Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Международно сътрудничество и Евроинтеграция

Основната цел на проекта е свързана с разширяване на трансграничното сътрудничество на местно равнище между Златоград и Хрисуполис, като по този начин се подпомогне граничният ни район да преодолее специфичните си проблеми на развитие, произтичащи от относителната му изолация от националната икономика.

Конкретните цели на проекта са:

- изграждане и развитие на ресурси от специалисти в местната власт, ангажирани с регионалното развитие, трансгранично сътрудничество, прилагането на европейски практики за местна демокрация;

- развитие и укрепване на ефективна структура за реализация на проекти с трансграничен характер;

- идентифициране на добри практики за развитие на екологията и туризма, който е основен фактор в местната ни икономика;


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 април 2005
Номинации: 0

Целта на проекта е чрез Център за социална интеграция да се изгради капацитет в неправителствения сектор за решаване на проблемите на уязвимите групи, като се разширят социалните услуги за възрастните хора и хората с увреждания; да се създадат възможности за подобряване на квалификацията и заетостта на безработните жени на възраст от 35 до 50 години от Община Златоград. Целевите групи са лица с увреждания, възрастни хора и безработни жени от Община Златоград. Основните дейности са: 1. Разширяване и реализация на социалните дейности Домашен социален патронаж, Бюро за социални дейности и Рехабилитация; 2. Наемане на безработни жени на възраст от 35 до 50 години за подкрепата за специалните нужди на лица с увреждания и възрастни хора; 3. Провеждане на обучение за нуждите на новооткритите длъжности .


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 април 2005
Номинации: 11

Информационната кампания по 4 приоритетни за младите хора теми постига превенция чрез по-висока информираност. Участието на експерти в подготовката и на младежи във формите на представяне, според нас доведе до съчетаване между професионално съдържание и необичайния дизайн. Презентирането по всяко тематично направление бе съчетавано с конкретна практическа проява. По проблема за трафика на хора 16 младежи от Златоград общуваха в рамките на един ден с възпитанички от Възпитателен учебен интернат за момичета с девиантно поведение с. Подем. След първоначалното опознаване на участниците, последва решаване на конкретни житейски казуси и мерки за предотвратяване попадането в трафик на хора и зависимости. Младежите, разпространявайки информационните материали, бяха нашите подготвени представители по всяка от темите.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 април 2005
Номинации: 7

Целта на проекта е да обедини усилията на гранични общини от Р България и Р Турция за развитие на трансграничното сътрудничество. До настоящия момент няма създаден Еврорегион като форма на трансграничното сътрудничество между двете държави. Община Елхово си постави тази амбициозна цел, оценявайки предимствата на такава структура за населението от двете страни на границата и подобряване условията на живот чрез усвояването на Предприсъединителните и Структурни фондове на ЕС.

Макар целевата група на проекта да включва местните власти от крайграничните общини, при реализирането на дейностите се обхванаха широки слоеве от жителите на общините. Популяризираха се донорската организация и ролята на Европейския съюз в изграждането на съвременния демократичен свят, перспективите за развитие на трансграничното сътрудничество и процесите на европейска интеграция.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 14 април 2005
Номинации: 0

За разпространение и свободен достъп до информация, която да повиши разбирането в България и регион Сливен на различни аспекти от Европейската интеграция, процеса на разширяване и резултата от присъединяването към Европейския съюз, Община Сливен взе решение за създаване на Европейски информационен център Дом на Европа.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 април 2005
Номинации: 7

Откриването на консултационни кабинети за защита на майките и децата в кв. Надежда е практика по проект на международната хуманитарна организация Лекари на света . Проектът ще се изпълнява като пилотен за подобряване на състоянието на малцинствата. Предвидено е официалното откриване на консултационните кабинети да бъде на 14.04.2005 г. Основната мисия на Лекари на света е да подпомагат развитието на маргинализирани общности, предоставяйки трайни решения на проблемите на бедността и здравеопазването.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 април 2005
Номинации: 8

Основната цел на настоящата практика е повишаване на информираността на гражданите на Сливенска област за евроинтеграцията на страната ни и стимулиране на обществената ангажираност в процеса на подготовка за членство в ЕС. Създаването на регионална мрежа от експерти, работещи в областта на евроинтеграцията ще послужи за разпространяване на обективна информация за ЕС и програмите на ЕС, както за цялото общество, така и за отделни негови групи, организации и Общини в Сливен и региона.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 април 2005
Номинации: 5

П осредством учредяването на Областен съвет за европейска интеграция се активизира участието на граждани и институции в процеса на европейската интеграция на Сливен и региона, като се създават условия за провеждане на постоянни и традиционни срещи и мероприятия на представители на местни и регионални власти, организации, бизнес сдружения и други местни общности, и създаване на работещи модели за партньорство.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 април 2005
Номинации: 6

Повишаване възможностите за стартиране на самостоятелен бизнес на съкратените от рудодобива минни работници, както и на членове на техните семейства, постигане на равнопоставеността им на пазара на труда и стимулиране на безработните към активно поведение на трудовия пазар чрез обособяване на регионален информационно-обучителен център за обучение за придобиване на компютърна и езикова грамотност, на счетоводни умения, управление на малка фирма, подготовка и реализация на проекти (обучени общо 360 човека от целевите групи), широко представяне на възможностите на кадровия потенциал от региона чрез Интернет-страница и рекламни брошури, осъществяване на посреднически, консултански и експертни услуги .


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 април 2005
Номинации: 0

Основната цел на настоящата практика е повишаване информираността на гражданите на Сливенска област за евроинтеграцията на страната ни и стимулиране на обществената ангажираност в процеса на подготовка за членство в ЕС. Създаването на регионална мрежа от представители на организации, работещи в областта на евроинтеграцията , ще послужи за разпространяване на обективна информация за ЕС и програмите на ЕС, както за цялото общество, така и за отделни негови групи, организации и общини в Сливен и региона.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 април 2005
Номинации: 6
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]