-офис за фирмено предприемачество и Ресурсен център за безработни, които насърчават повишаване на професионалната подготовка и лични умения с цел реализация в местните фирми.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 април 2005
Номинации: 3

Целта на проекта е да се създаде комплексен устойчив туристически продукт, който да бъде развиван в Община Златоград, като се обособи единна система за предлагане и реализация на туристическите услуги. Предвижда се извършване на дейности в 4 направления: 1. Изграждане на туристически съоръжения велоалеи и екопътеки, туристическо бюро и заслон, рехабилитация на съществуващи екопътеки; 2. Ефективен маркетинг и реклама на туристическия потенциал на Община Златоград и предлагания устойчив туристически продукт; 3. Подобряване квалификацията на работната сила в туризма чрез обучение за туристически гидове и осигуряване на заетост; 4. Въвеждане на нови туристически услуги с обособяване на туристическо бюро за наемане на велосипеди и лични предпазни средства, за оказване на помощ на туристите от обучени инструктори и гидове.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 април 2005
Номинации: 5
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]